พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
รุ่นที่ 1
7

พุทธศักราช 2554

 

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่ ขนาด 1600x655 พิกเซล

 


 

ฉายา : สิรินฺธโร

อายุ  55 พรรษา 33

วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

เกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2499

ชาติภูมิ : บ้านวังขาหยั่ง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

สังกัด : วัดพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
 

 

ฉายา : ปญฺญาวุโธ

อายุ  50 พรรษา 30

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ. ศศ.ม.

เกิด : 5 ธันวาคม 2503

ชาติภูมิ : บ้านน้ำโซ้ง ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

สังกัด : วัดสันก้างปลาต ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 

 

ฉายา : กิตฺติวณฺโณ

อายุ 48 พรรษา 28

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

เกิด : 7 พฤษภาคม 2506

ชาติภูมิ : บ้านสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.เพชรบูรณ์

สังกัด : วัดศรีแสนคำ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
 

 

ฉายา : ปภสฺสโร

อายุ 53 พรรษา 2

วิทยฐานะ : ป.ธ.7

เกิด : 14 กรกฎาคม 2501

ชาติภูมิ : บ้านนาตาล่วง ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

สังกัด : วัดใหม่ประชุมชน ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140
 

 

ฉายา : กลฺยาโณ

อายุ 47 พรรษา 27

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ศศ.ม.

เกิด : 17 สิงหาคม 2507

ชาติภูมิ : บ้านหนองหมด ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

สังกัด : วัดศรีเมืองมูล ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
 

 

ฉายา : สทฺธมฺมาลงฺกาโร

อายุ 45 พรรษา 24

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. ศศ.ม.

เกิด : 25 พฤศจิกายน 2509

ชาติภูมิ : บ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

สังกัด : วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 

 

ฉายา : วรมงฺคโล

อายุ 49 พรรษา 23

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2505

ชาติภูมิ : BHOGAL BUDDHA VIHAR-JUNG PUNA-NEWDELHI 1100014 INDIA

สังกัด : วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

ฉายา : ธมฺมธโร

อายุ 43 พรรษา 21

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

เกิด : 17 มิถุนายน 2511

ชาติภูมิ : บ้านบางกระสั้น ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สังกัด : วัดโบสถ์สมพรชัย ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

 

 

ฉายา : ฐิติญาโณ

อายุ 42 พรรษา 21

วิทยฐานะ :  ป.ธ.9 พธ.บ.

เกิด : 23 ตุลาคม 2511

ชาติภูมิ : ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

สังกัด : วัดเพียไซย์ดอนกระชาย ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

 

 

ฉายา : พทฺธญาโณ

อายุ 49 พรรษา 21

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.ศ.3

เกิด : 9 มีนาคม 2504

ชาติภูมิ : บ้านปากห้วยแม่ท้อง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

สังกัด : วัดกลางสวนดอกไม้ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000

 

 

ฉายา : อภิวฑฺฒโน

อายุ 41 พรรษา 21

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 อภิธรรมบัณฑิต

เกิด : 20 กันยายน 2513

ชาติภูมิ : บ้านวังโป่ง ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

สังกัด : วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

ฉายา : ณฏฺฐวุฑฺฒิโก

อายุ 40 พรรษา 19

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

เกิด : 20 ตุลาคม 2514

ชาติภูมิ : บ้านเก่า ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สังกัด : วัดสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

 

ฉายา : อคฺคธมฺโม

อายุ 40 พรรษา 19

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ.

