ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน
 

 

เปิดบัญชีนิตยภัต "เงินเดือนพระ" ฉบับใหม่
ใครได้เพิ่มเท่าใด ???

 

     รายงานข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ทราบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติบัญชีอัตรานิตยภัตสำหรับพระภิกษุ-สามเณรฉบับใหม่ ซึ่งชงเรื่องค้างไว้ตั้งแต่สมัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนเก่า (นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์) และรัฐบาลทักษิณชุดที่สองแล้ว แต่มีอันต้องดีเลย์หรือเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทางการเมืองผสมกับภาวะเศรษฐกิจผันผวน ค่าน้ำมันขึ้นเอาๆ รัฐบาลจึงใช้เวลาพิจารณานานหน่อย มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า บัญชีเงินนิตยภัตถวายพระสงฆ์ฉบับใหม่นั้น "ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" คือหมายถึงว่า "แท็งค์"

      เมื่อข่าวบัญชีเงิน "แท็งค์" ออกมานั้น พระสงฆ์สามเณรซึ่งมีส่วนได้รับผลของบัญชีดังกล่าวต่างปลงตก คิดว่าคงอีกนานกว่ารัฐบาลจะมองเห็นความสำคัญของการอุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณร แต่บัดนี้มีข่าวใหม่ออกมาแล้วว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจ "อนุมัติ" อัตรานิตยภัตฉบับใหม่ถวายพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่าอนุโมทนาจากพระสงฆ์สามเณรโดยทั่วหน้า โดยก่อนที่ร่างบัญชีนิตยภัตดังกล่าวจะผ่านคณะรัฐมนตรีนั้น มีขั้นตอนการนำเสนอดังนี้

     1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เริ่มดำเนินการขออนุมัติหลักการปรับปรุงอัตรานิตยภัตใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 และได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

     2. ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำบัญชีอัตรานิตยภัต ปรับใหม่เสนอผ่าน ครม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549

      3. อัตรานิตยภัตปรับใหม่ จะถือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2550)

    ส่วนรายละเอียดของการปรับเพิ่มอัตราเงินนิตยภัตฉบับนี้มีดังนี้

 

บัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระเลขานุการ
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2549

ที่

ตำแหน่ง

อัตราเก่า อัตราใหม่

1.

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 22,000 32,000
2. สมเด็จพระสังฆราช 20,000 29,000
3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 18,000 26,300
4. กรรมการมหาเถรสมาคม (สมเด็จพระราชาคณะ) 16,000 23,400
5. สมเด็จพระราชาคณะ 16,000 23,400
6. กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง) 14,000 20,400
7. เจ้าคณะใหญ่ 14,000 20,400
8. เจ้าคณะภาค 10,000 14,600
9. แม่กองบาลี แม่กองธรรม 10,000 14,600
10. พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ 12,000 17,500
11. พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร 8,000 11,700
12. รองเจ้าคณะภาค 8,000 11,700
13. พระราชาคณะชั้นธรรม 8,000 11,700
14. พระราชาคณะชั้นเทพ 6,000 8,800
15. พระราชาคณะชั้นราช 4,000 5,900
16. พระราชคณะชั้นสามัญ (วุฒิ ป.ธ.9) 3,200 4,700
17. พระราชาคณะปลัดซ้าย/ขวา/กลาง 3,200 4,700
18. พระราชาคณะชั้นสามัญ (วุฒิ ป.ธ.8 ป.ธ.7) 3,000 4,400
19. พระราชาคณะชั้นสามัญ (วุฒิ ป.ธ.6 ป.ธ.5) 2,800 4,100
20. พระราชาคณะชั้นสามัญ (วุฒิ ป.ธ.4) 2,600 3,800
21. พระราชาคณะชั้นสามัญ (วุฒิ ป.ธ.3) 2400 3,500
22. พระราชาคณะชั้นสามัญ (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) 2400 3,500
23. พระเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) 2400 3,500
24. พระคณาจารย์เอก 2400 3,500
25. พระราชาคณะสามัญยก (มิได้เป็นมหาเปรียญ) 2200 3,200
26. พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ 2200 3,200
27. พระคณาจารย์โท 2200 3,200
28. พระครูปลัดชั้นโทของพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ 2000 2,900
29. พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร 1800 2,600
30. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ชั้นเอก 1800 2,600
31. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นเอก 1800 2,600
32. พระครูปลัดชั้นตรีของของพระราชาคณะชั้นธรรม 1600 2,300
33. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 1600 2,300
34. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช 1600 2,300

 

พระอารามหลวง

ที่

ตำแหน่ง

อัตราเก่า อัตราใหม่

35.

พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 2,800 4,100
36. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,600 3,800
37. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 2,400 3,500
38. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 2,200 3,200
39. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,000 2,900
40. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 1,800 2,600
41. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก 2,000 2,900
42. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท 1,800 2,600
43. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี 1,600 2,300
44. พระครูสัญญาบัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ หรือเทียบเท่า
2,000 2,900
45. พระครูสัญญาบัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระ
1,800 2,600
46. พระครูสัญญาบัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก หรือเทียบเท่า
1,800 2,600
47. พระครูสัญญาบัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท หรือเทียบเท่า
1,600 2,300

 

เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส-ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราษฎร์

ที่

ตำแหน่ง

อัตราเก่า อัตราใหม่

48.

เจ้าคณะจังหวัด 6,000 8,800
49. รองเจ้าคณะจังหวัด 2,600 3,800
50. พระราชาคณะสามัญ เจ้าคณะอำเภอ 2,400 3,500
51. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ 2,200 3,200
52. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 2,000 2,900
53. พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าคณะอำเภอชั้นโท 1,800 2,600
54. พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ 1,800 2,600
55. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 1,800 2,600
56. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท 1,600 2,300
57. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ 1,600 2,300
58. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก 1,800 2,600
59. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท 1,600 2,300
60. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี 1,400 2,100
61. พระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบล 1,400 2,100
62. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก 1,600 2,300
63. พระครูสัญญาบัตร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท หรือฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จร.ชต.)
1,400 2,100
64. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี (จร.ชต.) 1,200 1,800
65. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 1,000 1,500
66. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.) 1,000 1,500
67. พระอธิการ 500+*500 1,500

 

 

พระเลขานุการ

ที่

ตำแหน่ง อัตราเก่า อัตราใหม่

68.

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 6,000 8,800
69. เลขานุการเจ้าคณะใหญ่ 2,200 3,200
70. เลขานุการเจ้าคณะภาค 2,000 2,900
71. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 1,800 2,600
72. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 1,800 2,600
73. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 1,200 1,800
74. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 1,600 2,300
75. เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 1,000 1,500
76. เลขานุการเจ้าคณะตำบล 500 700 +*300

 

นิตยภัตพิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน

ที่

ตำแหน่ง

อัตราเก่า อัตราใหม่

1.

พระปริต (พระสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันสรรพ  อุปัทวันตราย) วัดชนะสงคราม รวม 20 รูป 1,000 1,500

2.

พระพิธีธรรม ประจำวัดต่างๆ รวม 10 วัด ๆ ละ 4 รูป

- วัดสระเกศ
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- วัดราชสิทธาราม
- วัดอนงคาราม
- วัดประยุรวงศาวาส
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- วัดจักรวรรดิราชาวาส
- วัดระฆังโฆสิตาราม
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- วัดสุทัศนเทพวราราม
 

1,000 1,500

3.

พระอันดับประจำวัดจุฑาทิศธรรมสภา
กิ่งอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รวม 5 รูป
1,000 1,500

 

บรรพชิตจีนนิกาย (พระจีน) และอนัมนิกาย (พระญวน)

ที่

ตำแหน่ง

อัตราเก่า อัตราใหม่

1.

เจ้าคณะใหญ่ จีนนิกาย / เจ้าคณะใหญ่ อนัมนิกาย 6,000 8,800
2. รองเจ้าคณะใหญ่ จีนนิกาย / รองเจ้าคณะใหญ่ อนัมนิกาย 2,600 3,800
3. ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา จีนนิกาย / อนัมนิกาย 1,800 2,600
4. ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย จีนนิกาย / อนัมนิกาย 1,800 2,600
5. ปลัดขวาจีนนิกาย / ปลัดขวาอนัมนิกาย 1,600 2,300
6. ปลัดซ้ายจีนนิกาย / ปลัดซ้ายอนัมนิกาย 1,600 2,300
7. รองปลัดขวาจีนนิกาย / รองปลัดขวาอนัมนิกาย 1,400 2,100
8. รองปลัดซ้ายจีนนิกาย / รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย 1,400 2,100
9. ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย / ผู้ช่วยปลัขวาอนัมนิกาย 1,200 1,800
10. ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย / ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย 1,200 1,800
11. เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย / อนัมนิกาย 1,800 2,600

 

เบี้ยกันดาร

ที่

ตำแหน่ง

อัตราเก่า อัตราใหม่
1. อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 500
2. อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 500
3. อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 100 500
4. จังหวัดยะลา ทุกอำเภอ 100 500
5. จังหวัดปัตตานี ทุกอำเภอ 100 500
6. จังหวัดนราธิวาส ทุกอำเภอ 100 500
7. จังหวัดสตูล ทุกอำเภอ 100 500

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2 มิถุนายน 2549
 


 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by