พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 15 


เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2552
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.25
52

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 84 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

 

 

ชื่อ : พระมหาเถียร สุธีโร
นามสกุล : สิมสา

อายุ : 60
พรรษา : 29
วิทยฐานะ :  น.ธ.เอก ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม

Wat Buddhavihara
Zuideinde 120, 1121, Landsmeer
(North Amsterdam) The Netherlands

Phone : +31 (0) 206 363-289
Fax : +31 (0) 206 363-289

ชื่อ : พระครูธรรมธรสุรสิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต
นามสกุล : ตอมพุดซา

อายุ : 48 
พรรษา : 24
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ศษ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวลำโพง
ตำบลพุดซา
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระศรีรัตนาราม
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

18 Paulden Avenue
Paguley, Manchester, England

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาราม เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ

ชื่อ : พระครูสังฆรักษ์ณัฐพงษ์ ขนฺติวโร
นามสกุล : หนูเหมือน

อายุ : 46
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก กษ.บ. วท.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลางวรวิหาร
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโสธรวิเทศ

Wat Buddhasothorn Buddhist Center of N.M.
143-145 Madison St. N.E.
Albuquerque, N.M 78108 U.S.A.

ชื่อ : พระมหานันท์ ปวรนนฺโท
นามสกุล : คำมีมา

อายุ : 42
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์
2948
Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709 U.S.A.

Ph. (909) 606-9502

ชื่อ : พระชัย ปวรชโย
นามสกุล : เจ๊กทอง

อายุ : 42
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์
2948
Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709 U.S.A.

Ph. (909) 606-9502

ชื่อ : พระมหาสมควร ฐิตธมฺโม
นามสกุล : จิตรชาตรี

อายุ : 49
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเครือวัลย์
ตำบลมะขามหย่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
เมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ชื่อ : พระอภินพ ฉนฺทธมฺโม
นามสกุล : สุนทรเรขา

อายุ : 46
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาตรี (น.บ.)

สังกัดวัดเมืองไทย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนาราม
386/27 หมู่ 12
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมคธวิปัสสนา (พุทธคยา)
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ชื่อ : พระครูพิพิธพลาทร พลวฑฺโฒ
นามสกุล : เอมโอษฐ์

อายุ : 41 
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. M.A

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวังยาว
481 หมู่ 1
ตำบลกุยบุรี
อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ชื่อ : พระครูสาทรสันติวัฒน์ ธีรพโล
นามสกุล : ธีรธรรมดิลก

อายุ : 40
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติวัน
ตำบลบึงพระ
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระศรีรัตนาราม
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

18 Paulden Avenue
Paguley, Manchester, England

ชื่อ : พระมหามานิต วิริยธโร
นามสกุล : วงษ์มา

อายุ : 41
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่ามะโอ
ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 25000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธาราม

Buddharam Temple
1258 Robin Hood Lane
Memphis, TN 38111-5550 U.S.A

Ph. (901) 743-0650

ชื่อ : พระปัญญญา กิตฺติญาโณ
นามสกุล :จันทสิทธิ์

อายุ : 42
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.โท ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดรวกบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยนาลันทา
เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

Wat Thai Nalanda
Nalanda, Biharsharif
Bihar 803111 India

Ph. (+91) 06112-81819

ชื่อ : พระมหานอม เตชวโร
นามสกุล : ชาติผักแว่น

อายุ : 40
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. ค.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านกรูด
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวงษาราม ออสเตรเลีย

ชื่อ : พระมหาคชินท์ สุมงฺคโล
นามสกุล :
อินทร์มนตรี
อายุ : 40
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหรรณพาราม
แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดรัตนปัญญา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Ratanapanya Meditation Center
34550 Orange St.
Wildomar, CA 92595 U.S.A.

