พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1

 


เริ่มโครงการอบรม วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ.2538
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น
49 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น
 

 


 


ชื่อ : พระครูกัลยานุกูล
ฉายา : กลฺยาณธมฺโม
นามสกุล : แก้วคง
อายุ : 57
พรรษา : 33
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.4
สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลาง
ต.โคกคราม
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระบุญเหลือ
ฉายา : สุขธมฺโม
นามสกุล : รังษี
อายุ : 53
พรรษา : 32
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พ.กศ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanaram
890 Linsay Ln.
Frorissant,
MO 63031 USA

สถานภาพปัจจุบัน
มรณภาพ วันที่ 27 พ.ย.2550

 


ชื่อ : พระครูธรรมธรชัย
ฉายา : กิตฺติสาโร
นามสกุล :  บุญอันน้อย
อายุ : 47
พรรษา : 26
วิทยฐานะ :  น.ธ.ตรี ป.ธ.4
 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ชื่อ : พระเทวันทร์
ฉายา : วุฑฺฒิสาโร
นามสกุล : ดุษฎีอารักษ์
อายุ
: 48
พรรษา
: 24
วิทยฐานะ : พธ.บ. Ph.D.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเอี่ยมวรนุช
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapadip
75 California Rd.
Mount Vernon, NY
10552-1401 USA

ชื่อ : พระจำนงค์
ฉายา : จตฺตมโล
นามสกุล :
บัวอุบล
อายุ
: 45
พรรษา
: 24
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก B.A.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระสมบูรณ์
ฉายา : ขนฺติโก
นามสกุล : โลบุญ
อายุ : 45
พรรษา : 23
วิทยฐานะ: ป.4


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavas
6007 Spindel Dr.
Houston, TX 77086 USA

ชื่อ : พระครูประคุณสรกิจ
ฉายา : ชิโนรโส
นามสกุล : เสงี่ยมจิตต์
อายุ : 42
พรรษา : 21
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.ม. 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
ต.ท่าข้าม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ชื่อ : พระสมชาติ
ฉายา : เตชปญฺโญ
นามสกุล : ฉายไทย
อายุ : 43
พรรษา : 19
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหิรัญรูจีวิหาร
122/5 วงเวียนใหญ่
แขวงกัลยาณมิตร
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูโกวิทธรรมรักษ์
เจ้าอาวาสวัดตาลเดี่ยว
ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ชื่อ : พระมหาสุพัฒน์
ฉายา : สุวณฺโณ
นามสกุล :
สมบุญฤทธิผล
อายุ
: 41
พรรษา
: 19
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีโสดา
ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

ชื่อ : พระมหาทองสุข
ฉายา : สิริวฑฺฒโก
นามสกุล :
สิทธิสุรินทร์
อายุ
: 39
พรรษา :  18
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 ม.ศ.5สังกัดวัดเมืองไทย

วัดพิกุลทอง
ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA


ชื่อ : พระธวัชชัย
ฉายา : ชิโนรโส
นามสกุล :
อิ่มประภา
อายุ
: 39
พรรษา : 17
วิทยฐานะ : น.ธ.โท ปว.ช.สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวิมุตยาราม
แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90604 USA

ชื่อ : พระสมศักดิ์
ฉายา : กิตฺติปญฺโญ
นามสกุล : ธนูทอง
อายุ
: 37
พรรษา
: 17
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก


สังกัดวัดเมืองไทย
จิตตภาวันวิทยาลัย
ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave.
N.Hollywood, CA 91605 USA

ชื่อ : พระเจริญ
ฉายา : สุขวฑฺฒโน
นามสกุล : สุขแสง
อายุ
: 35
พรรษา
: 14
วิทยฐานะ : พธ.บ. MA.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธรรมาภิรตาราม
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สถานภาพปัจจุบัน
พระครูโสภณศาสนวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต
เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม๊กซิโก
สหรัฐอเมริกา

ชื่อ : พระมหาทองดำ
ฉายา : วิสารโท
นามสกุล : หลอดทอง
อายุ
: 33
พรรษา
: 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 ม.ศ.3สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหลองตอง
ต.หนองจอก
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบุญร่วม
ฉายา : ปุญฺญมโน
นามสกุล : ตาทอง
อายุ
: 35
พรรษา
: 15
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.

