THE MEMORY OF PHRATHEPKITTISOPON


พระเทพกิตติโสภณ

 

นามเดิม : สมบูรณ์ เชื้อไธสง

ามใหม่เมื่อบวชพระ : พระมหาสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ

วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ป.ธ.7 พธ.บ.

วันเดือนปีเกิด : 10 ธันวาคม พ.ศ.2474 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม จุลศักราช 1293 คริสตศักราช 1931

บ้านเกิด : บ้านชุมแสง หมู่ 11 ต.งิ้ว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

บรรพชา : วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2487 ณ วัดสระเพลง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีหลวงพ่อจีน เจ้าอาวาสวัดสระเพลง เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท : วันเสาร์ ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2494 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระศรีวิสุทธิโมลี (ฉลาด บุญลอย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีพระกิตติวงศ์เวที (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายา สมฺปุณฺโณ

การศึกษา :

พ.ศ. 2487 เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) โรงเรียนประชาบาลบ้านพลับพลา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2489 สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดโนนพระ สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2493 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2494 สอบได้ประโยค ป.ธ.3 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2495 สอบได้ประโยค ป.ธ.4 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2496 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2501 สอบได้ประโยค ป.ธ.5 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2502 สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2504 สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
พ.ศ. 2506 สอบได้ประโยค ป.ธ.6 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2514 สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.7 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

 

การศึกษาพิเศษ

สอบได้ประกาศนียบัตรครูพิเศษมูล (ป.ม) และประกาศนียบัตรครูพิเศษ ประถม (พ.ป.) กระทรวงศึกษาธิการ
มีความรู้ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาสันสกฤต

งานการปกครอง
 

พ.ศ. 2512 เป็นหัวหน้ากองกลาง มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2517 เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
               เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2516-2524 เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. 2521 เป็นรองเลขาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2525-2554 เป็นประธานกรรมการอำนวยการวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2530 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. 25252530 เป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 25312554
เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

งานการศึกษา
พ.ศ. 2498 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. 2504 เป็นครูสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2507 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. 2511 เป็นกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญกรมการศาสนา กระทรวศึกษาธิการ
พ.ศ. 2520 เป็นกรรมการนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบที่สนามสอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2521 เป็นกรรมการนำข้อสอบบาลีสนามหลวงไปเปิดสอบที่สนามสอบจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2522 เป็นกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เป็นระบบหน่วยกิต
พ.ศ. 2523 เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบาลีอุดมศึกษา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์งานด้านการเผยแผ่
พ.ศ. 2502- 2524 เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2509 2521 ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา ให้เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2510 2514 เป็นกรรมการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2511 เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นพระธรรมทูตเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำพรรษา ณ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก

 

มรณภาพ : ณ วัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ค เวลา 10:20 P.M. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554

สิริอายุ : 79 ปี 8 เดือน 7 วัน พรรษา 60

 

หมายเหตุ : พระเทพกิตติโสภณ เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปแรก ที่มรณภาพในตำแหน่ง และเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปแรก ที่มรณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ขอนำเสนอ "THE MEMORY OF PHRATHEPKITTISOPON" ในรูปแบบของภาพที่ได้บันทึกไว้ในอดีต ดังต่อไปนี้

 

จากดินสู่ดาว : ชีวิตเด็กบ้านนอก จากโคราชบ้านเอ็ง มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ อยู่วัดใหญ่และสำคัญที่สุด บวชพระกับสมเด็จพระสังฆราช เรียนจบมหาวิทยาลัยสงฆ์อันดับหนึ่งของประเทศ มีตำแหน่งเป็นถึงรองเลขาธิการมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังดิ้นรนต่อไป เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศอภิมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก "สหรัฐอเมริกา" ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสำคัญใหญ่กลางมหานครอันดับหนึ่งของโลก "นิวยอร์ค" และต่อมาได้เป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 3 สมัยซ้อน ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง "ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา" ดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 12 สมัย 23 ปี จนสิ้นชีวิตในขณะดำรงตำแหน่ง เป็นก้าวย่างที่สวยงามและเป็นอมตะระดับนางงามจักรวาลยังต้องหันมามอง

