พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 13

 


 


เริ่มโครงการอบรม วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2550
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.25
50

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 81 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
 

 

 

ชื่อ : พระปลัดทวน
ฉายา
: อาภาธโร
นามสกุล : ทุมาดา

อายุ : 47
พรรษา : 27
วิทยฐานะ : น.ธ. เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจุฬามณี
ตำบลท่าทอง
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

สังกัดวัดเมืองนอก

วัดพุทธสันติธรรม ประเทศสิงคโปร์

 

ชื่อ : พระปลัดทรงกฤต
ฉายา
: อธิมุตฺโต
นามสกุล : มงคลสินธุ์

อายุ  : 42
พรรษา : 23
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาสรรค์
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ 60190

 

ชื่อ : พระครูสังฆรักษ์บุญจันทร์
ฉายา
: ขนฺติโฏ
นามสกุล : บุญสร้าง
อายุ  : 42
พรรษา : 22
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
ตำบลหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสันติธรรม ประเทศสิงคโปร์
 

ชื่อ : พระมหานิพนธ์
ฉายา
: จิตฺตวุฑฺโฒ
นามสกุล : รุ่งประทีปไพบูลย์

อายุ  : 48
พรรษา : 22
วิทยฐานะ : ป.ธ.5 น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยฉิมพลี
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัด
พุทธสันติธรรม ประเทศสิงคโปร์

ชื่อ : พระอุดมศิลป์
ฉายา
: พฺรหมฺสาโร
นามสกุล : พรมสาร

อายุ  : 41
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรื่อง
แขวงหัวหมาก
เขตบางปะกิ
กรุงเทพมหานคร 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์

2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills
California 91709 U.S.A.
Phone (951) 597-8470
Fax (951) 606-0679

 

ชื่อ : พระปฐมพงษ์
ฉายา
: เตชปุญฺโญ
นามสกุล : สิงห์ฆะทวีทรัพย์

อายุ  : 41
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดับภัย
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 


 

ชื่อ : พระมหาจิรวัฒน์
ฉายา
: อคฺคธมฺโม
นามสกุล : ปัญญาเสน

อายุ  : 40
พรรษา : 19
วิทยฐานะ : ป.ธ.5 น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแม่วะหลวง
ตำบลแม่วะ
อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52230

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมสุจิตต์

1125 Chickasaw Road
Fawn Skin (Big Bear)
California 92333 U.S.A.
Phone & Fax (951) 866-5853

 

ชื่อ : พระมหาอรุณ
ฉายา
: อรุโณ
นามสกุล : เจิงรัมย์

อายุ  : 39
พรรษา : 19
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโคกกรม
ตำบลจีกแดก
อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ 32140

ชื่อ : พระมหาไพบูลย์
ฉายา
: สนฺติกโร
นามสกุล : เทพวาที

อายุ  : 37
พรรษา : 17
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคลองครุ
แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลนิมิต

320 Louisiana Blvd. S.E.
Albuquerque
New Mexico 87108 U.S.A.
Phone (505) 268-4983
Fax (505 ) 268-0255

 

ชื่อ : พระมหากรพัฒน์
ฉายา
: กุสลจิตฺโต
นามสกุล : รัตนวงศ์

อายุ  : 39
พรรษา : 17
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดภคินีนาถ
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10701

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าพุทธยานันทาราม

5320 Kell Lane
Las Vegas Nevada 89156 U.S.A.
Phone (702) 437-3320
Fax (702) 437-1986


 

ชื่อ : พระมหาสุธรรม
ฉายา
: สุธมฺโม
นามสกุล : อาตะราใจ

อายุ  : 37
พรรษา : 16
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม

6306 Palm River Road
Tampa Florida 33619 U.S.A.
Phone (813) 621-1669
Fax (813) 626-8850


 

ชื่อ : พระมหาวัชชิระพร
ฉายา
: อริยวาที
นามสกุล : ทุมเชียงเข้ม

อายุ  : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.4 น.ธ.เอก ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุวนาราม
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210


 

ชื่อ : พระมหาจิรพันธ์
ฉายา
: อาจิตปุญฺโญ
นามสกุล : วรวสุวัส

อายุ  : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.
9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางนาใน
แขวงบางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
10260

