พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12


 


เริ่มโครงการอบรม วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ.2549
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.254
9

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 77 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2549 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
 

 

 

พระครูศรีชยาภรณ์
ฉายา สุจิตฺโต

นามสกุล
าครพีรกุล
อายุ 54 พรรษา 34
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโตนด
ต.ข้าวเม่า
อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

พระครูสังฆรักษ์จี๊ด จารุธมฺโม
นามสกุล ลือบางใหญ่

อายุ 52 พรรษา 26
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าพระ
แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมคุณาราม
ถนนชางฮี
สิงคโปร์

พระมหาทองคูณ อมโร
นามสกุล ดวงใจ

อายุ 43 พรรษา 22
วิทยฐานะ ป.ธ.7 M.A.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระงาม
ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง
จ.นครปฐม 72000

พระมหาหนูชิต ขนฺติโก
นามสกุล เรืองเสนา

อายุ 43  พรรษา 22
วิทยฐานะ
ป.ธ.7 พธ.บ. 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโอเรกอน
รัฐโอเรกอน
สหรัฐอเมริกา

พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร
นามสกุล วรสาร

อายุ 41  พรรษา 21
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6
             พธ.บ. ปว.ค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
เมืองเบิร์กเลย์
รัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระมณเฑียร ถิรจิตฺโต
นามสกุล สังข์เงิน

อายุ 41  พรรษา 21
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมจริยาวาส
ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง
จ. นครสวรรค์
60000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสามัคคีธรรมาราม
เมืองลองบีช
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 

พระประหยัด วุธปญฺโญ
นามสกุล สุวรรณชาตรี

อายุ 45  พรรษา 21
วิทยฐานะ น.ธ.เอก M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเรียง
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
 

 

พระมหาลือชัย
นามสกุล ชุตินฺธโร

อายุ 45  พรรษา 21
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวีวรญาติ
แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดวชิรธรรมปทีป
นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

พระชัชฐากร อาริโย
นามสกุล กันสุนา

อายุ 41  พรรษา 20
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ คณะ 1
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยแฟร้งค์เฟิร์ต เยอรมันนี

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดเทพวงศาราม
เมืองเนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี

 

พระมหาปิ่น โอทาตวณฺโณ
นามสกุล อินขาว

อายุ 41  พรรษา 19
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอรุณราชวราราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
 

พระสมุห์ณัฐิวุฒิ ปภากโร
นามสกุล กุศลจิตร

อายุ 38   พรรษา 17
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ
10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระศรีรัตนาราม
เมืองฟลอริสสันท์
รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา


 

พระมหาจำลอง สุเมธโส
นามสกุล บุญปลูก

อายุ 39  พรรษา 17
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3
             พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมรทายิการาม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ
10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
 

พระมหาสัณหวัช สุภทฺโท
นามสกุล ขวัญสูนู

อายุ 41 พรรษา  17
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3
             พธ.บ. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองตะมะ
ต.โพธิ์
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
33000
 

พระมหาสากล ปภสฺสโร
นามสกุล สุตะนนท์

อายุ 29 พรรษา 17
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ป.วค.,พธ.บ.(ภาษาไทย)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยฉิมพลี
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไตรรัตน์
เมืองทูซอน
รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

พระมหาชัชวาลย์ โชติปญฺโญ
นามสกุล แก้วกิ่ง

อายุ 36  พรรษา  15
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.5
รบ.(มสธ.)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน
กรุงเทพ ฯ
10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยสิริราชคฤห์
รัฐพิหาร อินเดีย

พระมหามนตรี คุตฺตธมฺโม
นามสกุล จันทรัตน์

อายุ 43  พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมะลิ
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พระมหาจูม มหาลาโภ
นามสกุล อุทธา

อายุ 36  พรรษา 15
วิทยฐานะ
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชวารินทร์
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
10600
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พระชาติ คุณกโร
นามสกุล พูลสวัสดิ์

อายุ 36  พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมจริยาวาส
ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง
จ. นครสวรรค์
60000
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสามัคคีธรรมาราม
เมืองลองบีช
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระปลัดสมพร สีลโชโต
นามสกุล อาดำ

