รายนามเจ้าคณะภาค-รองเจ้าคณะภาค นิกายธรรมยุต พ.ศ. 2558


 

ตำแหน่ง ชื่อ-ที่อยู่ เขตปกครอง
เจ้าคณะภาค
1-2-3-12-13
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)

วัดเทพศิรินทราวาส
แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ (02) 843-6079


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระมหาสิงห์ณรงค์ นรสีโห ป.ธ.3
วัดเทพศิรินทราวาส
โทรศัพท์ (02) 222-1862, 225-8402


รองเจ้าคณะภาค
พระธรรมไตรโลกาจารย์
(พูนศักดิ์ วรภทฺโท ป.ธ.8)

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ (02) 222-0855

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

พระชินวงศเวที
(
อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ ป.ธ.7)

วัดตรีทศเทพ

โทรศัพท์  (01) 779-0179

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 1-2-3-12-13 รวม 5 ภาค จำนวน 19 จังหวัด 24 เขต/อำเภอ 49 แขวง/ตำบล ได้แก่

ภาค 1
กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี

หมายเหตุ : กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 2
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สระบุรี-ลพบุรี

หมายเหตุ : สระบุรี-ลพบุรี รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 3
สิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท

หมายเหตุ : สามจังหวัดนี้รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 12
ปราจีนบุรี-สระแก้ว
นครนายก-ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ :
ปราจีนบุรี-สระแก้ว รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน
นครนายก-ฉะเชิงเทรา รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ภาค 13
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เจ้าคณะภาค
4-5-6-7
พระพรหมเมธี
(จำนงค์ ธมฺมจารี)

วัดสัมพันธวงศ์
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
 


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระศรีวิสุทธิกวี
(ไฉน จิตฺตสุทฺโธ ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร
โทรศัพท์ (02) 281-7781, (01) 665-5516

 


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพวิสุทธิญาณ
(ไพบูลย์ สุมงฺคโล) ป.ธ.6 น.ธ.เอก

วัดอนาลโยทิพยาราม
ต.สันป่าม่วง
อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ (081) 960-1155

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 4-5-6-7 รวม 4 ภาค จำนวน 17 จังหวัด 15 อำเภอ 60 ตำบล ได้แก่

ภาค 4-5-6-7

นครสวรรค์-ชัยนาท
เพชรบูรณ์

ตาก-อุตตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-กำแพงเพชร-พิจิตร

ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน
 

หมายเหตุ :

นครสวรรค์-ชัยนาท รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-กำแพงเพชร-พิจิตร รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

เจ้าคณะภาค 8 พระธรรมเจติยาจารย์
(บุญเรือง ปุญฺญโชโต)

วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ (
02) 986-
0832


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระมหา
นิรุตต์ ฐิตสํวโร
วัด
พระศรีมหาธาตุ
โทรศัพท์  (
02) 521-7300
              (01) 625-4715


รองเจ้าคณะภาค
พระเทพวรคุณ

(ประศาสน์ ปญฺญาธโร)


วัดบรมนิวาส
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 214-4134
โทรศัพท์

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

พระครูสุจินต์ธรรมปยุต
วัดบรมนิวาส
โทรศัพท์ (02) 613-6872, 216-8176

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 8 จำนวน 5 จังหวัด 44 อำเภอ 165 ตำบล ได้แก่

อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
หนองบัวลำภู

เจ้าคณะภาค 9 พระธรรมดิลก
(สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)

วัดป่าแสงอรุณ
ต.พระลับ
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 221-132


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ

วัดป่าแสงอรุณ


รองเจ้าคณะภาค
พระเทพกวี
(สฤษดิ์ โชติปญฺโญ ป.ธ.8)


วัดพระยายัง
แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 216-0606

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร ป.ธ.4
วัดพระยายัง
โทรศัพท์ (02) 613-7104

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 9 จำนวน 4 จังหวัด 33 อำเภอ 119 ตำบล ได้แก่

ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะภาค 10 พระธรรมฐิติญาณ
(ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต น.ธ.เอก)

วัดบึงพระลานชัย
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ (043) 511-190
 


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระ
ปริยัติธีรวงศ์
(
บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.6)
วัดบึงพระลานชัย
โทรศัพท์ (043) 5
19-903


รองเจ้าคณะภาค

พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโญ)

วัดปทุมวนาราม
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 10 จำนวน 6 จังหวัด 55 อำเภอ 87 ตำบล ได้แก่

อุบลราชธานี
ยโสธร
นครพนม
มุกดาหาร
อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ

เจ้าคณะภาค 11

พรพรหมวิสุทธาจารย์
(มนตรี คณิสฺสโร)
วัดเครือวัลย์
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

 


รองเจ้าคณะภาค

พระเทพวราลังการ
(เสงี่ยม นนฺทากโร)

วัดพระศรีมหาธาตุ
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 11 จำนวน 4 จังหวัด 29 อำเภอ 51 ตำบล ได้แก่

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

เจ้าคณะภาค 14-15 พระพรหมมุนี
(
สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระราชมงคลสุธี

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โทรศัพท์ (02) 221-0077


รองเจ้าคณะภาค
พระเทพเมธาภรณ์
(เอื้อม ชุตินฺธโร)

วัดสนามพราหมณ์
ต.ท่าราบ
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ (033) 425-348

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

พระมหาวิสุด ฐิตวิสุทฺโธ ป.ธ.4
วัดสนามพราหมณ์
โทรศัพท์ (032) 415-597 (06) 609-1937

 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 14-15 รวม 2 ภาค จำนวน 8 จังหวัด 9 อำเภอ 13 ตำบล ได้แก่

นครปฐม-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ :  นครปฐม-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

เจ้าคณะภาค
16-17-18
พระสาสนโสภณ
(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.9)

วัดโสมนัสวิหาร
แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ (02) 281-7944
 


เลขานุการเจ้าคณะภาค
พระมหาเจิม อตฺถวีโร ป.ธ.4
วัดโสมนัสวิหาร
โทรศัพท์ (02) 281-1206


รองเจ้าคณะภาค รูปที่ 1

พระเทพวราจารย์
(สุขี อภโย ป.ธ.9)

วัดธรรมบูชา
ต.ตลาด
อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (077) 273-125

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค รูปที่ 2

พระมหาสมชัย ขนฺติกฺขโม ป.ธ.3
วัดธรรมบูชา

โทรศัพท์ (07) 721-3433

 


รองเจ้าคณะภาค รูปที่ 2

พระเทพวิสุทธิกวี
(เกษม สญฺญโต ป.ธ.9)

วัดราชาธิวาสวิหาร
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
 

ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ธรรมยุติกนิกาย ในภาค 17-18-19 รวม 3 ภาค จำนวน 13 จังหวัด 36 อำเภอ 30 ตำบลได้แก่

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง

สงขลา-สตูล

พัทลุง

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

หมายเหตุ :

ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

สงขลา-สตูล รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส รวมเป็นจังหวัดเดียวกัน

 

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 1 มกราคม 2558

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264