Ph. (951) 245-1399
Fax. (951) 245-7288

ชื่อ : พระมหาชาญชัย จารุวณฺโณ
นามสกุล : เกษี

อายุ : 39
พรรษา : 19
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. ค.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดรัตนวัน
ต.ราษฎร์พัฒนา
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110

ชื่อ : พระวิศาล ธนปาโล
นามสกุล : สาระ

อายุ : 43
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :Intermedia High

สังกัดปัจจุบัน
วัดรัตนปัญญา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Ratanapanya Meditation Center
34550 Orange St.
Wildomar, CA 92595 U.S.A.
Ph. (951) 245-1399
Fax. (951) 245-7288

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธาตุบัวหลวง
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Wat Phratatbuaruang
22936 State Highway 202
Techachapi, CA 93561 U.S.A.

ชื่อ : พระมหาฉัตรเพชร สมาจาโร
นามสกุล : ฟื้นสันเทียะ

อายุ : 40
พรรษา : 18
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทัศนารามเตาไห
ต.หลุบ
อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 56000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าพุทธยานันทาราม เนวาด้า สหรัฐอเมริกา

Wat Pabuddhanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89156 U.S.A

Ph. (702) 437-3320
Fax. (702) 437-1986

ชื่อ : พระมหาอภัย ปภงฺกโร
นามสกุล : ชินสุภาพ

อายุ : 36
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสวรรค์นคร
ต.กวางโจน
อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 36110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าพุทธยานันทาราม เนวาด้า สหรัฐอเมริกา

Wat Pabuddhanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89156 U.S.A

Ph. (702) 437-3320
Fax. (702) 437-1986

ชื่อ : พระสมศักดิ์ ฐานวโร
นามสกุล : วรรณสอน

อายุ : 48
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ปริญญาโท ปว.ค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปัณณาราม
ต.เวียง
อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมฤคทายวัน
เมืองพาราณสี
รัฐอุตรประเทศ
ประเทศอินเดีย

Wat Thai Saranath
P.O. Saranath Distt.
Varanasi-7, (U.P.) India

Ph. (+91) 0542-585-001, 585-744
Fax. (+91) 0542-585-383

ชื่อ : พระสิทธิรักษ์ ปญฺญาวชิโร
นามสกุล : พลลือ

อายุ : 35
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดรวกบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยนาลันทา
เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

Wat Thai Nalanda
Nalanda, Biharsharif
Bihar 803111 India

Ph. (+91) 06112-81819

ชื่อ : พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
นามสกุล : จันทะคัด

อายุ : 37
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 ศน.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลานนาบุญ
ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมันนี

Wat Phutta Hiedelberg
Germany e. V.
Kalk-Mulheimer Str. 317 51065 Koln.

ชื่อ : พระมหามนตรี วฑฺฒโน
นามสกุล : เอกพล

อายุ : 38
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : ป.ธ.8 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

Wat Dhammaram
7059 W. 75 th St.
Chicago, IL 60638 U.S.A.

Ph. (708) 594-8100-2
Fax. (708) 594-8114

ชื่อ : พระมหาสุระศิลป์ ปสนฺโน
นามสกุล : ประวิง

อายุ : 39
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอำนาจ
ต.อำนาจ
อ.ลืออำนาจ
จ.อำนาจเจริญ 37000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า สหรัฐอเมริกา

Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 U.S.A.

Ph. (623) 935-2276
Fax. (623) 935-1174

ชื่อ : พระมหาวราวุธ ธมฺมวโร
นามสกุล : แจ่มใส

อายุ : 36
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดตะล่อม
แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสันติธรรม โคโลราโด้ สหรัฐอเมริกา

Wat Santidhamma of Colorado Springs
7525 Falcon Meadows Blvd.
Peyton, CO 80831 U.S.A.

Ph. & Fax. (719) 495-5847

ชื่อ : พระมหาประนอม นาถปญฺโญ
นามสกุล : ทองปัญญ

อายุ : 39
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระสมุทรเจดีย์
ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโสธรวิเทศ นิวแม๊กซิโก สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhasothorn Videsh
143-145 Madison St. N.E.
Albuquerque, NM 87108 U.S.A.

