กรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2558

 

รูปที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด ดำรงตำแหน่ง
01 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 สิงหาคม พ.ศ.2468
วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
 

5 ธันวาคม 2538

 

02 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(มานิต ถาวโร ป.ธ.9)
ธรรมยุต (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 29 ธันวาคม พ.ศ.2460
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
 

5 ธันวาคม 2544

 

03 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6)

ธรรมยุต
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 มิถุนายน พ.ศ.2470
วัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

5 ธันวาคม 2552

 

04 สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

ธรรมยุต
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 17 กันยายน พ.ศ.2479
วัดบวรนิเวศ ราวรมหาวิหาร
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

5 ธันวาคม 2552

 

05 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 มกราคม พ.ศ.2473
วัดสุทัศนเทพวราราม ราวรมหาวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

5 ธันวาคม 2553

 

06 สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)
ธรรมยุต
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 22 ตุลาคม พ.ศ.2490
วัดเทพศิรินทราวาส ราวรวิหาร
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
 

5 ธันวาคม 2553

 

07 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9)
มหานิกาย
(โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพ
มหานคร 10600

5 ธันวาคม 2554

 

08 สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2485

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
 

5 ธันวาคม 2557

09 พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 24 พฤษภาคม พ.ศ.2480
วัดยานนาวา วรวิหาร
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
 

10 พระพรหมเมธาจารย์
(คณิสร์ เขมวํโส ป.ธ.9)

ธรรมยุต
(โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 ตุลาคม พ.ศ.2471
วัดบุรณศิริมาตยาราม วรวิหาร
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

11 พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480

วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ
มหานคร 10160
 

12 พระพรหมเมธี
(จำนงค์ ธมฺมจารี น.ธ.เอก)

ธรรมยุต
(โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
 

13 พระพรหมมุนี
(สุชิน อคฺคชิโน ประโยค 1-2)
ธรรมยุต
(โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 มกราคม พ.ศ.2493
วัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

14 พระพรหมดิลก
(เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 13 กรกฎาคม พ.ศ.2488

วัดสามพระยา วรวิหาร
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

15 พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

 

ชาตกาล 17 กันยายน พ.ศ.2498

วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพ
มหานคร 10600

 

16 พระพรหมวิสุทธาจารย์
(มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.5)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484

วัดเครือวัลย์วรวิหาร
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
 
17 พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย ป.ธ.7)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 23 เมษายน พ.ศ.2483

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330
 

18 พระธรรมบัณฑิต
(อภิพล อภิพโล ป.ธ.5)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 13 มีนาคม พ.ศ.2480

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
 
19 พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล : 23 ตุลาคม พ.ศ.2497

วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
 
20 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก พธ.บ.)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499

วัดสระเกศ
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพ
มหานคร 10100

11 กุมภาพันธ์ 2558

 


  หมายเหตุ

สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะทุกรูป ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง คือไม่ต้องแต่งตั้ง และจะหมดวาระก็ต่อเมื่อ 1.ลาสิกขา 2.มรณภาพ และ 3.มีพระบรมราชโองการถอดยศ เท่านั้น

พระราชาคณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง ซึ่งมีอายุครั้งละ 2 ปี และอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมอีกต่อไปก็ได้ กรรมการประเภทนี้จะสิ้นสุดสถานภาพลงก็ต่อเมื่อ 1.มรณภาพ 2.ลาออก 3.มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ออก 4.ถูกถอดยศจากพระราชาคณะ และ 5. ลาสิกขา

ในกรณีที่พระราชาคณะได้รับแต่งตั้งทดแทนพระราชาคณะรูปอื่นที่พ้นหน้าที่ไปก่อนครบเทอมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง พระราชาคณะรูปนั้นจะดำรงตำแหน่งไปเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคมรูปที่พ้นตำแหน่งไปนั้น แต่ถ้าหากว่าได้รับแต่งตั้งตามวาระปกติ ก็จะดำรงตำแหน่งได้จนครบกำหนด 2 ปี
 

 


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 1 กรกฎาคม 2558

 

 

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264