พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่
14 


เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2551
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.25
51

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

 

 

ชื่อ : พระบุญเกื้อ ถิรญาโณ
นามสกุล : จั่นคำ

อายุ : 58
พรรษา : 38
วิทยฐานะ : น.ธ. เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดถ้ำเสือ
ตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสันติธรรม ประเทศสิงคโปร์

N.16 Koon Seng Road
Singapore 426966
Phone. 63421502
Fax. 63421506

ชื่อ : พระมหาอุดม ปญฺญาโภ
นามสกุล :
อรรถศาสตร์ศรี
อายุ  : 47
พรรษา : 26
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลอส แองเจลิส
สหรัฐอเมริกา

Wat Thai of Los Angeles
8225 Coldwater Canyon
N.Hollywood CA 91605-1198 U.S.A

Phone. 818-780-4200,997-9657
Fax.      818-780-0616

ชื่อ : พระครูโสภณบุญวัฒน์
ฉายา
: กตปุญฺโญ
นามสกุล : สุยอย
อายุ  : 41
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2
ค.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองแวง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลวราราม เยอรมันนี

Wat Buddhamongkolwararam
Thailanddischer Kulturverein
Wat Thai Germany e.V. Kirchstr. 8, D-63538
Grosskrotzenburg Germany

Phone-Fax. 06186-914890

ชื่อ : พระครูโวทานธรรมคุณ
ฉายา
: คเวสโก
นามสกุล : นามรักษ์

อายุ  : 43
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดต่างตา
ตำบลหนองจะบก-ปรุใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัด
ศรีรัตนาราม ประเทศอังกฤษ

18 Paulden Avenue
Baquley Manchester
M.231 Td. UK

Phone. 144-998-4550

ชื่อ : พระมหาณัฐพล รกฺขิตธมฺโม
นามสกุล : น้อยผา

อายุ  : 42
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสิงห์
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอกว

วัดพุทธวิหาร ประเทศเนเธอแลนด์

Wat Buddhavihara Amsterdam
Dowtanusstraat
185, 1093 SH Amsterdam
Natherlands

ชื่อ : พระครูใบฎีกาบรรเทา จนฺทสาโร
นามสกุล : รื่นรมย์

อายุ  : 40
พรรษา : 20
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก บธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร เอซาลอง สวิสเซอร์แลนด์

ชื่อ : พระมหาชำนาญ ญาณวุฑฺฒิ
นามสกุล : พุทธิธาดา

อายุ  : 39
พรรษา : 18
วิทยฐานะ : ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดาวดึงษาราม
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัด
ฟลอริด้าพุทธาราม

Wat Floridabuddharam
2137 Foxden Drive
Navarre FL 32566-2829 U.S.A.

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระณัฐรุจน์ วุฑฺฒญาโณ
นามสกุล : เตชวรางศ์กูล

อายุ  : 39
พรรษา : 18
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกู่คำ
ตำบลวัดเกต
อำเภอเมือง
จังหวัด
เชียงใหม่ 50000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมรัตนาราม สหรัฐอเมริกา

Wat Dhammaratanaram
7950 W. Bopp Rd.
Tucson AZ 85735 U.S.A.
Phone. 520 883-9349
Fax. 520 883-9350

ชื่อ : พระสุนทร รตนปญฺโญ
นามสกุล : มติยาภักดิ์

อายุ  : 39
พรรษา : 18
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเพลง
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัด
จิตราราม ประเทศมาเลเซีย

ชื่อ : พระสมหมาย ถาวรธมฺโม
นามสกุล : บุตรบุราณ

อายุ  : 38
พรรษา : 17
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำฝั่งใต้
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัด
พุทธนานาชาติมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา

The Midwest Buddhist Meditation Center
29750 Ryan Rd.
Warren MI 48092-2244 U.S.A.
Phone. 810 573-2666
Fax. 810 573-6661

ชื่อ : พระมหาประจบ สทฺธาธิโก
นามสกุล : แหล่งหล้า

อายุ  : 38
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 กษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200

ชื่อ : พระสุภาพ จนฺทวฺโส
นามสกุล : ม่วงพรม

อายุ  : 38
พรรษา : 17
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
ตำบลบ้านซ่อง
อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย มินิโซต้า สหรัฐอเมริกา

Wat Thai Minnesota
10863 208 th ave.
Elk River MN 55330-8702 U.S.A.
Phone-Fax. 763 241-0710