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมคุณาราม

644 East 1000 North
Layton Utah 84041
U.S.A.
Phone (801) 544-7616
Fax (801) 546-9369

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทำนอง
ฉายา
: จนฺทสาโร
นามสกุล : แสงชมภู

อายุ  : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.8

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม

7059 W. 75th Street
Chicago Illinois 60638 U.S.A.
Phone (708) 594-8100
Fax (708) 594-8114

ชื่อ : พระมหาสุนันท์
ฉายา
: นนฺทกนฺโต
นามสกุล : ศรียาสิทธิ์

อายุ  : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนาซีแอ๊ตเติ้ล

852 N.E. 83rd Street
Seattle Washington 98115 U.S.A.
Phone (206) 522-1514
Fax (206) 985-2920

ชื่อ : พระฐาปกรณ์
ฉายา
: สฐาปโก
นามสกุล : ขำอุดม

อายุ  : 33
พรรษา : 14
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนานิวเจอร์ซี่

257 Midway Ave.
Fanwood New Jersey 07607 U.S.A.
Phone (908) 322-1767
Fax (908) 322-1397

ชื่อ : พระมหาอุบลศักดิ์
ฉายา
: ธมฺมธารี
นามสกุล : ยานะฝั้น

อายุ  : 34
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมุงเมือง
ตำบลเวียง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไตรรัตน์

20 N. Evelyn Ave.
Tucson Arizona U.S.A.
Phone & Fax (520) 546-5115

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาณรงค์
ฉายา
: สิริธมฺโม
นามสกุล : พุฒพวง

อายุ  : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมอญรามัญ

14321 Tupper Street
Panorama City
California 91402 U.S.A.
Phone (818) 895-3141
Fax (818) 895-3076

 

ชื่อ : พระมานพ
ฉายา
: ธมฺมวโร
นามสกุล : ศรีจันทร์

อายุ  : 42
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ. เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดงเค็ง
ตำบลประทาย
อำเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา 30180

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 

ชื่อ : พระมหาวิชชุพงศ์
ฉายา
: กาญฺจนปญฺโญ
นามสกุล : กาญปัญญา

อายุ  : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมอญรามัญ
14321 Tupper Street
Panorama City
California 91402 U.S.A.
Phone (818) 895-3141
Fax (818) 895-3076

 

ชื่อ : พระมหาวัลลภ
ฉายา
: อคฺคธมฺโม
นามสกุล : เดชไฝ

อายุ  : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดอตัมมยตาราม

19301 176th Ave. N.E.
Woodinville
Washington 98072 U.S.A
Phone (425) 481-6640
Fax (425) 481-2142

ชื่อ : พระมหาวิธาร
ฉายา
: กิตฺติภทฺโท
นามสกุล : เห็มโพธิ์

อายุ  : 34
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมรทายิการาม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์

 

ชื่อ : พระสุเพียบ
ฉายา
: สุเมธโส
นามสกุล : ศรีตัมภวา

อายุ  : 32
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมุนีนิรมิต
ตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ 32140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนครธรรม

3225 Lincoln Way
SAn Francisco
California 94122 U.S.A.
Phone (415) 665-7566
Fax (415) 566-9892

ชื่อ : พระครูวินัยธรภูมินทร์
ฉายา
: จตฺตมโล
นามสกุล : อินคำ

อายุ  : 35
พรรษา : 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคฤหบดี
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

 

ชื่อ : พระสุจิตร
ฉายา
: รมฺณียจิตฺโต
นามสกุล : ศิลาอุดม

อายุ  : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนายโรง
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
6306 Palm River Road
Tampa Florida 33619 U.S.A.
Phone (813) 621-1669
Fax (813) 626-8850

 

ชื่อ : พระมหาประกอบ
ฉายา
: วรวุฑฺฒิ
นามสกุล : เจริญทัศน์

อายุ  : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโมลีโลกยาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลาสเวกัส

2920 McLeod Drive
Las Vegas Nevada 89121  U.S.A.
Phone & Fax (702) 384-2264

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสมพงษ์
ฉายา
: กนฺตธมฺโม
นามสกุล : พงษ์สมบูรณ์

อายุ  : 33
พรรษา : 11
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมัชฌิมวราราม
ตำบลเขวาไร่
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

สังกัดวัดเมืองนอก
ระเทศอินโดนีเซีย


 

พระมหาบุญสุข
ฉายา สุทฺธิญาโณ

นามสกุล ชนะชัย

อายุ 32  พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800


 

