พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 5 


เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 29 มีนาคม  พ.ศ.2542
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 57 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2542 ในตอนเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเท่านั้น ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 


 

ชื่อ : พระชาลี
ฉายา :
จารุวณฺโณ
นามสกุล :
ภูมิภาค
อายุ : 65
พรรษา : 38
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม
ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavipassana
2015 W. Hill St.,
Long Beach, CA 90810-3409 USA

ชื่อ : พระมหาสันติ
ฉายา :
นาควโร
นามสกุล :
สนฺติธรางกูร
อายุ : 50
พรรษา : 30
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุคันธาราม
แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

ชื่อ : พระครูวิชัยธรรมธารี
นามสกุล :
แก้วเกษศรี
อายุ : 50
พรรษา : 29
วิทยฐานะ :
Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโพธิ์ชัย
ต.นาพึง
อ.นาแห้ว จ.เลย 42170


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Buddhagaya
Bodghgaya Gaya, India

ชื่อ : พระมหาสามารถ
ฉายา :
อธิปญฺโญ
นามสกุล :
คงสมจิตต์
อายุ : 44
พรรษา : 24
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
8000 FM. 1518
Converse, TX 78109 USA

ชื่อ : พระมหาสมปอง
ฉายา :
สุขิโต
นามสกุล :
ปลื้มเปี่ยม
อายุ : 44
พรรษา : 24
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสังเวชวิศยาราม
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดธรรมภาวนา อลาสก้า

ชื่อ : พระมหาสุธน
ฉายา :
ยสสีโล
นามสกุล :
ผลชอบ
อายุ : 46
พรรษา : 22
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6  ศน.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดุสิตาราม
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
143372 Hawes St.
Whittier, CA 90640 USA

ชื่อ : พระจักรพรรณ
ฉายา :
อคฺคธมฺโม
นามสกุล :
ทรงยินดี
อายุ : 42
พรรษา : 22
วิทยฐานะ :
 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวีวรญาติ
แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสว่าง
ฉายา :
ติกฺขวีโร
นามสกุล :
ถวิลนอก
อายุ : 42
พรรษา : 22
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavipassana
2015 W. Hill St.,
Long Beach, CA 90810-3409 USA

ชื่อ : พระใบฎีกาสุพล
ฉายา :
ธมฺมทีโป
นามสกุล :
มีพวงผล
อายุ : 43
พรรษา : 21
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.3

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองพุ่มพวง
ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ชื่อ : พระมหาสำรวย
ฉายา :
ปญฺญาสาโร
นามสกุล :
ปลื้มใจ
อายุ : 40
พรรษา : 20
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 ศน.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดห้วยชินสีห์
ต.อ่างทอง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ชื่อ : พระนุย
ฉายา :
ขนฺติพโล
นามสกุล :
วงษ์นอก
อายุ : 40
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhamaram
2625 E. 3rd St.,
Long Beach, CA 90814 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระครูอุดมธรรมานุกูล
นามสกุล :
เว่บ้านแพ้ว
อายุ : 44
พรรษา : 17
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธาตุศรีคูณ
ต.นาแก
อ.นาแก จ.นครพนม 48130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddall, AZ 85355 USA

ชื่อ : พระภูมิน
ฉายา :
ภูมิธโร
นามสกุล :
เขาเก่ง
อายุ : 37
พรรษา : 16
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 47000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Anandametyaram
50-BB, Jalanbudit
Merah, Singapore 169545

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ

ชื่อ : พระครูอาทรธรรมประโชติ
ฉายา :
โชติวโร
นามสกุล :
แก้วเวชวงศ์
อายุ : 43
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดร่ำเปิง
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50250

ชื่อ : พระมหาไพรัช
ฉายา :
พิรโช
นามสกุล :
พุ่มน้อย
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4  Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA


สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสมุทร
ฉายา :
ถาวรธมฺโม
นามสกุล :
ทาทอง
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavipassana
2015 W. Hill St.,
Long Beach, CA 90810-3409 USA