เกิด : 31 ตุลาคม 2514

ชาติภูมิ : ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

สังกัด : วัดประชุมโยธี ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

 

 

ฉายา : ฐิตธมฺโม

อายุ 40 พรรษา 18

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6

เกิด : 24 พฤศจิกายน 2514

ชาติภูมิ : บ้านยางบ่อดี ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

สังกัด : วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 32190

 

 

ฉายา : สนฺตจิตฺโต

อายุ 40 พรรษา 18

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

เกิด : 26 เมษายน 2514

ชาติภูมิ : บ้านหนองคล้า ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

สังกัด : วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

 

ฉายา : อายุโท

อายุ 41 พรรษา 18

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 ปริญญาโท

เกิด : 29 มิถุนายน 2512

ชาติภูมิ : บ้านลานสะเดา ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก

สังกัด : วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

 

 

ฉายา : กนฺตวีโร

อายุ 41 พรรษา 18

วิทยฐานะ : ป.ธ.9

เกิด : 11 มกราคม 2513

ชาติภูมิ : บ้านห้วยเคียน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สังกัด : วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

ฉายา : ปสาโท

อายุ 34 พรรษา 17

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ.

เกิด : 25 มิถุนายน 2515

ชาติภูมิ : บ้านหนองสระ ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

สังกัด : วัดพันแหวน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 31140

 

 

ฉายา : ฐิตชวโน

อายุ 36 พรรษา 16

วิทยฐานะ : ป.ธ.9 กศ.ม.

เกิด : 15 พฤษภาคม 2517

ชาติภูมิ : บ้านนาสะเม็ง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สังกัด : วัดชนะสงคราม แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

ฉายา : จนฺทสาโร

อายุ 40 พรรษา 16

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 ม.3 มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก

เกิด : 4 พฤษภาคม 2514

ชาติภูมิ : บ้านสองคอน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สังกัด : วัดท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 

 

ฉายา : วิโรธรํสี

อายุ 36 พรรษา 16

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. ป.บัณฑิต

เกิด : 30 กรกฎาคม 2517

ชาติภูมิ : บ้านกระหาด ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

สังกัด : วัดฝั่งหมิ่น ต.ริก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

 

ฉายา : วิชโย

อายุ 35 พรรษา 16

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ค.ม.

เกิด : 25 กุมภาพันธ์ 2519

ชาติภูมิ : บ้านป่าบง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

สังกัด : มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

 

 

ฉายา : ฐิตธมฺโม

อายุ 53 พรรษา 16

วิทยฐานะ : ป.4  น.ธ.เอก

เกิด : 1 กันยายน 2500

ชาติภูมิ : บ้านดอนบม ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

สังกัด : วัดอัมพวัน ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130

 

 

ฉายา : สิริธโร

อายุ 62 พรรษา 15

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

เกิด : 18 ตุลาคม 2490

ชาติภูมิ : บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว ต.นิคม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

สังกัด : วัดบางแพใต้ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

 

 

ฉายา : อินฺทปญฺโญ

อายุ 36 พรรษา 15

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศษ.ม.

เกิด : 29 กันยายน 2517

ชาติภูมิ : บ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

สังกัด : วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

ฉายา : ปิยทสฺสี

อายุ 36 พรรษา 14

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 M.A.

เกิด : 24 มิถุนายน 2517

ชาติภูมิ : บ้านหนองม่วง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

สังกัด : วัดช้าง ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

 

 

ฉายา : จนฺทโชโต

อายุ 35 พรรษา 14

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5

เกิด : 22 มิถุนายน 2519

ชาติภูมิ : บ้านกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

สังกัด : วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

 

 

ฉายา : สนฺติกโร

อายุ 36 พรรษา 14

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.3

เกิด : 7 ธันวาคม 2517

ชาติภูมิ : บ้านหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

สังกัด : วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ต.ทุ่งลี่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

 

 

ฉายา : ภทฺทจาโร

อายุ 35 พรรษา 14

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปวช.

เกิด : 23 ตุลาคม 2518

ชาติภูมิ : ซอยลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สังกัด : วัดโปรดเกศเชษฐาราม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

 

 

ฉายา : วรวํโส

อายุ 35 พรรษา 13

วิทยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.ม.

