พิธีเปิดประชุมใหญ่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.
2559

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

 

 

พระพรหมสิทธิ

(ธงชัย สุขญาโณ)

 

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ประธานการประชุม

 

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

21 สิงหาคม 2559