อายุ 45  พรรษา 15
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลทอง
ต.พิกุลทอง
อ.เมือง
จ.ราชบุรี
70000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยกุสินารเฉลิมราชย์
รัฐอุตตระประเทศ อินเดีย

พระครูสมุห์ตาล ธมฺมโชโต
นามสกุล คงสกุล

อายุ 36  พรรษา  15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองพุ่มพวง
ต.ดาวเรือง
อ.เมือง
จ.สระบุรี
18000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดสันติสุข ประเทศสิงค์โปร์
 

พระประยนต์ ญาณโสภโณ
นามสกุล คนคม

อายุ 37  พรรษา  15
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลอสแองเจลลิส
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พระพนม อญฺชลิโก
นามสกุล บาตรโพธิ์

อายุ 39 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโคนอน
แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ฯ
10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธธัมโม
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พระธีรพงษ์ ชนาสโภ
นามสกุล อุ่มเอิบ

อายุ 35  พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลทอง
ต. พิกุลทอง
อ. เมือง
จ. ราชบุรี
70000
 

สังกัดวัดเมืองนอก
รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา

พระสุริยา เตชวโร
นามสกุล น้อยสงวน

อายุ  33 พรรษา 14
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่าตามอ
ตำบลตรมไพร
อำเภอศรีขรภูมิ
จังหวัด สุรินทร์ 32110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

พระชาตรี เหมพนฺโธ
นามสกุล เหมพันธ์

อายุ 36  พรรษา 14
วิทยฐานะ น.ธ.เอก Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎ
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
11100
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก
ประเทศรัสเซี

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดไทย
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก
ประเทศรัสเซี

พระมหามนตรี ติกฺขวีโร
นามสกุล ศรีบุญฮุง

อายุ 34  พรรษา 13
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.
               อภิธรรมมัชฌิมเอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระปฐมเจดีย์
ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง
จ.นครปฐม
73000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าสามัคคี
รัฐเท็กซัส สหรัฐ
อเมริกา
 

พระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม
นามสกุล ชัยราช

อายุ 42  พรรษา  13
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.8
             
นิติศาสตร์บัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราฎร์ศรัทธาธรรม
แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ
10240
 

พระจิรโชติ ขนฺติธโร
นามสกุล โสภารักษ์

อายุ 33  พรรษา 12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรม
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพ ฯ 10600
 

พระมหาบุญชัย ปภสฺสรเมธี
นามสกุล จูแวน

อายุ 33 พรรษา 12
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.8 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลภาวนา
รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

พระมหาสถิตย์ อคฺควโร
นามสกุล มาตสมบัติ

อายุ 31  พรรษา 11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6
             พธ.บ. สส.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลานนาบุญ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พระมหาพิณโย อภิปญฺโญ
นามสกุล ศรีคำมี

อายุ 31  พรรษา 11
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลทอง
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระบุญรอด ปคุณธมฺโม
นามสกุล บุญมีประเสริฐ

อายุ 31  พรรษา 11
วิทยฐานะ

น.ธ.เอก พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไทย กรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก
ประเทศรัสเซี

 

พระมหาสมปอง จนฺทวํโส
นามสกุล ยุงรัมย์

อายุ 32  พรรษา 11
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. ศษ.บ., พธ.ม.(ปรัชญา)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่เจริญผล
ต. ท่าเรือ
อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
71130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระมหาชนก
เมืองริเวอร์เดล
รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

 

พระนิคม ฐิตธมฺโม
นามสกุล อาจเดช

อายุ 31  พรรษา  11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านสนาม
ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
45130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนครธรรม
เมืองซานฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระมหามนูเชษฐ์ กลฺยาณรโต
นามสกุล ศรีแสน

อายุ 35  พรรษา 11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวตวันธรรมาวาส
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพ ฯ 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร์
 

พระปไตย ญาณคุตฺโต
นามสกุล นันทเพชร

อายุ 35 พรรษา 11
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ศษ.บ. (ราม)
รบ.(มสธ.)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองชุมแสง
ต.หนองใหญ่
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
46220
 

พระองอาจ อมรธมฺโม
นามสกุล บุตรสัมฤทธิ์

อายุ 32  พรรษา 11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุโมงค์
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