พระปรีดา
ฉายา ปญฺญาวโร

นามสกุล ใจบุญ

อายุ  32 พรรษา 11
วิทยฐานะ น.ธ. เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอกเอื้อง
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดอนันตชิน

1919 NC 24 Cameron
North Carolina 28326 U.S.A.
Phone (919) 499-0567
Fax (919) 499-0579

พระมหาอรุณ
ฉายา อภิชฺชวานนฺโท

นามสกุล ธรรมโม

อายุ 31 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหมื่นเงินกอง
ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

พระศักดิ์ชาย
ฉายา คุณยุตฺโต

นามสกุล เห็นความดี

อายุ  พรรษา
วิทยฐานะ ป.ธ. น.ธ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนานิวเจอร์ซี่

257 Midway Ave.
Fanwood New Jersey 07607 U.S.A.
Phone (908) 322-1767
Fax (908) 322-1397

 

พระมงคล
ฉายา ขนฺติธโร

นามสกุล ถาเอนญวน

อายุ  34 พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีนวล
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าพุทธยานันทาราม

5320 Kell Lane
Las Vegas Nevada 89156 U.S.A.
Phone (702) 437-3320
Fax (702) 437-1986

 

พระกฤษดา
ฉายา ธมฺมโฆสโก

นามสกุล แสนรู้

อายุ 43 พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไทรงามธรรมธราราม
ตำบลดอนมะสังข์
อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

 

พระมหาประภากร
ฉายา นนฺนกโร

นามสกุล อินัง

อายุ  30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอน
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

 

พระปรีดา
ฉายา สุมงฺคลคุโณ

นามสกุล มอมุงคุณ

อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
143-145 Madison St. NE
Albuquerque
New Mexico 87108 U.S.A.
Phone (505) 256-7520
Fax (505) 268-1544

 

สถานภาพปัจจุบัน
พระครูสมุห์ปรีดา
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันอเมริกา
เมืองเมอร์ฟรีสโบโร รัฐเทนเนสซี่

พระชาลี
ฉายา ชาตวีโร

นามสกุล กาบบัว

อายุ  30 พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200


 

พระมหาอุทัย
ฉายา ธนลาโภ

นามสกุล นิลมณี

อายุ  พรรษา
วิทยฐานะ

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุทยาน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัดนนทบุรี

 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

 

พระธีรชาติ
ฉายา ธีรวํโส

นามสกุล ธรรมวงศ์

อายุ  29 พรรษา 9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยองแยง
ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธคุณ

4128 Bannister Ave.
El Monte
California 91732 U.S.A.
Phone & Fax (626) 452-0997

พระมหานคร
ฉายา โชติปญฺโญ

นามสกุล ฟองธิวงศ์

อายุ 28 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลุ่มคงคาราม
ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดโพธิญาณ

1221 N. Mallard Street
Las Vegas Nevada 89108 U.S.A.
Phone & Fax (702) 646-7590

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระใบฎีกาธรรมวัฑฒ์
ฉายา ธมฺมวฑฺฒโน

นามสกุล ศิริแสงสว่าง

อายุ  29 พรรษา 9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเรียง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

 

พระมหาบุญช่วย
ฉายา ขนฺติธโร

นามสกุล ริมสำโรง

อายุ  28 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองกระทุ่ม
ตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30150

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ เยอรมนี

 

พระมหาเศกสันต์
ฉายา ปริยตฺติเมธี

นามสกุล รักสม

อายุ  29 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศ
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

พระมหาเมธี
ฉายา สนฺตจิตฺโต

นามสกุล จุลสำโรง

อายุ 29 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเศวตฉัตร
แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

สถานภาพปัจจุบัน
สังกัดวัดพุทธโสธรวิเทศ

143-145 Madison St. NE
Albuquerque
New Mexico 87108 U.S.A.
Phone (505) 256-7520
Fax (505) 268-1544

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระสานนท์
ฉายา จรณธมฺโม

นามสกุล เตี้ยนวน

อายุ  28 พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์
 

 

พระมหาอินสม
ฉายา อภโย

นามสกุล ปญฺญาอุทัย

อายุ  28 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปิยวราราม แฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี

 

พระมหาสุวรรณรัตน์
ฉายา กนฺตาจาโร

นามสกุล แสนสุภา

อายุ  28 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดวชิรธรรมปทีป

110 Rustic Road
Centereach Newyork 11720 U.S.A.
Phone (631) 471-8006
Fax (631) 588-2482

 