Ph. (505) 256-7520
Fax. (505) 268-1544

ชื่อ : พระมหาชวลิต ญาณเมธี
นามสกุล : เพ็ชร์ภักดี

อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนิโครธาราม มาเลเซีย

Wat Nikrodharam
Telokwanjan
Jalan Stadium Alorstar
Kedah 05100-05200, Malaysia
0016-017-988-2497

ชื่อ : พระมหาวชิรพงษ์ ปญฺญาวชิโร
นามสกุล : มะพารัมย์

อายุ : 36
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.ม. 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวสุนทร
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

Wat Mongkolratanaram of Tampa
5306 Palm River Rd.
Tampa, FL 33619 U.S.A.

Ph. (813) 621-1669
Fax. (813) 626-8850

ชื่อ : พระไทวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน
นามสกุล : เพชรสวัสดิ์

อายุ : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Buddhist Temple of Chino Hills
2948 Chini Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709 U.S.A.

Ph. & Fax. (909) 606-9502

ชื่อ : พระมหาวัลลภ วลฺลภปญฺโญ
นามสกุล : บุญล้อม

อายุ : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

ชื่อ : พระมหายศ เขมิโย
นามสกุล : สารทร

อายุ : 38
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณวิจิตร
ต.กังแอน
อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

Wat Phrasrirattanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 U.S.A.

Ph. (773) 784-0275, 907-0534
Fax. (773) 784-0235

ชื่อ : พระมหาสมพร จนฺทวํโส
นามสกุล : กัสโก

อายุ : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอรุณราชวราราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธาราม เทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

Wat Buddharam
5214 Old Nashville Hwy.
Murfreesboro, TN 37129 U.S.A.

Ph. (615) 890-5570
Fax. (615) 890-0295

ชื่อ : พระมหาอภิชาติ สุทฺธิญาโณ
นามสกุล : ปัญเศษ

อายุ : 36
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

ชื่อ : พระมโน ฐิตมโน
นามสกุล : เขียววิจิตร์

อายุ : 37
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ. ปว.ค. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเขาวัง
ต.หน้าเมือง
อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ชื่อ : พระมหาดำรง ญาณานนฺโท
นามสกุล : สังขมานนท์

อายุ : 35
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธรรมกาย ออสเตรเลีย

Dhammakaya Meditation Center of Melbourne
18 Centenary Drive, Mill Park, VIC 3082
Australia

ชื่อ : พระไพเดช โชติมนฺโต
นามสกุล : ยางธสาร

อายุ : 43
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดถ้ำโพธิสัตว์
ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18260

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร อินเดีย

Wat Thai Sirirajgir
Rajgir City, Nalanda Distt. 803116
Biher, India

Ph. (094) 310-69261, 314-58724

ชื่อ : พระมหาขวัญยืน สิริธมฺโม
นามสกุล : อิ่มอุรา

อายุ : 38
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลเงิน
ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดเทพวงศาราม เนิร์นแบร็ก เยอรมันนี

Wat Thepwongsaram
Rotthenburger Str.39
Nurnberg, Germany

Ph. (+49) 911-801-6141

ชื่อ : พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ
นามสกุล : เรืองไร่โคก

อายุ : 37
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาศรัทธาธรรม (เสาหิน)
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

ชื่อ : พระมหาประภาศ โรจนธมฺโม
นามสกุล :เข็มสุข

อายุ : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 M.A.

สังกัดปัจจุบัน
วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย

ชื่อ : พระมหาสุภณ สติสมฺปนฺโน
นามสกุล : แก้วทองดี

อายุ : 41
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลอส แอนเจลิส  แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Wat Thai of Los Angeles
8225 Coldwater Canyon
North Hollywood, CA 91605 U.S.A.

