พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 2

 


 


เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2539
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

 

 

ชื่อ : พระครูวิมลสรนาถ (ศิริ)
ฉายา :
ปญฺญาวฑฺฒโน
นามสกุล :
อยู่สุข
อายุ :
70
พรรษา : 49
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020 USAชื่อ : พระมหาเฉลิม
ฉายา :
เมตฺติโก
นามสกุล :
พลเวียงคำ
อายุ :
54
พรรษา : 35
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 Ph.D.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่เทพนิมิตร
แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Lake Elsinore, CA 34550 USA

สถานภาพปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดพุทธปารมี
เมืองซาน ดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย
USA.

ชื่อ : พระประกอบ
ฉายา :
เขมธมฺโม
นามสกุล :
แฉกกระโทก
อายุ : 54
พรรษา : 34
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านซาด
ต.ชีวาน
อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3 rd. St.,
Long Beach, CA 90814 USA

ชื่อ : พระสนั่น
ฉายา :
เขมนนฺโท
นามสกุล :
กรองทอง
อายุ : 56
พรรษา : 34
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคันธารมณ์
ต.กันทรารมย์

อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 31160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3 rd. St.,
Long Beach, CA 90814 USA

ชื่อ : พระมหาวัลย์
ฉายา :
อเวโร
นามสกุล :
เพชรวงศ์
อายุ : 50
พรรษา : 29
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4  MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
ว้ดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapadip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720-4070 USA

ชื่อ : พระมาณพ
ฉายา :
ฐานจิตฺโต
นามสกุล :
ขวัญมั่น
อายุ : 46
พรรษา : 26
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.ศ.5
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่พิเรนทร์
แขวงวัดอรุณ

เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3 rd. St.,
Long Beach, CA 90814 USA

ชื่อ : พระสำรวจ
ฉายา :
กมโล
นามสกุล :
กมลรัมย์
อายุ : 44
พรรษา : 22
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.3

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก

อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Buddharama Temple
Torsby V.42. 13900 Varmdo, Sweden

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูวิทิตธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์
ประเทศนอร์เวย์

ชื่อ : พระสมพร
ฉายา :
สมณวํโส
นามสกุล :
รุ่งสังข์
อายุ : 41
พรรษา : 21
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าเตียน
ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddall, AZ 85355 USA

ชื่อ : พระมหานวล
ฉายา :
วณฺณวฑฺฒโก
นามสกุล :
ชำนาญรัมย์
อายุ : 41
พรรษา : 20
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammapavana
738 W. 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูศรีญาณวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศฟินแลนด์

ชื่อ : พระมหาการุณ
ฉายา :
พฺรหฺมปญฺโญ
นามสกุล :
พรหมช่วย
อายุ : 44
พรรษา : 20
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chansrisamakkidham
507 S. Hunter St.
Stockton,
CA 95203 USA

ชื่อ : พระสมาน
ฉายา :
สมานฉนฺโท
นามสกุล :
พันธ์พืช
อายุ : 43
พรรษา : 20
วิทยฐานะ :
พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดสิทธิมงคล
ต.แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อ : พระนลชัย
ฉายา :
กิตฺติญาโณ
นามสกุล :
พรมศรี
อายุ : 40
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :
ประโยค 1-2 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบุญรอดธรรมาราม
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10250

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapunyaram
3030 W. 81st Ave.
Westminter, CO 80030 USA

ชื่อ : พระปลัดสุบิน
ฉายา :
วชิรปญฺโญ
นามสกุล :
สิงห์ทอง
อายุ : 39
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหงส์รัตนาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกองใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูวชิรธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธโอเรกอน
เมืองเทอร์เน่อ รัฐโอเรกอน
USA.