ชื่อ : พระสุพิน
ฉายา :
สุเมธี
นามสกุล :
สร้อยกุดเรือ
อายุ : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่าภูหลาวทอง
ต.เก่ากลอย
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89156 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระขวัญชัย
ฉายา :
ธมฺมวโร
นามสกุล :
หิรัญพต
อายุ : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

ชื่อ : พระมหาไมย์
ฉายา :
คุณากโร
นามสกุล :
โพธิ์เทพา
อายุ : 36
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3  MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีนวล
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89156 USA

ชื่อ : พระสมหวัง
ฉายา :
ญาณทีโป
นามสกุล :
อ่อนยิ่ง
อายุ : 34
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดขจรศิริ
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
8000 FM. 1518
Converse, TX 78109 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาศักดิ์ชาย
ฉายา :
โกวิโท
นามสกุล :
ต้นไทรทอง
อายุ : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 MA


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลางวรวิหาร
ต.ปากน้ำ
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

ชื่อ : พระมหาไพบูลย์
ฉายา :
อินฺทนนฺโท
นามสกุล :
อินทนา
อายุ : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Samakkee
779 Main North Rd. Belfast, Christchurch New Zeland

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุเมธ
ฉายา :
สิรินฺโท
นามสกุล :
ศรีรินทร์
อายุ : 32
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4  MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaratanaram
7950W. Bopp Rd.
Tucson, AZ 85735 USA

ชื่อ : พระมหาอนันต์
ฉายา :
สิริคุตฺโต
นามสกุล :
ดอนนอก
อายุ : 32
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 ศน.บ. สส.ม (มธ)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชำนิหัตถการ
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

ชื่อ : พระมหาจำเริญ
ฉายา :
เขมวีโร
นามสกุล :
เทพมา
อายุ : 32
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaratanaram
7950
W. Bopp Rd.
Tucson, AZ 85735 USA

ชื่อ : พระมหาสุพัฒน์
ฉายา :
สุวฑฺฒโน
นามสกุล :
ตาเลิศ
อายุ : 31
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปริณายก
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddall, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหานฤพนธ์
ฉายา :
กิตฺติปญฺโญ
นามสกุล :
มาลีหวล
อายุ : 31
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองบน
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวรภพ
ฉายา :
ธมฺมโชโต
นามสกุล :
ปลีจุ่น
อายุ : 33
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประสาทบุญญาวาส
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothorn
143-145 Madison St., NE.
Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศรายุธ
ฉายา :
ธีรปญฺโญ
นามสกุล :
อานันต์
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพญาชมภู
ต.ชมภู
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Srisutdaram
No. 64686 Lautertal Reichenbach Nibelunaen Str. 210 Germany

ชื่อ : พระมหาโกษิต
ฉายา :
สจฺจวโร
นามสกุล :
จันทร์เทศ
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ศศ.ม.
                อภิธรรมบัณฑิต 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสนอง
ฉายา :
สุคมฺภีรเมธี
นามสกุล :
พันธุราช
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดาวดึงษาราม
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสัญชาติ
ฉายา :
สญฺชาโต
นามสกุล :
แผ่นทอง
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคุ้มเหนือ
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Nagaradhamma
3225 Lincoln Way.
San Francisco, CA 94122 USA

ชื่อ : พระมหาประเวศ
ฉายา :
อธิเมโธ
นามสกุล :
ศรีจันทร์แก้ว
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7  MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคลองคุ
แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Srisutdaram
No. 64686 Lautertal Reichenbach Nibelunaen Str. 210
Germany

ชื่อ : พระมหาทศพล
ฉายา :
เขมวีโร
นามสกุล :
ธงยศ
อายุ : 31
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ. ศษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุราชิณ
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709
USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสุนทร
ฉายา :
คุณวโร
นามสกุล :
ปักเขมายา
อายุ : 31
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่ามิ่งเมือง
ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA


สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระศรีไพร
ฉายา :
กุสลจิตฺโต
นามสกุล :
เบียดนอก
อายุ : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชำนิหัตถการ
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม
เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

ชื่อ : พระมหาสง่าศักดิ์
ฉายา :
วรฏฐานี
นามสกุล :
สมภารเพียง
อายุ : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6  MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนิมมานรดี
แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10161


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาชาลี
ฉายา :
ติสฺสธารี
นามสกุล :
กายดี
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5  MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,
CA 91605-1198 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอรัญ
ฉายา :
อริโย
นามสกุล :
เที่ยงอ่อน
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปทุมคงคา
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาณัฏฐพงษ์
ฉายา :
สุสุทฺโธ
นามสกุล :
แดงก่ำ
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,
CA 91605-1198 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระปิยะ
ฉายา :
ธีรธมฺโม
นามสกุล :
ราชเจริญ
อายุ : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
พธ.บ. อ.ม.