Ph. (818) 780-4200, 997-9657
Fax. (818) 780-0616

ชื่อ : พระมหาสมศักดิ์  ชยธมฺโม
นามสกุล : ศรีบริบูรณ์

อายุ : 35
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่ช่องลม
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อ : พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร
นามสกุล : มณีรัตน์

อายุ : 35
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอนเกลือ
ต.บึงงาม
อ.ทุ่งเขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด 45170

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ชื่อ : พระมหาเกรียงไกร นิรุตฺติเมธี
นามสกุล : คำสำโรง

อายุ : 31 
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ. 3 พธ.บ. ปว.ค. บธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระงาม
ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมปทีป สก็อตแลนด์

Wat Dhammapadipa
199 Slateford Road
Slateford, Edinburgh Scotland EH14 1LA

ชื่อ : พระมหาทิพย์ภวิษณ์ กิตฺติธโร
นามสกุล : ใสชาติ

อายุ : 31
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปว.ค. พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่าเสตพน
ต.โนนสะอาด
อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู 39180

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าพุทธยานันทาราม เนวาด้า สหรัฐอเมริกา

Wat Pabuddhanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89156 U.S.A

Ph. (702) 437-3320
Fax. (702) 437-1986

ชื่อ : พระมหารุ่ง สิริโชติ
นามสกุล : สถิตคีรี

อายุ : 33
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอรุณราชวราราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อ : พระสุกิจชัย ปุญฺญชโย
นามสกุล : อมรสุขทวีกุล

อายุ : 41
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก บธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเขื่อนผาก
ต.เขื่อนผาก
อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่ 71000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ชื่อ : พระมหาทองพูล ธมฺมเมธี
นามสกุล : สุภสอน

อายุ : 33
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ. สส.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลเงิน
ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดเทพวงศาราม เนิร์นแบร็ก เยอรมันนี

Wat Thepwongsaram
Rotthenburger Str.39
Nurnberg, Germany

Ph. (+49) 911-801-6141

ชื่อ : พระมหาอนันท์ ฉนฺทโก
นามสกุล : ภูจำปา

อายุ : 35
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไทร
ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

ชื่อ : พระอภินันท์ เหมโก
นามสกุล : ตีทอง

อายุ : 58
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนารายณ์บุรินทร์
ต.สวาย
อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000

ชื่อ : พระมหาธนัศ ฐิตรํสี
นามสกุล : มูลสาร

อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองนพคุณ
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10604

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดอนันตชิน นอร์ธ แคโลไรน่า สหรัฐอเมริกา

Wat Anuntachin
1919 NC Highway 24
Cameron, NC 28326 U.S.A.

Ph. (919)499-0567

ชื่อ : พระประพจน์สรัช ญาณโร
นามสกุล : สายวงศ์คำ

อายุ  : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ. ปว.ค. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันฐาน
ต.ป่าตัน
อ.แม่ทะ
จ.ลำปาง 52150

ชื่อ : พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาสิริ
นามสกุล : ชะนัมพร

อายุ  : 32
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

ชื่อ : พระมหาโชคดี จกฺกวโร
นามสกุล : ลีลาราช

อายุ  : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดชาวพุทธ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Wat Chaobuddha
3495 Gray St.
Sa Bernardino, CA 92407 U.S.A.

Ph. (909) 887-5636
Fax. (909) 880-2762

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระศราวุฒิ วิริยวํโส
นามสกุล : รุ่งวิริยะวงศ์

อายุ  : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธรรมกาย โอเรกอน สหรัฐอเมริกา

Oregon Meditation Center
13208 SE Stark St.
Portland, OR 97233 U.S.A.

Ph. (503) 252-3637

ชื่อ : พระพิทักพงษ์ โชติธมฺโม
นามสกุล : กำบิล

อายุ  : 32
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระแก้ว
ต.เวียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Wat Somdejphramaha Rajmangalajarn
309 E. Fairview Rd.
Bakersfield, CA 93307 U.S.A.