ชื่อ : พระมหาไสว
ฉายา :
ญาณวีโร
นามสกุล :
คายสูงเนิน
อายุ : 40
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ชื่อ : พระมหาสมชัย
ฉายา :
สิริวฑฺฒโน
นามสกุล :
ศรีนอก
อายุ : 39
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดชมพูวิเวก
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave.
N.Hollywood, CA
91605-1198 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาโกศล
ฉายา :
อาภากโร
นามสกุล :
เพชรวงษ์
อายุ : 37
พรรษา : 16
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไร่ขิง
ต.ไร่ขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบุญเวิน
ฉายา :
จนฺทโชโต
นามสกุล :
เครือแวงมนต์
อายุ : 43
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

ชื่อ : พระมหาวีรพงษ์
ฉายา :
วราโภ
นามสกุล :
สุวรรณชัย
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาปรีชา
ฉายา :
ปญฺญาทีโป
นามสกุล :
พูนมณี
อายุ : 39
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 MA

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขาบท

ชื่อ : พระมงคล
ฉายา :
ชุติปญฺโญ
นามสกุล :
บุญสงค์
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเดิมบาง
ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddall, AZ 85355 USA

ชื่อ : พระสมุห์ศักดิ์สิทธิ์
ฉายา :
จตฺตมโล
นามสกุล :
ถาวรพา
อายุ : 35
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.ศ.5

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเหล่าอ้อย
ต.หนองสังข์
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chansrisamakkidham
507 S. Hunter St.
Stockton,
CA 95203 USA

ชื่อ : พระมหาบุญชิต
ฉายา :
ญาณสํวโร
นามสกุล :
สุดโปร่ง
อายุ : 36
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 พธ.บ. อ.ม.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน
เป็นพระราชสิทธิมุนี
(5 ธันวาคม 2548)

ชื่อ : พระลมัย
ฉายา :
ฐิตธมฺโม
นามสกุล :
จันทรา
อายุ : 34
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ประโยค 1-2  ม.3

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหล่ายแก้ว
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chaobuddha
3495 Gray St.
San Bernardino, CA 92405 USA

ชื่อ : พระมหาสวิง
ฉายา :
ฐิตธมฺโม
นามสกุล :
ทิสามิ
อายุ : 36
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 ศน.บ.

 


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระปลัดสำรวย
ฉายา :
ครุธมฺโม
นามสกุล :
ดีมั่น
อายุ : 36
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก MA


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดสามัคคี
ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 2000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระณรงค์
ฉายา :
ฐานวุฑฺโฒ
นามสกุล :
สระแก้ว
อายุ : 34
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราษฎร์บุรณะ
แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บุรณะรุงเทพฯ 10140

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
lake Elsinore, CA 92530 USA

ชื่อ : พระนิเทศ
ฉายา :
ญาณวีโร
นามสกุล :
ขิงหอม
อายุ : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนก
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ชื่อ : พระมหาสมศักดิ์
ฉายา :
อธิปญฺโญ
นามสกุล :
ราชศักดิ
อายุ : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapunyaram
3030 W. 81st Ave.
Westminter, CO 80030 USA

ชื่อ : พระมหาณรงค์
ฉายา :
กิตฺติภทฺโท
นามสกุล :
คำมงคล
อายุ : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 ม.6


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดนก
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอภิวัฒน์
ฉายา :
อภิวฑฺฒโน
นามสกุล :
โสแสนชัย
อายุ : 31
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

 


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดชัยพฤกษมาลา
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุบรรณ
ฉายา :
มหาญาโณ
นามสกุล :
วงศ์เมือง
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
ต.วัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 US
A

ชื่อ : พระสมพงษ์
ฉายา :
กตกิจฺโจ
นามสกุล :
โสภาทอง
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหลวงอรัญญ์
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chansrisamakkidham
507 S. Hunter St.
Stockton,
CA 95203 USA

ชื่อ : พระมหาอำนวย
ฉายา :
อาทโร
นามสกุล :
ยาวิราช
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนก
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมศักดิ์
ฉายา :
สมญาโณ
นามสกุล :
ช่างแก้ว
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chansrisamakkidham
507 S. Hunter St.
Stockton,
CA 95203 USA

ชื่อ : พระมหาบุญก้ำ
ฉายา :
ฐิตเวโท
นามสกุล :
ทันใจ
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivaree rangsarith
14372 Haves St.
Whittier, CA 90604
USA