ชีวิตของ พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ เชื้อไธสง) นั้นไม่ธรรมดา ถ้าไม่แน่จริงคงไม่ได้เป็นพระสังฆราชไทยในสหรัฐอเมริกา เพราะว่าเป็นหัวหน้าสงฆ์ไทยเพียง "รูปเดียวในโลก" ที่มาจากการ "เลือกตั้ง" มิได้มาจากการแต่งตั้ง แม้ว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะมิใช่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่เมืองไทย แต่การได้รับความไว้วางใจผ่านการเลือกตั้ง จึงเป็นกรรมวิธีที่บริสุทธิ์สะอาด ปราศจากคำตำหนิติเตียนใดๆ คำพระผู้อุปโลกน์ผ้ากฐินว่า "เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยสภากาศ" ฉันใด ตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาของพระเทพกิตติโสภณ ก็ฉันนั้น เป็นฉันทานุมัติของพระสงฆ์ทั่วแผ่นดินสหรัฐอเมริกา มอบหมาย-ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง จนกระทั่งสิ้นชีวิต สง่างามยิ่งกว่านางงาม

ชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้อีกนับร้อยล้านพันล้านชีวิตนั้น จะมีซักกี่คนที่ทำได้อย่างคนที่ชื่อ "สมบูรณ์ เชื้อไธสง"

ภาพข้างต้นนี้ พระเทพกิตติโสภณ เดินอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา "ร็อกกี้ เมาเท่น" ยอดนี้มีชื่อว่า "PIKES PEAK" เมืองโคโลราโด้ สปริงส์ รัฐโคโลราโด้

 

ภาพนี้ถ่ายประมาณ พ.ศ.2534
ลงในหนังสือ "สงฆ์ไทย" ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2534

เวลานั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระวิสุทธิสมโพธิ"

 

 

รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ "พระราชกิตติเวที"

 

 

รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ "พระเทพกิตติโสภณ"

 

 

ภาพนี้ถ่ายประมาณ พ.ศ.2535
ลงในหนังสือ "สงฆ์ไทย" ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 พ.ศ.2535

เวลานั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระราชกิตติเวที"

 

 

ภาพนี้ถ่ายเมื่อได้เป็นพระเทพกิตติโสภณใหม่ๆ

 

 
 

ไปประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญประจำปี
ที่วัดวิเทศธรรมรังษี เมืองซาไลน่า รัฐแคนซัส พ.ศ.2551

เวลานั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระเทพกิตติโสภณ"

 

 

รับการขอขมาจากพระธรรมทูตทั่วสหรัฐอเมริกา
ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ณ วัดไทย ดีซี พ.ศ.2548

 
 

 

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี

ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต

และ

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 25-26-27 มิถุนายน พ.ศ.2553

 


 

รับการคารวะจากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 


 

เปิดใจเป็นครั้งสุดท้าย

  

ขอบคุณและอนุโมทนา

 

 

มอบรางวัลแก่แขกผู้มีเกียรติ

 


 

ฉันภัตตาหารเพล


 

ฟังแหล่โคราชแล้วซึ้ง

 

 

ยังแข็งแรง นำไหว้พระสวดมนต์ได้

 

 

เข้ม !

นั่งทำหน้าที่ประธานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยเป็นครั้งสุดท้าย
 

 

 

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย สมัยสุดท้าย

 


 

ผูกพัธสีมา-ฝังลูกนิมิต วัดวชิรธรรมปทีป

  

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ

 
 

ถ่ายรูปหมู่กับพระเถรานุเถระ

 

 

ร่วมประชุมรอบดึก

 


 

ถ่ายภาพกับญาติโยม 

คณาจารย์ มจร. ขอถวายมุทิตาสักการะ

 

 

ภายในห้องพัก

 

 

อารมณ์ดีกับหลวงตาชี

 

กับพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.

 


 

ยังแข็งแรง-เดินคล่องตลอดงาน


 

สบายๆ

  

นอกรอบก็ยังสบาย

 

 

ขึ้นรถเอง

 

 

 

ดาวล้อมเดือน

 

 

ของดีเต็มโต๊ะ

 

 

รุ่นแรก

 

 

อามิตาพุทธ

 

 

ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดงาน

 

12 กรกฎาคม 2553

โรงพยาบาลสโตนี่ บรู๊ค ลองไอส์แลนด์

 

 

รับการคารวะจากพระสุนทรพุทธิวิเทศเป็นครั้งสุดท้าย

 

22:20 P.M.
วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2554

 

 

พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี 
 
อีกกุญชรอันปลดปลง
สำคัญหลายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา

 

 

 

ขอกราบขอขมาอภัยต่อดวงวิญญาณ

ของ..พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ

มา ณ ที่นี้

 

พระมหานรินทร์ นรินฺโท
วัดไทย ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา
9
พฤศจิกายน 2554
9
:00 A.M. Pacific Time.

 

 

 
 

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
 

 

alittlebuddha.com  วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264