 

พระสนิท สุทฺธสีโล
นามสกุล ทรงพระ

อายุ 32  พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประสาทบุญญาวาส
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธรังษี
เมืองไมอามี่
รัฐฟลอริด้า
สหรัฐอเมริกา

 

พระพัฒน์พงษ์ ธีรภทฺโท
นามสกุล ไม้สันเทียะ

อายุ 41  พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ค.บ. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดต่างตา
ต.หนองจะพก
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
36000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ประเทศอินเดีย

 

พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต
นามสกุล ศรีมาบุตร

อายุ 31  พรรษา 10
วิทยฐานะ
 ป.ธ.9 M.ED.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระกำแพงใหญ่
ต.สระกำแพง
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ 33120

 

พระกีรติ กิตฺติโก
นามสกุล นวลกระจ่าง

อายุ 39  พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก สต.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนาลอนดอน
ประเทศอังกฤษ

 

พระมหาบุญมี ปุญฺญสมฺปนฺโน
นามสกุล เมาลิชาติ

อายุ 31 พรรษา 10
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุคันธาราม
แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ
10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธรังษี
เมืองไมอามี่
มลรัฐฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาไพโรจน์ อภิโรจโน
นามสกุล เกสร

อายุ 34  พรรษา 9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเสมียรนารี
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
เมืองเบอร์กเล่ย์
รัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 

พระจิรวัฒน์ ชุตินฺธโร
นามสกุล แสงศิริ

อายุ 37  พรรษา  9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหิรัญรูจี
แขวงกัลยาณมิตร
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
10600

 

พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชิโร
นามสกุล ฉลาดแหลม

อายุ 30 พรรษา  9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดห้วยข้าวก่ำ
ต.ห้วยข้าวก่ำ
อ.จุน
จ.พะเยา 56150

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
เมืองแทมป้า
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

 

พระนิพนธ์ โชติวโร
นามสกุล โสดา

อายุ 42  พรรษา 9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
แขวงท่าแร้ง
เขตสายไหม
กรุงเทพ ฯ
10220

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยมิวนิค เยอรมันนี

 

พระสมคิด จิตฺตวิปุโล
นามสกุล แสนไธสง

อายุ 29  พรรษา 9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธิ ชิโน ฮิลส์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระสงวน วุฑฺฒิธมฺโม
นามสกุล แก่นกระโทก

อายุ 32  พรรษา 9  
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก พธ.บ. ป.วค.
อภิธรรมมัชฌิมตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางเสาธง
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิปัสสนา
เมืองลองบีช
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระน้อย ฐินิสฺสโร
นามสกุล ตันศิริสิทธิกุล

อายุ 32  พรรษา  9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสง่างาม
ต.บางบริบูรณ์
อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมภาวนา
อลาสก้า
สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน
นามสกุล ทองมนต์

อายุ 30  พรรษา  8
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
10800
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมอญรามัญ
เมืองพาโนรามา
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาสุพุทธิคมน์ สุภกิจฺโจ
นามสกุล ชาติศักดิ์

อายุ 30  พรรษา 8
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.4
  
พธ.บ. M.Ed. (ม.นเรศวร)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองบน
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ
10120

 

พระมหาภูริภัทร์ อคฺคธมฺโม
นามสกุล สุทาศิริ

อายุ 30  พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.8 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเจ้าอาม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700

 

พระกิติศักดิ์ สิริปญฺโญ
นามสกุล มาศิริ

อายุ 43  พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิชัย
แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพรหมคุณาราม
รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

 

พระวาริส ติณฺณถทฺโธ
นามสกุล เดชดำรง

อายุ 28  พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนาวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาอุดร อุตฺตมวํโส
นามสกุล ขยันวงศ์

อายุ 29  พรรษา  7
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหารแอสตัน
เมืองเบอร์มิงแฮม อังกฤษ

 

พระนิคม เขมจิตฺโต
นามสกุล สายสะอาด

อายุ 30  พรรษา 7   
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
ศูนย์พัฒนาศาสนา
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
67280
 

 

 

