พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 10เริ่มโครงการอบรม วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ.2547
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 67 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2547 ในตอนเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเท่านั้น ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 

 

 

พระครูวิมลธรรมโกศล
ฉายา ธมฺมโกสโล
นามสกุล
ช่องศรี
อายุ 62 พรรษา 42
วิทยฐานะ
ป.ธ.
3 น.ธ.เอก พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

พระมหาบุญเพ็ง
ฉายา จิรธมฺโม
นามสกุล จีแก้ว
อายุ 64 พรรษา 41
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

พระครูกัลยากิจจานุกูล
ฉายา อคฺควโร
นามสกุล เลิศประเสริฐ
อายุ 50 พรรษา 30
วิทยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก พม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธิ ชิโน ฮิลส์
California USA

พระธีรวัฒน์ โชติปญฺโญ
นามสกุล บุญทอง
อายุ 48 พรรษา 25
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
พธ.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโพโอมาวาส
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

พระปลัดปรีชา พุทฺธสโร
นามสกุล พุทธา
อายุ 48 พรรษา 23
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดรวก
ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
INDIA

พระมหาสมปอง จนฺทวณโณ
นามสกุล ทองสามงาม
อายุ 41 พรรษา 20
วิทยฐานะ ป.ธ.7
ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอรุณราชวราราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Buddhayanandharam
5320 Kell Lane
Las Vegas  NV 89156

 

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ

พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท
นามสกุล พิมพ์สกุล
อายุ 42 พรรษา 19
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนอก
ต.บางปลาสร้อย
อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

พระมหาสมชาย ตปสีโล
นามสกุล จันทร์เอี่ยม
อายุ 39 พรรษา 19
วิทยฐานะ ป.ธ.6 น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมงคลทับคล้อ
ต.ทับคล้อ
อ.ทับคล้อ
จ.พิจิตร 66150

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
New Zealand

พระคำท้าว กตปุญฺโญ
นามสกุล กงแก้ว
อายุ 39 พรรษา 19
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคณิกาผล
แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100

 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระครูวิลาศสรคุณ
(ไพโรจน์ คนฺธวิโรจโน)
นามสกุล เสียงเจริญ
อายุ 39 พรรษา 19
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก ปว.ช.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร England

พระมหาชุตินธร โชติธมฺโม
นามสกุล นงค์พยัคฆ์
อายุ 39 พรรษา 18
วิทยฐานะ ป.ธ.8 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสง่างาม
ต.บางบริบูรณ์
อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000

พระมหาดาบชัย เตชปญฺโญ
นามสกุล สมภัคดี
อายุ 38 พรรษา 17
วิทยฐานะ ป.ธ.7 M
.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหรรณพาราม
แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
California USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหามนตรี ฐิติญาโณ
นามสกุล งามนิยม
อายุ 40 พรรษา 17
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก ปริญญาโท

วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

พระมหาพัด อริยเมธี
นามสกุล คำชู
อายุ 38 พรรษา 16
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก M
.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทยพุทธธัมโม
California USA

พระมหาสงวน สุริยวํโส
นามสกุล สุริยะ
อายุ 40 พรรษา 16
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธเอาส์เบิร์กส์
Germany,
EU

พระวิฑูรย์ ปูชากโร
นามสกุล ธูปบูชากร
อายุ 36 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดภาวนา ชิคาโก
Illinios,
USA

พระสมโภชน์ กนฺตสาโร
นามสกุล ศรีพรหมทอง
อายุ 36 พรรษา 15
วิทยฐานะ
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมุนีนิรมิต
ต.เชื้อเพลิง
อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดนครธรรม
California,
USA

พระมหาศรชัย สุภชโย
นามสกุล สุนทรศุภพิศาล
อายุ 38 พรรษา 15
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก
ศษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสตราสบูร์ก
France EU

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาพุฒิศาสน์ ฐิติวโร
นามสกุล เหมยบัว
อายุ 36 พรรษา 15
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศ
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100

พระมหาธงชัย กิตฺติวุฑฺโฒ
นามสกุล เพ็ญจำรัส
อายุ 34 พรรษา 14
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดละมุด
ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพรหมคุณาราม
Arizona,
USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาอุทัย อุทโย
นามสกุล วงษ์วาน
อายุ 33 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีชมชื่น
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหามนตรี กมโล
นามสกุล ประเสริฐสุข
อายุ 34 พรรษา 14
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพากร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