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปุรณาวาส
แขวงสาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

ชื่อ : พระมหาสมคิด
ฉายา :  ฐิตจิตฺโต
นามสกุล :
เสือกะ
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
3506 Plam River Rd.
Tampa, FL 33619 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศราวุธ
ฉายา :
วชิราวุโธ
นามสกุล :
เพชรยวน
อายุ : 29
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Bakersfield
309 E. Faiview Rd.
Bakersfield, CA 93307 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระครูสมุห์สุทธิยะ
ฉายา :
สุทฺธิโย
นามสกุล :
หยุ่มไธสง
อายุ : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ศน.บ. กศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาควิชัย
ต.ตลาด
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
75 California Rd.
Mount Vernon, NY 10552 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระบุญส่ง
ฉายา :
สิริภทฺโท
นามสกุล :
ไชยทักษิณ
อายุ : 34
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ศน.บ. ศษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอภิญญาเทสิตธรรม
ต.คำด้วง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Usabuddhayaram
2084 Amthony Ave.
Bronx, NY 10457 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบุญเหลือ
ฉายา :
สุตาคโม
นามสกุล :
คลองโป่งเกตุ
อายุ : 28
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดขุนจันทร์
แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakra Mongkol- ratanaram
139 W. 11th Ave.
Escondido, CA 92025 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหานารถศิลป์
ฉายา :
โกวิโท
นามสกุล :
ยางธิสาร
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดตาลสุม
ต.ช้างมิง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 57130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
143372 Hawes St.
Whittier, CA 90640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาเฉลิม
ฉายา :
ฐิตชโย
นามสกุล :
ชนะพันธ์
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดภาวนาภิรตาราม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ชื่อ : พระมหาวรศักดิ์
ฉายา :
ปญฺญาปทีโป
นามสกุล :
ดารา
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม
ต.ทุ่งจังหัน
อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสัญชัย
ฉายา :
ภทฺทาจาโร
นามสกุล :
มาชอบ
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคุ้มเหนือ
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Nagaradhamma
3225 Lincoln Way.
San Francisco, CA 94122 USA

ชื่อ : พระบุญส่ง
ฉายา :
สิริปุญฺโญ
นามสกุล :
สายโนกาส
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเสาหิน
ต.เวียง
อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาชำนาญ
ฉายา :
ชินวํโส
นามสกุล :
จันทิมา
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดขุนจันทร์
แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakra Mongkol- ratanaram
139 W. 11th Ave.
Escondido, CA 92025 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสิทธิพร
ฉายา :
สิทฺธิวโร
นามสกุล :
บุญตาม
อายุ : 27
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara
Steinkirchener Str. 17 13435
Berlin-Wittennau Germany

ชื่อ : พระมหาสมคิด
ฉายา :
เมตฺตาจิตฺโต
นามสกุล :
เมตตา
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Bakersfield
309 E. Faiview Rd.
Bakersfield, CA 93307 USA

ชื่อ : พระมหาสุดใจ
ฉายา :
จารุวณฺโณ
นามสกุล :
เลขกระโทก
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Samakkee
779 Main North Rd. Belfast, Christchurch New Zeland

ชื่อ : พระมหาสำรว
ฉายา :
สิริภทฺโท
นามสกุล :
ฝางฤทธิ์
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีสุดารามวรวิหาร
แขวงบางขุนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระปกรณ์
ฉายา :
ฐิตคุโณ
นามสกุล :
ชื่นจิตร
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลางเกร็ด
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จงนนทบุรี 11120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264