เกิด : 28 ธันวาคม 2519

ชาติภูมิ : บ้านนาคู่ ต.นาคู่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สังกัด : วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

 

 

ฉายา : สุทฺธิญาโณ

อายุ 41 พรรษา 13

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วศ.ม.

เกิด : 22 กุมภาพันธ์ 2512

ชาติภูมิ : บ้านรัตนวิถี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

สังกัด : วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

 

ฉายา : ฐิตเมโธ

อายุ 32 พรรษา 13

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ปวค.

เกิด : 23 สิงหาคม 2521

ชาติภูมิ : บ้านดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สังกัด : วัดดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

 

 

ฉายา : ธมฺมทสฺสี

อายุ 33 พรรษา 13

วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

เกิด : 23 กรกฎาคม 2520

ชาติภูมิ : บ้านปุยคำ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

สังกัด : วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

 

 

ฉายา : อริยเมธี

อายุ 33 พรรษา 13

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. รป.ม.

เกิด : 2 ตุลาคม 2520

ชาติภูมิ : บ้านรองปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

สังกัด : วัดดงหนองเป็ด ตงรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

 

ฉายา : อินฺทวิสุทฺโธ

อายุ 41 พรรษา 12

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 M.A. M.Phil

เกิด : 12 เมษายน 2513

ชาติภูมิ : ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สังกัด : วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 

 

ฉายา : สิริปุญฺโญ

อายุ 32 พรรษา 12

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

เกิด : 17 มีนาคม 2521

ชาติภูมิ : บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

สังกัด : วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 

 

ฉายา : ฐิตธมฺโม

อายุ 32 พรรษา 12

วิทยฐานะ : ป.ธ.7

เกิด : 21 มิถุนายน 2521

ชาติภูมิ : บ้านทับจุฬา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

สังกัด : วัดธาตุทอง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

 

 

ฉายา : วิชโย

อายุ 50 พรรษา 12

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.4

เกิด : 7 กันยายน 2504

ชาติภูมิ : บ้านหลุมโพธิ์ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สังกัด : วัดศรีมหาโพธิ์ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

 

 

ฉายา : ฐิตวิริโย

อายุ 32 พรรษา 11

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2521

ชาติภูมิ : บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

สังกัด : วัดวิเศษการ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

 

ฉายา : สํวรญาโณ

อายุ 32 พรรษา 11

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศศ.ม. ปวค. พท.ภ.

เกิด : 7 มิถุนายน 2522

ชาติภูมิ : บ้านแม่ฮ่องไคร้ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สังกัด : วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

 

 

ฉายา : สุริโย

อายุ 34 พรรษา 11

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 22 สิงหาคม 2519

ชาติภูมิ : บ้านโนนเค็ง ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

สังกัด : วัดห่องไผ่ ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

 

 

ฉายา : ภูริทตฺโต

อายุ 38 พรรษา 11

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ :

สังกัด : วัดศรีทรงธรรม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 43110

 

 

ฉายา : อภิชฺชวานนฺโท

อายุ 31 พรรษา 10

วิทยฐานะ : ป.ธ.8 พธ.บ. M.A.

เกิด : 28 ตุลาคม 2522

ชาติภูมิ : บ้านโนนพุทรา ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

สังกัด : วัดแก้วฟ้า ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

 

ฉายา : วิวฑฺฒโน

อายุ 32 พรรษา 10

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 29 มกราคม 2522

ชาติภูมิ : บ้านทุ่งคา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

สังกัด : วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 

 

ฉายา : ชยวฑฺโฒ

อายุ 39 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 ม.6

เกิด : 23 พฤศจิกายน 2514

ชาติภูมิ : ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

สังกัด : วัดท่าพระ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

ฉายา : ธีรภทฺโท

อายุ 29 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 ศน.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านทรายแดง ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สังกัด : วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

 

 

ฉายา : ชวนปญฺโญ

อายุ 29 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วท.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สังกัด : วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

 