พระมหาไชยา
ฉายา ชินธมฺมญฺญู

นามสกุล กาละปักษ์

อายุ 31 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมอญรามัญ
14321 Tupper Street
Panorama City
California 91402 U.S.A.
Phone (818) 895-3141
Fax (818) 895-3076

 

พระมหาสมบัติ
ฉายา ญาณวโร

นามสกุล หนองหงอก

อายุ  29 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม

7059 W. 75th Street
Chicago Illinois 60638 U.S.A.
Phone (708) 594-8100
Fax (708) 594-8114

 

พระวิรัตน์
ฉายา ปวฑฺฒโน

นามสกุล ผลห้า

อายุ  60 พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก อนุปริญญา

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองพรานพุก
ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

 

พระเกรียงศักดิ์
ฉายา ธญฺญูวโร

นามสกุล อินทรสุวรรณ

อายุ  28 พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเจ้ามูล
แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

พระธีรภัทรภพ
ฉายา อาจารปาลี

นามสกุล พวงมาลา

อายุ 29 พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหงส์รัตนาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

 

 

พระมหาประดิษฐ์
ฉายา อภิฉนฺโท

นามสกุล คำตา

อายุ  26 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา ประเทศอินเดีย
 

 

ชื่อ : พระมหาเกรียงไกร
ฉายา
: กิตฺติภทฺโท
นามสกุล : ปฏิเวทย์

อายุ  : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโคกเลาะ
ตำบลหนองแก้ว
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยลาสเวกัส

Wat Thai Las Vegas
2920 McLeod Drive
Las Vegas Nevada 89121 U.S.A.
Phone (702)
 384-2264

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระเศกสันต์
ฉายา สนฺติกโร

นามสกุล ภู่สุนทรศรี

อายุ  49 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเกษทอง
ตำบลสามโก้
อำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง 14160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดโพธิญาณ

1221 N. Mallard Street
Las Vegas Nevada 89108 U.S.A.
Phone & Fax (702) 646-7590

 

พระนราพงษ์
ฉายา มหาวีโร

นามสกุล อามาตย์คง

อายุ 27 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสัทธาธรรม

8000 F.M. 1518
Schertz  Texas 78154 U.S.A
Phone (210) 566-5695
Fax (210) 566-3899

พระมหาสมภัค
ฉายา กิตฺติปญโญ

นามสกุล ติ๊บปิน

อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

 

พระมหาสมชัย
ฉายา ธีรปญฺโญ

นามสกุล ไกษร

อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระสิงห์
ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50205

 

 

พระมหานิคม
ฉายา นิสโภ

นามสกุล ชาติดร

อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

 

พระรัตนะ
ฉายา ฐิตรตโน

นามสกุล เหลืองวิลัย

อายุ 31 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองไผ่ล้อม
ตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนาซีแอ๊ตเติ้ล

852 N.E. 83rd Street
Seattle Washington 98115 U.S.A.
Phone (206) 522-1514
Fax (206) 985-2920

 

พระมหากายสิทธิ์
ฉายา กายสิทฺธิ

นามสกุล ชุ่มสลับ

อายุ  28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสัทธาธรรม

8000 F.M. 1518
Schertz  Texas 78154 U.S.A
Phone (210) 566-5695
Fax (210) 566-3899

 

พระมหาเขมวัฒน์
ฉายา อาภาธโร

นามสกุล ชัยโม

อายุ 28 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประดูฉิมพลี
แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์

พระมหาวินัย
ฉายา วินยธโร

นามสกุล บรรดาศักดิ์

อายุ 25 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวราชกุญชร
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 30120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธาราม ประเทศออสเตรเลีย

พระอรสิน
ฉายา เขมปญฺโญ

นามสกุล พึ่งเงิน

อายุ 32 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณคีรี
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

 

 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระมหาพิสาร
ฉายา ฐิตเมธี

นามสกุล สุทธิแพทย์

อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมอญรามัญ

14321 Tupper Street
Panorama City
California 91402 U.S.A.
Phone (818) 895-3141
Fax (818) 895-3076

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระมหาปฐมฤกษ์
ฉายา ปฐมปญฺโญ

นามสกุล พรมลา

อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7 ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวลำโพง
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดอนันตชิน