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ
เมืองเอลมอนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย USA


ชื่อ : พระมหาสมถวิ
ฉายา :
 ฐิตธมฺโม
นามสกุล :
กรองทอง
อายุ : 32
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดครุฑ
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาฐัตศรณ์
ฉายา :
กิตฺติวํโส
นามสกุล :
ศรีวงษา
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาสังคม
ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

ชื่อ : พระมหาญาติ
ฉายา :
วฑฺฒโน
นามสกุล :
พันธ์ศรี
อายุ : 31
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

ชื่อ : พระมหาวรรณชัย
ฉายา :
ชยวณฺโณ
นามสกุล :
ชาวตลาด
อายุ : 27
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapadip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720-4070 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาศักดิ์
ฉายา :
จิตฺตปญฺโญ
นามสกุล :
เพชรประโคน
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย

วัดมหรรพาราม
แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.

Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระมหาประเสริฐ
ฉายา :
ฐิตเมธี
นามสกุล :
ยิ่งดอน
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
7606 Sage Oak
Live Oak, TX 78233 USA

ชื่อ : พระมหาสี
ฉายา :
สุทฺธสีโล
นามสกุล :
ฤทธี
อายุ : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3

สังกัดวัดเมืองไทย

วัดวชิรธรรมสาธิต
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10026

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chaobuddha
3495 Gray St.

San Bernardino, CA 92405 USA

ชื่อ : พระโรจน์
ฉายา :
กนฺตสีโล
นามสกุล :
ดวงจิตร
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคุ้มเหนือ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 51309

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Nagaradhamma
3225 Lincoln Way.
San Francisco, CA 94122 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขาชื่อ : พระมหาพิทักษ์
ฉายา :
กิตฺติสทฺโท
นามสกุล :
รัตนมูล
อายุ : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammabhavana
738 W. 72nd Ave.
Anchorage,
AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระเพชร
ฉายา :
อตฺตสนฺโต
นามสกุล :
ภูชมศรี
อายุ : 64
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดสระธาตุ
ต.บ้านพร้าว
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ

ชื่อ : พระมหาบรรจง
ฉายา :
กาญฺจโน
นามสกุล :
คู่กระสังข์
อายุ : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโคนอน
แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhabakersfield
2430 S.K. St. 1
Bakersfield, CA 93304 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสรวุฒิ
ฉายา :
ปิยชาติ
นามสกุล :
รุกขชาติ
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
7606 Sage Oak
Live Oak, TX 78233 USA


ชื่อ : พระเสกสรรค์
ฉายา :
ภทฺทวโร
นามสกุล :
วงค์สถาน
อายุ : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวิเวกวนาราม
ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapunyaram
3030 W. 81st Ave.
Westminter, CO 80030 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสมชาย
ฉายา :
สุทฺธสีโล
นามสกุล :
สางรัมย์
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
พธ.บ.สังกัดวัดเมืองไทย

วัดคุ้มเหนือ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Nagaradhamma
3225 Lincoln Way.
San Francisco, CA 94122 USA

ชื่อ : พระอำพล
ฉายา :
สุธีโร
นามสกุล :
พลมั่น
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

ชื่อ :  พระวิรัต
ฉายา :
สจฺจวโร
นามสกุล :
แสงฮาด
อายุ : 35
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.ศ.5

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ชื่อ : พระมหาปรีชา
ฉายา :
ทีปธมฺโม
นามสกุล :
ทิงาเครือ
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 ศน.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพากร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10701

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Lake Elsinore, CA 92530 USA

ชื่อ : พระมหาสุเทพ
ฉายา :
สุเมธี
นามสกุล :
สิทธิปลื้ม
อายุ : 27
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงเกาะลอย
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave.
N.Hollywood, CA 91605-1198 USA

ชื่อ : พระมหาวีรยุทธ
ฉายา :
 ฐิตวีโร
นามสกุล :
กิ่งแก้ว
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Brahmacariyakaram
4485 S. Orange Ave.
Fresno, CA 10120 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบวร
ฉายา :
ชยนนฺโท
นามสกุล :
สุขสว่าง
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 ม.6