ชื่อ : พระสุขสันต์ โพธิรตฺโถ
นามสกุล : อยู่อ่อน

อายุ  : 37
พรรษา : 16
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก พ.ธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ตำบลทรงคนอง
อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปารมี สหรัฐอเมริกา

3785 Cherokee Ave.
San Diego CA 92104 U.S.A.

Phone. 619-283-5145

หมายเหตุ : วัดนี้ยุบเลิกไปใน พ.ศ.2551

ชื่อ : พระครูสังฆรักษ์ประวิทย์
ฉายา
: วรธมฺโม
นามสกุล : ทรัพย์อุไรรัตน์

อายุ  : 40
พรรษา : 15
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 B.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม

7059 W. 75th Street
Chicago Illinois 60638 U.S.A.
Phone (708) 594-8100
Fax (708) 594-8114

ชื่อ : พระมหาประยูร สุนฺทโร
นามสกุล : สุนทรเกษม

อายุ  : 39
พรรษา : 15
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ป.วค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาบุศย์ (แม่นาคพระโขนง)

ซอยอ่อนนุช 7 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอแลนด์

Wat Buddhavihara Amsterdam
Dowtanusstraat 185, 1093 SH
Amsterdam Netherlands

ชื่อ : พระมหากิตติชัย อคฺคปญฺโญ
นามสกุล : จานิกร

อายุ  : 37
พรรษา : 15
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองธรรมชาติ
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอแลนด์

Wat Buddhavihara Amsterdam
Dowtanusstraat 185, 1093 SH
Amsterdam Netherlands

ชื่อ : พระมหาสมบัติ เตชธโร
นามสกุล : จินดาฟอง

อายุ  : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ. วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมิวนิค เยอรมันนี

Wat Thai Munich
Bad-Duekheimerstr.
14,81539 Munich Germany

Phone. 0049-898124641
             0049-896019227
Fax.      0049-896019228

ชื่อ : พระสามารถ กนฺตวีโร
นามสกุล : พานทอง

อายุ  : 35
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไทร
ตำบลบางสีทอง
อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษ

18 Paulden Avenue
Paguley Manchester
M.231 Td. UK

ชื่อ : พระมหาสุวรรณ กลฺยาณสิริ
นามสกุล : เกษจันทร์

อายุ  : 34
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสว่างสามัคคี
ตำบลสระกรวด
อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อ : พระกิตฺติศักดิ์ กิตฺติธมฺโม
นามสกุล : ภูมิสิทธิ์ จ่าพันธ์

อายุ  : 34
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก อ.ศศ. พธ.บ. ค.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทุ่งครุ
แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย

Wat Thai Chetawanamahavihara
Srawasti U.P. India
Phone. +191-99 352 92338

ชื่อ : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
นามสกุล : สมณะ

อายุ  : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ. วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมิวนิค เยอรมันนี

Wat Thai Munich
Bad-Duekheimerstr.
14,81539 Munich Germany

Phone. 0049-898124641
             0049-896019227
Fax.      0049-896019228

ชื่อ : พระถนอมศักดิ์ ถีรธมฺโม
นามสกุล : ชุมจันทร์

อายุ  : 36
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนครอินทร์
ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ชื่อ : พระมหาอนงค์ชัย องฺสุมาลี
นามสกุล : ม่วงอ่อน

อายุ  : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองผักชีเหนือ
ตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230

ชื่อ : พระมหามานิต มานิโต
นามสกุล : สกลหล้า

อายุ  : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัปสรสวรรค์
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

ชื่อ : พระอธิการส่งเสริม โชตโก
นามสกุล : เรี่ยวสกุลชาติ

อายุ  : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 ศน.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกฤษณา (ดอยยาว)
ตำบลแช่ช้าง
อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลนิมิต สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd.
Albuquerque NM 87108-3138 U.S.A.
Phone. 505-268-4983
Fax.     505-268-0255

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวิชัย วรญาโณ
นามสกุล : ศรีวิชัย

อายุ  : 35
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประสาทบุญญาวาส
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร์

No. 16 Khon Seng Road
Singapore 426966

Phone. 63421502
Fax.     63421506

ชื่อ : พระมหาปราโมช ฐิตปาโมชฺโช
นามสกุล : วงศ์คะสุ่ม

อายุ  : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาอิสิวนาราม
ตำบลทองหลาง
อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา

Wat Thai Minnesota
803 5th Ave. S.E.
Minnesota MN 55414-1203

Phone. 612-623-7885

ชื่อ : พระมหาบุญเลิศ วฑฺฒโน
นามสกุล : กำเนิดทรัพย์

อายุ  : 44
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีสุดาราม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดจิตตาราม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย

ชื่อ : พระมหาอร่าม โกวิโท
นามสกุล : ฟั่นล้อม

อายุ  : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.ย.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สหรัฐอเมริกา

Wat Phrasriratanamathatu
4735 N.Magnolia Ave.
Chicago IL 60640 U.S.A.