 

 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดห้วยสำราญ
ต.ห้วยสำราญ
อ.กระสังข์
จ.บุรีรัมย์ 31160

ชื่อ : พระมหาการะเวก
ฉายา : ยสินฺธโร
นามสกุล : จำปาสัก
อายุ
: 33
พรรษา
: 13
วิทยฐานะ : ป.ธ.7 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพลับพลาชัย
แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Usa Buddhayaram
2084 Anthon Ave.
Bronx, NY 10457 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาสมโภช
ฉายา : ฐิติญาโณ
นามสกุล : ศรีพันธุ์
อายุ
: 33
พรรษา
: 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhadhamma
8910 S. Kingary Hwy.
Hinsdale, IL 60521 USA

สถานภาพปัจจุบัน
:

มรณภาพ 18 พ.ค.2553

ชื่อ : พระมหาสมบัติ
ฉายา : จนฺทวณฺโณ
นามสกุล : ศรัทธา
อายุ
: 32
พรรษา
: 12
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.3


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจันทาราม
ต.พิงพวย
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Khamermetta
4716 N. Winthor Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน
ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาชั่ง
ฉายา : ปญฺญาตุลโย
นามสกุล : ทองสง่า
อายุ
: 33
พรรษา
: 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 MA.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวรจรรยาวาส
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapadip
110 Rustic Rd.
Centerreach, NY 11720 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมพงษ์นาค
ฉายา : กลฺยาณธมฺโม
นามสกุล : พระเอี้ยง
อายุ
: 32
พรรษา
: 11
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 BA.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุราชิณ
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3rd. St.
Long Beach, CA 91814 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาเกรียงไกร
ฉายา : อาจารสุโภ
นามสกุล : แก้วชิน
อายุ
: 37
พรรษา
: 12
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา : คุณวุฑฺโฒ
นามสกุล : ขันธวัช
อายุ
: 31
พรรษา
: 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแคใน
ต.บางกรวย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Visalia
948 N. Leslie St.
Visalia, CA 93291 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาประเสริฐ
ฉายา : อิสฺสโร
นามสกุล : บุญมาหล้า
อายุ
: 34
พรรษา
: 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th. St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระวีรวัฒน์
ฉายา : วีรธมฺโม
นามสกุล : คำแฝง
อายุ
: 40
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ปก.ศ.สูง


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล
 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavas
6007 Spindle Dr.
Houston, TX 77086 USA


ชื่อ : พระมหาเพลิน
ฉายา : อาสโภ
นามสกุล : เข็มสุวรรณ
อายุ
: 30
พรรษา
: 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavipassana
2015 W. Hill St.
Long Beach, CA 90810 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทูลถวาย
ฉายา : วชิรญาโณ
นามสกุล : ถั่วประโคน
อายุ
: 31
พรรษา
: 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 S.W. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม   
เมืองปาล์มสปริง รัฐฟลอริด้า
USA


ชื่อ : พระมหาสุทัศน์
ฉายา : อริยทสฺสี
นามสกุล : เดียวสูงเนิน
อายุ
: 30
พรรษา
: 10
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 ศน.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองนพคุณ
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanaram
890 Linsay Lane
Frorissant, MO 63031 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศรีธาตุ
ฉายา : ญาณวโร
นามสกุล : พูลกลาง
อายุ
: 31
พรรษา
: 9
วิทยฐานะ : ป.ธ.5 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีษะเกษ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.หนองคาย

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระชิต
ฉายา : สุธมฺโม
นามสกุล : พรศรี
อายุ
: 68
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : น.ธ.ตรี

 


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3rd. St.
Long Beach, CA 90814 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
มรณภาพ

ชื่อ : พระมหาโกศล
ฉายา : วิสุทฺธิจารี
นามสกุล : สร้อยสูงเนิน
อายุ
: 29
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพายัพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบุญคำ
ฉายา : ธชญาโณ
นามสกุล : ทัศบุตร
อายุ
: 29
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothorn
143-145 Madison St. NE.
Albuqueque, NM 87180 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระไพบูลย์กิจ
ฉายา : อคฺควิปุโล
นามสกุล : ลีลาผอง
อายุ
: 29
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก MA.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Dethsch-Thailandisch
Buddhestsche Vereinigung
In Deutschland E.V.
Vesaliusstr 6D-80999
Munchen, Jermany