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


ชื่อ : พระมหามรกต
ฉายา :
คุณวุฑฺโฒ
นามสกุล :
วิเชียร
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddall, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ

ชื่อ : พระมหาพิรักษ์
ฉายา :
ภูริปญฺโญ
นามสกุล :
บูรณะ
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคณิกาผล
แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA


ชื่อ : พระมหาดอกรั
ฉายา :
รกฺขิตธมฺโม
นามสกุล :
ดาวเรือง
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวิเวกวนาราม
ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapunyaram
3030 W. 81st Ave.
Westminter, CO 80030 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสุชีพ
ฉายา :
กลฺยาโณ
นามสกุล :
ไพรบึง
อายุ : 41
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
น.ธ.โท
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านไพรบูลย์
ต.ไพบูลย์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระมหาวุฒิ
ฉายา :
ฐานวุฑฺโฒ
นามสกุล :
ชารัมย์
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระมหาสุชาติ
ฉายา :
กิตฺติวํโส
นามสกุล :
ชินวงศ์
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammavihara
94232 Pupukoae St.
Waipahu,
HI 96797 USA

ชื่อ : พระมหาสามิตร
ฉายา :
เตชปญฺโญ
นามสกุล :
ดวงพินิจ
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเจ้าอาม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammabhavana
738 W. 72nd Ave.
Anchorage,
AK 99518 USA

ชื่อ : พระมหาทองกร
ฉายา :
จารุวํโส
นามสกุล :
มีศรี
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago,
IL 60638 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาสำรอง
ฉายา :
ฐิติปญฺโญ
นามสกุล :
มาหา
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago,
IL 60638 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศรีวร
ฉายา :
สุวณฺณมโน
นามสกุล :
มะโนคำ
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Lake Elsinore, CA 92530 USA

ชื่อ : พระมหาไกรศรี
ฉายา :
อคฺคนายโก
นามสกุล :
พาเลิศ
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ชื่อ : พระมหาประมวล
ฉายา :
พุทฺธิมาโล
นามสกุล :
ศรีสมศักดิ์
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ชื่อ : พระมหากมล
ฉายา :
ถาวโร
นามสกุล :
มั่งคำมี
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

 


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพนารี
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ชื่อ : พระมหาลือชัย
ฉายา :
ชยนนฺทสิริ
นามสกุล :
แพงศรี
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสังคม
ฉายา :
ถาวรธมฺโม
นามสกุล :
พรมดอนกลอย
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

สถานภาพปัจจุบัน
ลาสิกขา (เสียชีวิต)

ชื่อ : พระวิญญา
ฉายา :
อิสฺสรเตโช
นามสกุล :
อิศรเดช
อายุ : 27
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
MA

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองศาลางาม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddall, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาสาคร
ฉายา :
สิริชยโสภโณ
นามสกุล :
ภูแก้วนอก
อายุ : 23
พรรษา : 3
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยพฤกษมาลา
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara
5 Hampton Rd.
Aston Bermingham B6 6AN UK

ชื่อ : พระมหาเทวรรณ
ฉายา :
กิตฺติวณฺโณ
นามสกุล :
ตาทอง
อายุ : 23
พรรษา : 3
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Brahmacariyakaram
4485 S. Orange Ave.
Fresno, CA 93725 USA

ชื่อ : พระมหาสุภัดิ์
ฉายา :
สุหชฺชานุเมธี
นามสกุล :
วัศรีคุณ
อายุ : 23
พรรษา : 3
วิทยฐานะ :
ป.ธ. 7 พธ.บ.


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดาวดึษาราม
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาชัชวาลย์
ฉายา :
ภสฺสรปสิทฺธิ
นามสกุล :
สายแก้ว
อายุ : 22
พรรษา : 1
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดาวดึษาราม
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ชื่อ : พระบัวลา
ฉายา :
ธมฺมจิตฺโต
นามสกุล :
มณีแสง
อายุ : 25
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโมลีโลกยาราม
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
เป็นผู้สังเกตการณ์ประจำรุ่น

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264