ฉายา : ธมฺมธีโร

อายุ 30 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านหนองแต้เหนือ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

สังกัด : วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

ฉายา : สารตฺถจารี

อายุ 29 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วท.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

สังกัด : วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

 

 

ฉายา : ฐานจนฺโท

อายุ 30 พรรษา 9

วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านหัวละเลิง ต.คงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

สังกัด : วัดทินกรนิมิต ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

 

ฉายา : กิตฺติญาโณ

อายุ 29 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านปุ่งน้อย ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

สังกัด : วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

ฉายา : ปริปุณฺโณ

อายุ 31 พรรษา 9

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านวังทอง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

สังกัด : วัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

 

 

ฉายา : ญาณพโล

อายุ 30 พรรษา 8

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.ม.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านหนองคูใหญ่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

สังกัด : วัดราษฎร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

 

 

ฉายา : ธีรวุฑฺฒิเมธี

อายุ 28 พรรษา 8

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 บธ.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านหัวโคก ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

สังกัด : วัดโนนแดง ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360

 

 

ฉายา : คมฺภีรเมธี

อายุ 28 พรรษา 8

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านผักขย่าใหญ่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

สังกัด : วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

ฉายา : ญาณวีโร

อายุ 29 พรรษา 8

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.ม.

เกิด : 11 มีนาคม 2524

ชาติภูมิ : บ้านหนองแวงภูเขา ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สังกัด : วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

 

 

ฉายา : ธมฺมฉนฺโท

อายุ 28 พรรษา 8

วิทยฐานะ : ป.ธ.8 ศษ.บ.

เกิด :

ชาติภูมิ : บ้านโคก ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สังกัด : วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

 

ฉายา : โกวิโท

อายุ 31 พรรษา 8

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ศน.ม.

เกิด : 1 กันยายน 2523

ชาติภูมิ : บ้านหนองแสง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

สังกัด : วัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

 

 

ฉายา : ฐานกโร

อายุ 40 พรรษา 8

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 4 มีนาคม 2513

ชาติภูมิ : บ้านฉัตรแก้ว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สังกัด : วัดท่าพระ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

ฉายา : ปุญฺญวาสโน

อายุ 27 พรรษา 7

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

เกิด : 29 มกราคม 2527

ชาติภูมิ : บ้านแม่กุใหม่ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

สังกัด : วัดหนองแวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

 

ฉายา : ธมฺมทินฺโน

อายุ 27 พรรษา 7

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ. ร.บ.

เกิด : 3 มีนาคม 2527

ชาติภูมิ : บ้านสันกลาง ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

สังกัด : วัดพระเจ้าเม็งราย ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

ฉายา : สิทฺธิวํโส

อายุ 26 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 น.บ.

เกิด : 25 กันยายน 2527

ชาติภูมิ : ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สังกัด : วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

 

ฉายา : อภิวฑฺฒโน

อายุ 26 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ.

เกิด : 9 กันยายน 2527

ชาติภูมิ : บ้านสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

สังกัด : วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

 

 

ฉายา : อาจารสุโภ

อายุ 36 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6

เกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2518

ชาติภูมิ : บ้านโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สังกัด : วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 

 

ฉายา : ธมฺมปาโล

อายุ 39 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ศศ.ม.

เกิด : 19 กรกฎาคม 2514

ชาติภูมิ : บ้านสว่างวัฒนา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

สังกัด : วัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

 

ฉายา : วรญาโณ

อายุ 37 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6

เกิด : 21 สิงหาคม 2517

ชาติภูมิ : บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

สังกัด : วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

ฉายา : อุตฺตโร

อายุ 31 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก รป.ม.