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสสมเด็จ เยอรมนี
เมืองมิวนิค ประเทศ
เยอรมันนีชื่อ : พระมหาธงชัย
ฉายา : ญาณสํวโร
นามสกุล : บุญน้อย
อายุ
: 28
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.4


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราษฎร์ประชุมชนาราม
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 S.W. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

ชื่อ : พระมหาจารุนัย
ฉายา : ปญฺญาธโร
นามสกุล : เรือนแก้ว
อายุ
: 28
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทินกรนิมิต
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระชาญชัย
ฉายา : กิตฺติวํโส
นามสกุล : ชลานุเคราะห์
อายุ
: 43
พรรษา
: 7
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ม.6

 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกลางอ่างแก้ว
ต.ท่าจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ชื่อ : พระมหาสมบูรณ์
ฉายา : จิตฺตปุญฺโญ
นามสกุล : รัตนวีรพงษ์
อายุ
: 27
พรรษา
: 7
วิทยฐานะ : ป.ธ.5 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเขากระโดน
ต.ชากโดน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน

เป็นพระครูสิริพุทธวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธมหามุนี
เมืองอาลิงตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา


ชื่อ : พระมหามาณพ
ฉายา : ธมฺมานนฺโท
นามสกุล : จันทร์สุบิน
อายุ
: 27
พรรษา
: 6
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวรจรรยาวาส
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10123

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhaprajanatha
No.109, Tai-Kata Rd.
Te-Artatu N. Auckland
New Zealand

ชื่อ : พระสุนทร
ฉายา : จรณธมฺโม
นามสกุล : จรรยารักษ์
อายุ
: 27
พรรษา
: 6
วิทยฐานะ : พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่พิเรนทร์
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


ชื่อ : พระมหาว่าน
ฉายา : สิริคุตฺโต
นามสกุล : จินดาชัย
อายุ
: 27
พรรษา
: 6
วิทยฐานะ : ป.ธ.4 BA.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหานำพล
ฉายา : เมธาวชิโร
นามสกุล : เมธาวชิราวุธ
อายุ
: 28
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.3 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระอดุลย์
ฉายา : วชิรธมฺโม
นามสกุล : ทองทิพย์
อายุ
: 26
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.

 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดน้อยนพคุณ
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สถานภาพปัจจุบัน :
ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหามาณพ
ฉายา : นารโท
นามสกุล : นาระทะ
อายุ
: 26
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุราชิณ
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90604 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระดำรง
ฉายา : ฐิตปุญฺโญ
นามสกุล : อินทรวิวัฒน์
อายุ
: 42
พรรษา
: 2
วิทยฐานะ : ปริญญาตรี

 

 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ชื่อ : พระรังสรรค์
ฉายา : รตนปญฺโญ
นามสกุล : ตั้งสุรธีรวงศ์
อายุ
: 26
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : น.ธ.ตรี ร.บ.

 

 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ชื่อ : พระมหาอักษราวิชญ์
ฉายา : ภูริภูสิโต
นามสกุล : โฉมศรี
อายุ
: 26
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.9


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Usa Buddhayaram
2084 Anthon Ave.
Bronx, NY 10457 USA

ชื่อ : พระมหาวิสุทธิ์
ฉายา : ทตฺตวิสุทฺธิ
นามสกุล : ลีเลย
อายุ
: 26
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.4 พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3rd. St.
Long Beach, CA 90814 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระประเสริฐ
ฉายา : มหาปญฺโญ
นามสกุล : เกาะแก้ว
อายุ
: 30
พรรษา
: 8
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางเสาธง
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. S.E.
Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวิเชียร
ฉายา : วชิรญาโณ
นามสกุล : พรมมี
อายุ
: 27
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.6 ม.6


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Samakkidhammaram
22625 E. 3rd. St.
Long Beach, CA 90814 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวีระ
ฉายา : มหาวีโร
นามสกุล : วัฒนศิลป์
อายุ
: 36
พรรษา
: 5
วิทยฐานะ : จูฬอภิธรรมเอก
น.ธ.เอก ม.ศ.5

 

 


สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000


 

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 มกราคม 2558

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264