กรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2557

 

รูปที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด ดำรงตำแหน่ง
01 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 สิงหาคม พ.ศ.2468
วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. (02) 467-0550

5 ธันวาคม 2538

 

02 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(มานิต ถาวโร ป.ธ.9)
ธรรมยุต (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 29 ธันวาคม พ.ศ.2460
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 222-5840

5 ธันวาคม 2544

 

03 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6)

ธรรมยุต
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 มิถุนายน พ.ศ.2470
วัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 225-7835

5 ธันวาคม 2552

 

04 สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

ธรรมยุต
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 17 กันยายน พ.ศ.2479
วัดบวรนิเวศ ราวรมหาวิหาร
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 282-7012

5 ธันวาคม 2552

 

05 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 มกราคม พ.ศ.2473
วัดสุทัศนเทพวราราม ราวรมหาวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 221-9889

5 ธันวาคม 2553

 

06 สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)
ธรรมยุต
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 22 ตุลาคม พ.ศ.2490
วัดเทพศิรินทราวาส ราวรวิหาร
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 621-8955

5 ธันวาคม 2553

 

07 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9)
มหานิกาย
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพ
มหานคร 10600

โทรศัพท์ (02) 861-4530
02 861-5425,   081 701-3415

5 ธันวาคม 2554

 

08 สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2485

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 623-
1281

5 ธันวาคม 2557

09 พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 24 พฤษภาคม พ.ศ.2480
วัดยานนาวา วรวิหาร
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร. (02) 673
-9253
081 615-1599

10 พระพรหมเมธาจารย์
(คณิสร์ เขมวํโส ป.ธ.9)

ธรรมยุต
(โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 ตุลาคม พ.ศ.2471
วัดบุรณศิริมาตยาราม วรวิหาร
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร (02) 622-
2102

11 พระพรหมสุธี
(เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500
วัดสระเกศ ราวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. (081) 912-
4487

12 พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480

วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ
มหานคร 10160
โทรศัพท์ (02) 467-2131

13 พระพรหมเมธี
(จำนงค์ ธมฺมจารี น.ธ.เอก)

ธรรมยุต
(โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02)
225-4567-8

14 พระพรหมมุนี
(สุชิน อคฺคชิโน ประโยค 1-2)
ธรรมยุต
(โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 มกราคม พ.ศ.2493
วัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02)
222-3922

15 พระพรหมดิลก
(เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 13 กรกฎาคม พ.ศ.2488

วัดสามพระยา วรวิหาร
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ (02) 282-6923

16 พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

 

ชาตกาล 17 กันยายน พ.ศ.2498

วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพ
มหานคร 10600

โทรศัพท์ (02) 472-1008
02 465-4009

17 พระพรหมวิสุทธาจารย์
(มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.5)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484

วัดเครือวัลย์วรวิหาร
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 089 547-9458
18 พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย ป.ธ.7)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 23 เมษายน พ.ศ.2483

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ (02) 252-3581
089 215-4531

19 พระธรรมบัณฑิต
(อภิพล อภิพโล ป.ธ.5)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 13 มีนาคม พ.ศ.2480

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ (02) 318-5927


  หมายเหตุ

สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะทุกรูป ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง คือไม่ต้องแต่งตั้ง และจะหมดวาระก็ต่อเมื่อ 1.ลาสิกขา 2.มรณภาพ และ 3.มีพระบรมราชโองการถอดยศ เท่านั้น

พระราชาคณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง ซึ่งมีอายุครั้งละ 2 ปี และอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมอีกต่อไปก็ได้ กรรมการประเภทนี้จะสิ้นสุดสถานภาพลงก็ต่อเมื่อ 1.มรณภาพ 2.ลาออก 3.มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ออก 4.ถูกถอดยศจากพระราชาคณะ และ 5. ลาสิกขา

ในกรณีที่พระราชาคณะได้รับแต่งตั้งทดแทนพระราชาคณะรูปอื่นที่พ้นหน้าที่ไปก่อนครบเทอมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง พระราชาคณะรูปนั้นจะดำรงตำแหน่งไปเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคมรูปที่พ้นตำแหน่งไปนั้น แต่ถ้าหากว่าได้รับแต่งตั้งตามวาระปกติ ก็จะดำรงตำแหน่งได้จนครบกำหนด 2 ปี
 

 


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 5 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264