พระมหาอภิวัฒน์ ญาณรํสี
นามสกุล มาศเสนา
อายุ 33 พรรษา 13
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก
บธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าสันติธรรม
Virginia, USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหามณฑล โชติปญฺโญ
นามสกุล สุขคง
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ต.จักรสีห์
อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธรรมศิริวราราม
Malaysia

พระมหาชาญชัย อภิชาโต
นามสกุล สุขพลำ
อายุ 33 พรรษา 12
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก
วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสวนพลู
แขวงบางรัก
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavas
6007 Spindle Dr.
Houston, TX 77086 USA

พระสุบรรณ์ สญฺญโต
นามสกุล นันถนอม
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก M
.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลาง
ต.เมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดเอ็มเบ็ดก้าพุทธวิหาร INDIA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาแสวง ถิรสทฺโธ
นามสกุล ธิตะปัน
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ
ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราษฎร์นิยมธรรม
แขวงคลองถนน
เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโสธรวิเทศ
เมืองอัลบูเคอร์กี้
รัฐนิวแม๊กซิโก
USA.

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาสุทธินันท์
ฉายา ฉนฺทธมฺโม
นามสกุล มณีพัฒน์ศิริกุล
อายุ 31 พรรษา 12
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยชนะสงคราม
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

พระสมัย สุเมโธ
นามสกุล ศิริขันธ์
อายุ 32 พรรษา 11
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก พธ.บ. M
.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
New Zealand

พระมหาบุญช่วย ปิยธมฺโม
นามสกุล รักอยู่
อายุ 31 พรรษา 11
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

พระมหาจำเริญสุข
ฉายา ปญฺญาวุฑฺโฒ
นามสกุล ช่อมะลิ
อายุ 31 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.7
วท.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดตะล่อม
แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท
นามสกุล แก่นจันทร์
อายุ 30 พรรษา 11
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก
ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสันติธรรม สิงคโปร

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาสุขุม สุขุมาลปญฺโญ
นามสกุล ศักดิ์เจริญชัยกุล
อายุ 38 พรรษา 11
วิทยฐานะ
ป.ธ.4 น.ธ.เอก ม.3

สังกัดวัดเมืองไทย
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ 67280

พระมหาสุดใจ จนฺทปญฺโญ
นามสกุล อินทนชิดจุ้ย
อายุ 34 พรรษา 11
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอนยายหอม
ต.ดอนยายหอม
อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าสามัคคี
Texas USA

พระมหานรินทร์ เขมจารี
นามสกุล คำสามารถ
อายุ 32 พรรษา 10
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธสามัคคี
New Zealand

พระสุริยัญ สุริยวํโส
นามสกุล ชูช่วย
อายุ 31 พรรษา 10
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก
ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท้าวราษฎร์
ต.กำแพงเซา
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80280

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธมงคลนิมิต
เมืองอัลบูเคอร์กี้
รัฐนิวแม๊กซิโก
USA.

พระมหาสุวิทย์ สุจิตฺโต
นามสกุล ปัญญาดิษฐ์
อายุ 29 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.8 ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชคฤห์วรวิหาร
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

พระธรรมศักดิ์ ธมฺมานนฺโท
นามสกุล เริงเกษตร์กรณ์
อายุ 31 พรรษา 9
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนครสวรรค์
ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

พระมหาสายัณห์ ธมฺมจารี
นามสกุล วีระสะ
อายุ 29 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.7
วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก
เขตรามคำแหง
กรุงเทพฯ 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธวิหาร England

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระพีระญาณ ฐิตญาโณ
นามสกุล สมบรรดา
อายุ 32 พรรษา 9
วิทยฐานะ
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอน
แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

พระมหาประเทือง ฐิตปญฺโญ
นามสกุล เสริมใหม่
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ. ปวค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดละหาร
ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม
ชิคาโก้
USA.

พระประกฤติ ปญฺญาธโร
นามสกุล พงษ์กิ่ง
อายุ 37 พรรษา 8
วิทยฐานะ ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองกินเพล
ต.หนองกินเพล
อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธธรรม
เมืองวิลโลบูร์ก
รัฐอิลลินอยส์
USA.

พระมหาศราวุธ วราวุโธ
นามสกุล พุ่มเจริญ
อายุ 27 พรรษา 8
วิทยฐานะ
ป.ธ.4 น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพากร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavas
6007 Spindle Dr.
Houston, TX 77086 USA

พระชีพ ตปสีโล
นามสกุล แซ่ลิ่ม
อายุ 33 พรรษา 8
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองหลวง
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
USA.