เกิด : 20 กรกฎาคม 2523

ชาติภูมิ : บ้านก้อท่า ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

สังกัด : วัดศรีบุรีรตนาราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

 

 

ฉายา : ภทฺรเมธี

อายุ 28 พรรษา 7

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 24 กุมภาพันธ์ 2526

ชาติภูมิ : บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สังกัด : วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290อ

 

 

ฉายา : อภิวฑฺฒโน

อายุ 38 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาตรี

เกิด : 23 ธันวาคม 2516

ชาติภูมิ : บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สังกัด : วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

ฉายา : ฐิตสุโข

อายุ 43 พรรษา 6

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาตรี

เกิด : 13 มีนาคม 2511

ชาติภูมิ : บ้านโรงหลวง ต.หนองตีนนก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สังกัด : วัดถ้ำตอง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 51240

 

 

ฉายา : กิตฺติวโร

อายุ 27 พรรษา 5

วิทยฐานะ : ป.ธ.9 วท.บ.

เกิด : 5 เมษายน 2527

ชาติภูมิ : บ้านน้ำโก้ ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สังกัด : วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

 

 

ฉายา : ปภาสปญฺโญ

อายุ 26 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.ม.

เกิด : 17 มกราคม 2527

ชาติภูมิ : บ้านโนนชัย ต.โนนทัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สังกัด : วัดชัยพฤกษมาลา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

 

 

ฉายา : สุขิโต

อายุ 30 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.ตรี วศ.บ.

เกิด : 21 กรกฎาคม 2523

ชาติภูมิ : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สังกัด : วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

ฉายา : โฆสิตปญฺโญ

อายุ 25 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

เกิด : 24 มีนาคม 2529

ชาติภูมิ : บ้านโคกศรี ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

สังกัด : วัดกลาง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

 

 

ฉายา : ธีรญาโณ

อายุ 26 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

เกิด : 14 กันยายน 2528

ชาติภูมิ : บ้านหนองโกเอน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

สังกัด : วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

 

ฉายา : ภูริปญฺโญ

อายุ 32 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปริญญาตรี

เกิด : 17 สิงหาคม 2521

ชาติภูมิ : แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สังกัด : วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

ฉายา : ฐิตวิริโย

อายุ 26 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

เกิด : 16 ตุลาคม 2528

ชาติภูมิ : บ้านหนองกุง ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

สังกัด : วัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

 

 

ฉายา : โกวิโท

อายุ 25 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 ปริญญาตรี

เกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2529

ชาติภูมิ : บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

สังกัด : วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

ฉายา : คมฺภีรปญฺโญ

อายุ 32 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 ปวค. พธ.ม.

เกิด : 9 เมษายน 2521

ชาติภูมิ : บ้านห้วยปูแกง ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สังกัด : วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

ฉายา : ธมฺมจารี

อายุ 25 พรรษา  5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

เกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2528

ชาติภูมิ : บ้านโนนทองหลาง ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

สังกัด : วัดช้าง ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สุพรรณบุรี 18210

 

 

ฉายา : คมฺภีรปญฺโญ

อายุ 28 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

เกิด : 7 กุมภาพันธ์ 2526

ชาติภูมิ : บ้านสองคอน ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

สังกัด : วัดบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

 

ฉายา : อธิปญฺโญ

อายุ 47 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

เกิด : 20 มกราคม 2506

ชาติภูมิ : บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

สังกัด : วัดศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

 

 

ฉายา : ฐานธมฺโม

อายุ 27 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 3 สิงหาคม 2526

ชาติภูมิ : บ้านสะเนพ่อง ต.ไลไว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

สังกัด : วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 

 

ฉายา : ชนาสโภ

อายุ 25 พรรษา 5

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

เกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2529

ชาติภูมิ : บ้านโคกสง่า ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

สังกัด : วัดเทพนารี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

 

ฉายา : ธีรนนฺโท

อายุ 43 พรรษา 9

วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

เกิด : 15 มิถุนายน 2511

ชาติภูมิ : บ้านหนองโก ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

สังกัด : วัดโพธิ์ทอง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240

 

 

 

 


 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264