Ph. (661) 836-9940
Fav. (661) 831-9029

ชื่อ : พระมหาเสถียร สถิโร
นามสกุล : ขุนวงค์

อายุ  : 33
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเศวตฉัตร
แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์

 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระวุฒิคม ทีปธมฺโม
นามสกุล : บุญตา

อายุ  : 33
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบึงพระ
ต.บึงพระ
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมภาวนา อลาสก้า สหรัฐอเมริกา

Wat Dhammabhavana
738 W. 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 U.S.A.

Ph. (907) 344-9994
Fax. (907) 522-2969

ชื่อ : พระจารุกิตต์ จารุวณฺโณ
นามสกุล : อนันต์

อายุ  : 34
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไผ่ล้อม
ต.บางพระ
อ.เมือง
จ.ตราด 23000

ชื่อ : พระสุพันธ์ รตนมงฺคโล
นามสกุล : แก้วมงคล

อายุ  : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านหนองกาด
ต.ลมศักดิ์
อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140

สังกัดวัดเมืองนอก
พุทธสมาคม เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อ : พระสุชิน สุทฺธิจิตฺโต
นามสกุล : เงินยอง

อายุ  : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ. ปว.ค. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสามราษฎร์บำรุง
ต.ทมอ
อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

ชื่อ : พระมหาเกษม เขมโก
นามสกุล : แก้วจุมพล

อายุ  : 37
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

ชื่อ : พระขรรค์ชัย ชยวํโส
นามสกุล : แซ่แต้

อายุ  : 32
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Dammakaya Meditation Center
865 E. Monrovia PL.
Azuza, CA 91702 U.S.A.

Ph. (626) 334-2160
Fax. (626) 334-0702

ชื่อ : พระกรนัน ฐานสมฺปนฺโน
นามสกุล : ขันวัง

อายุ  : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีมงคล
ต.เขื่อนแก้ว
อ.ชานุมาน
จ.อำนาจเจริญ 37210

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไชยมงคล แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Wat Chaimongkol
2520 Carnation Dr.
Fairfield, CA 94533 U.S.A.

Ph. & Fax. (707) 228-2813, 421-2278

ชื่อ : พระมหาถาวร สิริวฑฺฒโน
นามสกุล : แก้วเคนมา

อายุ  : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

ชื่อ : พระมหาพิสิทธิ์ มณิวํโส
นามสกุล : มณีวงค์

อายุ  : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาโชคชัย ชยาภินนฺโท
นามสกุล : ประทุมสูตร

อายุ  : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ชื่อ : พระมหาณรงค์ ญาณสมฺปนฺโน
นามสกุล : แก้วจรนัย

อายุ  : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. วท.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ชื่อ : พระมหาบรรพต อธิปญฺโญ
นามสกุล : เที่ยงธรรม

อายุ  : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 บธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแก้วแจ่มฟ้า
แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมคุณาราม ประเทศสิงคโหร์

Wat Dhammagunaram
269 A Changi Road
Singapore 419752

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระครูปลัดนิรันดร์ อคฺคปญฺโญ
นามสกุล : ครสรขันธ์

อายุ  : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณเลไลย์
ต.นากลาง
อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำภู 39170

สังกัดวัดเมืองนอก
พุทธสมาคม เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อ : พระนำชัย ธมฺมานนฺโท
นามสกุล : รักการ

อายุ  : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดถ้ำทองพรรณรา
ต.ถ้ำพรรณา
อ.ถ้ำพรรณา
จ.นครศรีธรรมราช 80260

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปัญญานันทาราม แคนาดา

5808 Boot Ave.
Burnaby V5H3A9 BC Canada

Ph. (604) 439-1911

ชื่อ : พระมหาสิงห์ ปภากโร
นามสกุล : อ่อนน้อม

อายุ  : 29
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวราราม โคโลราโด้ สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221

Ph. (303) 433-1826
Fax. (303) 964-9924

ชื่อ : พระมหามณเฑียร ฐิติเมธี
นามสกุล : คล้ายแก้ว

อายุ  : 28
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเกยไชยเหนือ
ต.เกยไชย
อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์ 60120