ชื่อ : พระเสนาะ ปิยสีโล
นามสกุล : พะหงษา

อายุ  : 32
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบึงทองหลาง
แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์

Buddhisttafelag Islands
Viholastigur 21,200
Kopavog Iceland

ชื่อ : พระมหาศรีสุพรรณ อตฺตทีโป
นามสกุล : คำนนท์

อายุ  : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

Wat Thai D.C.
13440 Layhill Rd.
Silver Springs MD 20906 U.S.A.
Phone. 301-871-8660, 871-8661
Fax.     301-871-5007

ชื่อ : พระมหาทองสอน วิสุทฺธสีโล
นามสกุล : หาญมนตรี

อายุ  : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปว.ค. พธ.บ. ค.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลาง
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยธรรมาราม เบลเยี่ยม

Wat Thai Dhammaram
ASBL Chausses DE
Louvain 71 1410
Waterloo Belgium

ชื่อ : พระมหาสุรศักดิ์ สุปภาโส
นามสกุล : ชูคันธ์หอม

อายุ  : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10123

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดชัยรัตนาราม สหรัฐอเมริกา

Wat Chairatanaram
710 Se. 50th St.
Oklahoma City OK 73029 U.S.A.

ชื่อ : พระมหาพรชัย ชยวุฑฺโฒ
นามสกุล : ไชยสุข

อายุ  : 32
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. ค.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดวชิรธรรมปทีป สหรัฐอเมริกา

Wat Vajiradhammapadip
110 Rustic Rd.
Centereach NY 11720 U.S.A.

Phone. 631-471-8006
Fax.      631-588-2482

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสราวุธ วุฑฺฒิสาโร
นามสกุล : จักรทอง

อายุ  : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุรีรตนาราม
ตำบลปากเพรียว
อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว 18000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร เยอรมันนี

Wat Buddhavihara
Steinkirchener. Str 17, 13435
Berlin-Wittenau Germany

Phone. 030-416-9846
Fax.     030-416-9844

ชื่อ : พระมหาจิราธิวัฒน์ อตฺถยุตฺโต
นามสกุล : บริสุทธิ์

อายุ  : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหลักสี่
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

Wat Buddhasamakhee
779 Main North Road
Belfast Chrischurch New Zealand

Phone-Fax. 64-3-386-1634

ชื่อ : พระบัญญัติ ปภาโส
นามสกุล : ผิวละมุน

อายุ  : 32
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมรทายิการาม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวราราม สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhavararam of Denver
4801 Julian St.
Denver CO 80221-1122 U.S.A.

Phone. 303-433-1826, 477-9766

ชื่อ : พระกิตติ กิตฺติโก
นามสกุล : ชุติมาวรกุล

อายุ  : 31
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลดงขี้เหล็ก
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Dhammakaya International Meditation Center
865 Monrovia Pl.
Azuza CA 91702 U.S.A.

Phone. 626-334-2160
Fax.     626-334-0702

ชื่อ : พระมหาโชค สุวณฺณจารี
นามสกุล : สมรฤทธิ์

อายุ  : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดวชิรธรรมปทีป สหรัฐอเมริกา

Wat Vajiradhammapadip
110 Rustic Rd.
Centereach NY 11720 U.S.A.

Phone. 631-471-8006
Fax.      631-588-2482

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระพรเพียงฟ้า อิสฺสรภาณี
นามสกุล : วงศ์ไชยคำ

อายุ  : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปว.ค. พธ.บ. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปงหอศาล
ตำบลป่าตัน
อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง 52150

ชื่อ : พระมหาอุบล จรธมฺโม
นามสกุล : ดวงเนตร

อายุ  : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ปว.ค. พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่เทพนิมิต
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษ

18 Paulden Avenue
Baquley Manchester
M.231 Td. UK

Phone. 144-998-4550

ชื่อ : พระมหามนตรี ชยเมธี
นามสกุล : ไชยโย

อายุ  : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหงส์รัตนาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

Wat Buddha Oregon
8360 David Ln.
Turner OR 97392

Phone. 503-391-9866
Fax.      503-391-9807

ชื่อ : พระกรุง ทีปธมฺโม
นามสกุล : ก้านอินทร์

อายุ  : 29
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนายโรง
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปารมี สหรัฐอเมริกา

3785 Cherokee Ave.
San Diego CA 92104 U.S.A.

Phone. 619-283-5145

หมายเหตุ : วัดนี้ยุบเลิกไปใน พ.ศ.2551

ชื่อ : พระมหานิวัตร ปฏิภาณิสฺสโร
นามสกุล : โคตะโน

อายุ  : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดาวดึงษาราม
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont CA 94536-1563 U.S.A.