พระมหาสวาสดิ์ ภูริทสฺสี
นามสกุล ทองวิเศษ

อายุ 29  พรรษา 7
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก ป.ธ.6 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ
10400
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธคุณ
เมืองเอลมอนเต้
รัฐแคริฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา
 

พระชาติชาย ชาคโร
นามสกุล สมคิด

อายุ 36  พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
12120
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนาวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส
นามสกุล รอดคลองตัน

อายุ 29  พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวป้อมใน
ต.บ่อยาง
อ.เมือง
จ.สงขลา
90000
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธจักรรัตนาราม สิงคโปร์

 

พระมหาธัญญาลักษณ์ ปญฺญาสิริ
นามสกุล แสนโคตร

อายุ 27  พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชวาส
แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ
10100

 

พระมหาบุญมี ปุญฺญสิริ
นามสกุล ครองหอม

อายุ 27  พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
เมืองแทมป้า
รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาสุพัฒน์ สุภทฺโท
นามสกุล อุนารัตน์

อายุ 28  พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5
             พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหลักสี่
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

 

 

 

พระมหาสายลม ธมฺมวาตธาโร
นามสกุล บดีรัฐ

อายุ 27  พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโปรดเกศฯ
ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวราราม
เมืองเดนเวอร์
รัฐโคโลลาโด สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ
นามสกุล จันดาดาล

อายุ 28  พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรัตน์
เมืองพิทส์เบิร์ก รัฐฟิลาเดลเฟีย

พระวุฒิพงษ์ กิตฺติวฑฺฒโน
นามสกุล ทองจุ่น

อายุ 28 พรรษา  6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปฐมบุตรอิศราราม
แขวงบางบำหรุ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ
10700

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมภาวนา
รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาอินทร ผาสุกวาโส
นามสกุล มีสา

อายุ 26  พรรษา 6   
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. ปวค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ
10300

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดวชิรธรรมปทีป
รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

พระมหาณรงค์รัชต์ วฑฺฒนสุธี
นามสกุล สายบัว

อายุ 27  พรรษา 6
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.4
พธ.บ, อ.ศศ., ป.วค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวชิรธรรมสาธิต
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
10260

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดชาวพุทธ
เมืองซานเบอร์นาดิโน
รัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา
 

พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร
นามสกุล อายุวงษ์

อายุ 29  พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลาง
ต.ห้วยเหนือ
อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธาราม สวีเดน

 

พระปลัดวุฒิชัย กิตฺติเมธี
นามสกุล โพธาชัย

อายุ 26  พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระสิงห์
ถ.สิงหไคล
ต.เวียง
อ.เมือง
จ. เชียงราย
57000
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธรักษา
รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระนพดล เขมธมฺโม
นามสกุล ปันทรนนทะกะ

อายุ 28  พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางเตย
แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10240

 

พระมหาโกศล วชิรปญฺโญ
นามสกุล สีสมาน

อายุ 26   พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชบุรณราชวรวิหาร
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระนาตชัย มหาปญฺโญ
นามสกุล ฐานทนดี

อายุ 27  พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธชิโน ฮิลส์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระอำนาจ สิริปุญฺโญ
นามสกุล เกิดผล

อายุ 44   พรรษา  5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก คบ. พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ
10300

 

พระมหาเกริกสัน โชติสมฺปนฺโน
นามสกุล ทองยิ้ม

อายุ 31  พรรษา  5
วิทยฐานะ
 น.ธ.เอก ป.ธ.7 ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเท10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
นครไคร์เชิร์ซ นิวซีแลนด์

 

พระมหาศักดิ์พิชิต ฐานสิทฺโธ
นามสกุล ชัยดี

อายุ 26  พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมงคลรัตนาราม
เมืองแทมป้า
รัฐฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา

 

พระมหาสุทัศน์ ญาณเมธี
นามสกุล ดวงจันทร์

อายุ 25  พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.5 ศษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ
10700
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดมอญรามัญ
เมืองพาโนรามา
รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา
 

พระศักดิ์ ชุตินฺธโร
นามสกุล ทองประสาท

อายุ 25  พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
10200
 

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวราราม
เมืองเดนเวอร์
รัฐโคโลาโด สหรัฐอเมริกา

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
7 สิงหาคม 25
61

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264