1919 NC 24 Cameron
North Carolina 28326 U.S.A.
Phone (919) 499-0567
Fax (919) 499-0579

 

พระสงกรานต์
ฉายา จิตฺตสุโข

นามสกุล มาสุข

อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธปิยวราราม ประเทศเยอรมนี

 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระกรี
ฉายา กมโล

นามสกุล ตาละ

อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000


 

พระมหาวิริยะ
ฉายา ปญฺญาวชิโร

นามสกุล พลกลาง

อายุ 29 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

 

พระครูปลัดศักรินทร์
ฉายา ปญฺญาธโร

นามสกุล วงศ์เทพ

อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

พระมหาพงษ์ปัญญา
ฉายา สิริปญฺโญ

นามสกุล จันทคาม

อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สถานภาพปัจจุบัน
สังกัดวัดพุทธโสธรวิเทศ

143-145 Madison St. NE
Albuquerque
New Mexico 87108 U.S.A.
Phone (505) 256-7520
Fax (505) 268-1544

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาวิรัตน์
ฉายา ชุตินฺธโร

นามสกุล บุญโต

อายุ 29 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบุญเรือง
ตำบลป่าก่อดำ
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย 57250

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
6306 Palm River Road
Tampa Florida 33619 U.S.A.
Phone (813) 621-1669
Fax (813) 626-8850

พระอนันตภิวัฒน์
ฉายา พุทฺธรกฺขิโต

นามสกุล โมธรรม

อายุ 28 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

 

พระเฉลียว
ฉายา สุจิณฺณธมฺโม

นามสกุล เชตะวรรณ์

อายุ 25 พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเสมาเมือง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลนิมิต

320 Louisiana Blvd. S.E.
Albuquerque
New Mexico 87108 U.S.A.
Phone (505) 268-4983
Fax (505 ) 268-0255

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาอภินันท์
ฉายา นิพทฺธสนฺโต

นามสกุล มนตรี

อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดาวดึงษาราม
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธาวาส

6007 Spindle Drive
Houston Texas 77086 U.S.A.
Phone (281) 820-3255 : 445-5773
Fax (281) 931-9746

พระรัตน์ดา
ฉายา รตนกวี

นามสกุล เกษศรีรัตน์

อายุ 25 พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.gvd rT"["

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจอมสุดาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

309 E. Faiview Road
Bakersfield
California 93307 U.S.A
Phone (661) 836-9940
Fax (661)  831-9029

พระอำพันธ์
ฉายา สุนฺทโร

นามสกุล ไชยรัญ

อายุ 27 พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองนพคุณ
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดอนันตชิน

1919 NC 24 Cameron
North Carolina 28326 U.S.A.
Phone (919) 499-0567
Fax (919) 499-0579
 

พระมหาจีรานนท์
ฉายา ญาณเมธี

นามสกุล สิงห์โท

อายุ 27 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม

7059 W. 75th Street
Chicago Illinois 60638 U.S.A.
Phone (708) 594-8100
Fax (708) 594-8114

 

พระมหาอนุรุทธิ์
ฉายา นิรุตฺตเมธี

นามสกุล คุณทวิน

อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม

7059 W. 75th Street
Chicago Illinois 60638 U.S.A.
Phone (708) 594-8100
Fax (708) 594-8114

 

พระมหาสิชฌากร
ฉายา ปสิทฺธิโก

นามสกุล พากเพียร

อายุ  26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.8 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมคุณาราม

644 East 1000 North
Layton Utah 84041
U.S.A.
Phone (801) 544-7616
Fax (801) 546-9369

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระมหาวิจารณ์
ฉายา สิริภูสิโต

นามสกุล ถิ่นหนองแวง

อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสัทธาธรรม

8000 F.M. 1518
Schertz  Texas 78154 U.S.A
Phone (210) 566-5695
Fax (210) 566-3899

 

พระมหาโอฬาร
ฉายา ธมฺมาวุโธ

นามสกุล ชาติงาม

อายุ  พรรษา
วิทยฐานะ ป.ธ. น.ธ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดงครั่งน้อย
ตำบล
อำเภอ
จังหวัดร้อยเอ็ด

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสุทธาวาส
เมืองริเวอร์ไซด์
รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
7 สิงหาคม 25
61

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264