Phone. 510-790-2294,7902296
Fax. 510-796-9043

ชื่อ : พระมหาวีรเดช อธิปญฺโญ
นามสกุล : จะปา

อายุ  : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าตอน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ 50280

ชื่อ : พระสมชาติ สุเมโธ
นามสกุล : ศรีรักษา

อายุ  : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก อศศ.บ. พธ.บ. รป.ม. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณาราม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย

ชื่อ : พระมหาทองพูล กุลวํโส
นามสกุล : กุลวงษ์

อายุ  : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกำแพง
ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ชื่อ : พระมหาจันทร์พุธ ฐานสิริ
นามสกุล : นาทรายวรรณ

อายุ  : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

ชื่อ : พระมหาวรเชษฐ์ ธีรปญฺโญ
นามสกุล : ตาโม่ง

อายุ  : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดชาวพุทธ สหรัฐอเมริกา

Wat Chaobuddha
3495 Gray St.
San Bernadino CA 92407 U.S.A.

Phone-Fax. 909-880-2762

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุจิตร จิตฺตสุโภ
นามสกุล : หมายทอง

อายุ  : 31
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมิลาน อิตาลี

ชื่อ : พระมหาจักรตรา สมจกฺโก
นามสกุล : ชัยชนะ

อายุ  : 45
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 คอ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

Dhammakaya International Meditation Center
865 Monrovia Pl.
Azuza CA 91702 U.S.A.

Phone. 626-334-2160
Fax.     626-334-0702

ชื่อ : พระมหามงคล มงฺคโล
นามสกุล : งามทรัพย์

อายุ  : 40
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 วท.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

ชื่อ : พระมหาสายัญ ธมฺมสุนฺทโร
นามสกุล : ทองพิมพ์

อายุ  : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนายโรง
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

Wat Buddha Oregon
8360 David Ln.
Turner OR 97392

Phone. 503-391-9866

ชื่อ : พระสมพงศ์ ญาณธีโร
นามสกุล : ชูศรี

อายุ  : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ. รป.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

Wat Buddhasamakhee
779 Main North Road
Belfast Chrischurch New Zealand

Phone-Fax. 64-3-386-1634

ชื่อ : พระมหาวิวัธน์ วิวฑฺฒโน
นามสกุล : นิ่มเนตร

อายุ  : 28
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ค.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

ชื่อ : พระมหาวีระยุทธ ญาณเมธี
นามสกุล : ประสาทนอก

อายุ  : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิปัสสนา สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhavipassana
2015 W. Hill St.
Long Beach CA 90810 U.S.A.

Phone-Fax. 562-426-2326

ชื่อ : พระจีระศักดิ์ กมฺพุวณฺโณ
นามสกุล : บุญเลิศ

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่เทพนิมิตร
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปารมี สหรัฐอเมริกา

3785 Cherokee Ave.
San Diego CA 92104 U.S.A.

Phone. 619-283-5145

หมายเหตุ : วัดนี้ยุบเลิกไปใน พ.ศ.2551

ชื่อ : พระมหาธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
นามสกุล : ธรรมยาฤทธิ์

อายุ  : 28
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโพธิ์ชัย
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สหรัฐอเมริกา

Wat Somdej Phramaha
Ratchamangkhlachan
309 E. Fairview Rd.
Bakersfield CA 93307-5304 U.S.A.

Phone. 661-836-9940

ชื่อ : พระมหาชินวัชร ชินญาโณ
นามสกุล : นิลเนตร

อายุ  : 29
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 ร.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยางน้อย
ตำบลก่อเอ้
อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34150

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา

Wat Nawamintararachutis
11 Wilmot St.
Watertown MA 02472 U.S.A.