ชื่อ : พระพีระวัฒน์  ปภาโส
นามสกุล : ญาณะ

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลาสเวกัส เนวาด้า สหรัฐอเมริกา

Wat Thai Las Vegas
2920 McLeod Dr.
Las Vegas, NV 89121 U.S.A

Ph. (702) 384-2264

ชื่อ : พระวรพัฒน์ ภทฺราวุโธ
นามสกุล : แป้นประดิษฐ

อายุ  : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเรียง
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปัญญานันทาราม แคนาดา

5808 Boot Ave.
Burnaby V5H3A9 BC Canada

Ph. (604) 439-1911

ชื่อ : พระมหาชาตรี อิทฺธิชาโต
นามสกุล : ชำนาญสิงห์

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลเทพมุนี ฟิลลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

Wat Mongkoltepmunee
3304 Knights Rd.
Bensalem, PA 19020 U.S.A.

Ph. (215) 638-9755
Fax. (215) 638-1325

ชื่อ : พระไสว ฐิตธมฺโม
นามสกุล : สีปัญหา

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ. ปว.ค. ค.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดซับชะอม
ต.ขุนโขลน
อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมันนี

Wat Phutta Hiedelberg
Germany e. V.
Kalk-Mulheimer Str. 317 51065 Koln.

ชื่อ : พระมหาทิวา อินฺทปญฺโญ
นามสกุล : ทองคงอ่วม

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

ชื่อ : พระวิรัติ ปภสฺสโร
นามสกุล : พนารัตน์

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พ.ธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปรางค์กู่
ต.กู่
อ.ปรางกู่
จ.ศรีสะเกษ 33170

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

Wat Mongkolratanaram of Tampa
5306 Palm River Rd.
Tampa, FL 33619 U.S.A.

Ph. (813) 621-1669
Fax. (813) 626-8850

ชื่อ : พระมหาภานุมาส มนาปจารี
นามสกุล : ธรรมโส

อายุ  : 29
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลเงิน
ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดเทพวงศาราม เนิร์นแบร็ก เยอรมันนี

Wat Thepwongsaram
Rotthenburger Str.39
Nurnberg, Germany

Ph. (+49) 911-801-6141

ชื่อ : พระมหาวิชัยชาญ ณฏฺฐชโย
นามสกุล : มาตรเรียง

อายุ  :27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลเทพมุนี ฟิลลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

Wat Mongkoltepmunee
3304 Knights Rd.
Bensalem, PA 19020 U.S.A.

Ph. (215) 638-9755
Fax. (215) 638-1325

ชื่อ : พระมหาบุญมี ฐานงฺกโร
นามสกุล : โททำ

อายุ  : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 น.บ. รป.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ ประเทศอังกฤษ

ชื่อ : พระเดช สิริธมฺมุนี
นามสกุล : ไกยะฝ่าย

อายุ  : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชบุรณะ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ชื่อ : พระมหากิตติ ญาณเมธี
นามสกุล : ชูศิลป์

อายุ  : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโสธรวิเทศ นิวแม๊กซิโก สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhasothorn Videsh
143-145 Madison St. N.E.
Albuquerque, NM 87108 U.S.A.

Ph. (505) 256-7520
Fax. (505) 268-1544

ชื่อ : พระสิงหา อภิชยญาโณ
นามสกุล : บอระเพชร

อายุ  : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. บท.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนวมินทรราชูทิศ แมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา

Wat Nawamintararachutis
382 South St. East.,
Raynham, MA 02767

Ph. (508) 823-1800, 823-5069
Fax. (508) 823-1775

ชื่อ : พระอภิชาติ อภิชาโต
นามสกุล : ไชยคุณ

อายุ  : 54
พรรษา :  5
วิทยฐานะ :  น.ธ.เอก ม.ศ.5

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกันตทาราราม
แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อ : Joy Kumar Kaccayana
นามสกุล : Chakma


พระชาวอินเดีย

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
7 สิงหาคม 25
61

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264