พระมหาไพศาล เขมจาโร
นามสกุล จันทฤทธิ์
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ
ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

พระมหาสนิท เขมจารี
นามสกุล แก้วหล้า
อายุ 30 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.9
วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสวนพลู
แขวงบางรัก
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย ลาสเวกัส
Nevada USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระลับ โชติปญฺโญ
นามสกุล วิสภา
อายุ 30 พรรษา 8
วิทยฐานะ
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจอมมณี
ต.มีชัย
อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธธรรม
เมืองวิลโลบูร์ก
รัฐอิลลินอยส์
USA.

พระสุดใจ ปญฺญาวุฑฺโฒ
นามสกุล พรมพิพักตร์
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจอมมณี
ต.มีชัย
อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

พระมหาฐปกรณ์ โฆสิตธมฺโม
นามสกุล กลับเฒ่า
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก
พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลทอง
ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธธรรม
เมืองวิลโลบูร์ก
รัฐอิลลินอยส์
USA.

พระมหาสฤษดิ์ สิทฺธิญาโณ
นามสกุล ผาไธสงค์
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองศาลางาม
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมธี
นามสกุล แก้วไชยะ
อายุ 29 พรรษา 7
วิทยฐานะ
ป.ธ.9 ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดธัมมาราม
Illinois USA

พระอนันต์ วีรนนฺโท
นามสกุล แปลงอาวุธ
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพรหมจริยการาม
California USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระบัณฑิต ปญฺญาโภ
นามสกุล ทำทอง
อายุ 49 พรรษา 7
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก ปริญญาโท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองหลวง
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
USA.

พระธัชชัย เกตุมาโล
นามสกุล งามเงินวรรณ
อายุ 35 พรรษา 7
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเมืองคง
ต.เมืองคง
อ.ราศีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160

พระมหาสังวาลย์ สุปฏิปนฺโน
นามสกุล พิมูลชาติ
อายุ 27 พรรษา 7
วิทยฐานะ
ป.ธ.4 น.ธ.เอก
ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าหลวง
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธเมตตาธรรม
California USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาธนภัทร อภิชาโต
นามสกุล พรมสุริย์
อายุ 28 พรรษา 6
วิทยฐานะ
ป.ธ.5 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาศรัทธาธรรม
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโสธร
New Mexico USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาเชิดชัย ชยเสโน
นามสกุล วรรณวัลย์
อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองนพคุณ
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

พระมหาคัมภีร์ นาถธมฺโม
นามสกุล เรือนนา
อายุ 25 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7 บธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

พระมหาจรสนั่น นนฺทิโย
นามสกุล นิทะรัมย์
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ
ป.ธ.6 น.ธ.เอก พธ.บ.
MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปราสาททอง
ต.สูงเนิน
อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 31160

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหานิรัญ วรเวที
นามสกุล บุญเพ็ง
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
เมืองแซนดิเอโก้

รัฐแคลิฟอร์เนีย USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาบุญส่ง สมจิตฺโต
นามสกุล สมจิตร
อายุ 27 พรรษา 5
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
California USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระสายัณห์ ธมฺมธีโร
นามสกุล เศรษฐกิจ
อายุ 33 พรรษา 5
วิทยฐานะ
ประโยค 1-2 น.ธ.เอก พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองพังนาค
ต.เสือโฮก
อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000

พระมหาจำเนียร จารุเมธี
นามสกุล ลาทอง
อายุ 25 พรรษา 5
วิทยฐานะ
ป.ธ.3 น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวิมุตยาราม
แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

พระมหาวิชัย วิชยเมธี
นามสกุล แสนภูมิ
อายุ 25 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.5
ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดพุทธโสธร
รัฐนิว แม๊กซิโก USA.

พระกฤตพจน์ สุทฺธิจิตฺโต
นามสกุล หวานดี
อายุ 30 พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศน.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทุ่งลานนา
แขวงดอกไม้
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพุทธมงคลนิมิต
รัฐนิว แม๊กซิโก USA.

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระอนุกูล อนุตฺตโร
นามสกุล รอดพันธุ์
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.เอก ปว.ส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอนยายหอม
ต.ดอนยายหอม
อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดป่าสามัคคี
รัฐเท็กซัส USA.

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

พระมหาสุดี ธีรโชโต
นามสกุล ชาญสมร
อายุ 27 พรรษา 5
วิทยฐานะ
ป.ธ.4 น.ธเอก. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองศาลางาม
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
วัดไทย มิวนิค เยอรมันนี

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264