Phone. 617-926-0382
Fax.      617-926-2736

ชื่อ : พระมหาสัญชัย ชยสิทฺธิโก
นามสกุล : ราชารี

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ตำบลทรงคนอง
อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ชื่อ : พระสีนวล พิมฺพจารี
นามสกุล : ทรัพย์สวรรยา

อายุ  : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเขื่อนขันธ์
ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวราราม สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhavararam of Denver

4801 Julian St.
Denver CO 80221-1122 U.S.A.

Phone. 303-433-1826, 477-9766

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระประยุทธ ฐานทตฺโต
นามสกุล : วงศ์ไชย

อายุ  : 40
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีโคมคำ
ตำบลเวียง
อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา

Wat Thai Minnesota
803 5th Ave. S.E.
Minnesota MN 55414-1203

Phone. 612-623-7885

ชื่อ : พระมหาจตุรัตย์ เขมปญฺโญ
นามสกุล : มานุจำ

อายุ  : 27
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวราราม สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhavararam of Denver

4801 Julian St.
Denver CO 80221-1122 U.S.A.

Phone. 303-433-1826, 477-9766

ชื่อ : พระปฏิญญา เขมโก
นามสกุล : นิลโอภา

อายุ  : 29
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลอส แองเจลิส
สหรัฐอเมริกา

Wat Thai of Los Angeles
8225 Coldwater Canyon
N.Hollywood CA 91605-1198 U.S.A

Phone. 818-780-4200,997-9657
Fax.      818-780-0616

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมพงษ์ ฉนฺทายุตฺโต
นามสกุล : เดชประกอบ

อายุ  : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 รป.บ. วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธรังษี สหรัฐอเมริกา

Wat Buddharangsri of Miami
15200 S.W. 240th St.
Miami FL 33032

Phone. 305-245-2702
Fax.     305-247-3092

ชื่อ : พระมหาประเวช ปญฺญาวชิโร
นามสกุล : สมสมัย

อายุ  : 28
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเอี่ยมวรนุช
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดวชิรธรรมปทีป สหรัฐอเมริกา

Wat Vajiradhammapadip
110 Rustic Rd.
Centereach NY 11720 U.S.A.

Phone. 631-471-8006
Fax.      631-588-2482

ชื่อ : พระชัชชัย สุเมธโส
นามสกุล : พินิจมนตรี

อายุ  : 29
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสัทธาธรรม สหรัฐอเมริกา

Wat Saddhadhamma
8000 F.M. 1518
Schertz  TX  78154 U.S.A.

Phone. 210-566-5695
Fax.     210-566-3899

ชื่อ : พระมหาสุริยา ชาครเมธี
นามสกุล : สุขเขต

อายุ  : 27
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.9 พธ.บ. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

ชื่อ : พระมหาวิทวัส ภทฺรวาที
นามสกุล : หล้าอ่อน

อายุ  : 28
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.8 วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานนาวา
แขวงบางรัก
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระทรัพย์ทวี ปิยวณฺโณ
นามสกุล : บัวสด

อายุ  : 28
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำฝั่งใต้
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10060

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลนิมิต สหรัฐอเมริกา

Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd.
Albuquerque NM 87108-3138 U.S.A.
Phone. 505-268-4983
Fax.     505-268-0255

ชื่อ : พระมหาเสนาะ สุรเสโน
นามสกุล : เพชรไตย

อายุ  : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพธิดาราม
แขวงสำราญราษฎร์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร อังกฤษ

Oxford Buddha Vihara
33 Cherwell Drive
Marston OX3 0NB
Oxford United Kingdom

ชื่อ : พระมหาวันแก้ว ฐานิสฺสโร
นามสกุล : จุ้ยสุวรรณ

อายุ  : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปฐมบุตรอิศราราม
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร อังกฤษ

Oxford Buddha Vihara
33 Cherwell Drive
Marston OX3 0NB
Oxford United Kingdom

ชื่อ : พระสมศักดิ์ ปิยสีโล
นามสกุล : ชอบการ

อายุ  : 45
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.โท ม.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแจ้ง
ตำบลอ่างทอง
อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย

Wat Thai Kusinarachalermraj
P.O.Kushinagar
Goragpur Distt. 274403 U.P. India

ชื่อ : พระมหาภัทรพล อติเมโธ
นามสกุล : คำน้อย

อายุ  : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3 ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระสิงห์
ตำบลเวียง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมินิตาราม สหรัฐอเมริกา

Thai Meditation Association of AL
4567 Airport Blvd.
Mobile AL 36608

Phone. 251-735-0372

ชื่อ : พระชวนชัย อชิโต
นามสกุล : คำหวัน

อายุ  : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเกียรติประดิษฐ์
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140

ชื่อ : พระติ๊บ อภิวฑฺฒโน
นามสกุล : ลอแก้ว

อายุ  : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
7 สิงหาคม 25
61

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264