สมภารวัดสุทัศน์ !

 

 

มส. อนุมัติ พระธรรมรัตนดิลก ขึ้นดำรงตำแหน่ง

 

ต่อจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

สง่างามตามโบราณประเพณี !

 

 

 

 

 

พระธรรมรัตนดิลก

 

(เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9)

 

เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

 

 

 

 

มส. ตั้งพระธรรมรัตนดิลกเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

 

 

วันนี้ (20 ก.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 20/2559 ว่า ที่ประชุม มส. ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) อายุ 75 ปี พรรษา 53 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 9 ประโยค รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม และเจ้าคณะภาค 4 ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม แทนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสที่ได้มรณภาพลง ตามที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอ 

นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการอีกหลายตำแหน่ง ดังนี้ พระเทพดิลก (วัชรพันธ์
  นนฺทิโย) อายุ 71 พรรษา 51 วิทยาฐานะ ป.ธ.7 วัดปทุมวนาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺตฺโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม  จ.เชียงใหม่ อายุ 80 ปี พรรษา 60 รองเจ้าคณะภาค 4 -5-6- 7 ธรรมยุต ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ธรรมยุต ต่อไปอีก 3 ปี พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญฺจโน) อายุ 60 ปี พรรษา 39 วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) พระครูไพบูลย์ พัฒนาทร (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) อายุ 51 พรรษา 28 วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต)  พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร) อายุ 52 ปี พรรษา 24 วัดมะปริงวารีราม จ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส (ธรรมยุต) ตามที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเสนอ 


รองโฆษก พศ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มส. ยังได้แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา จำนวน 3 รูป ดังนี้ พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ (สมโภชน์ กิจฺจสาโร) อายุ 63 ปี พรรษา 43 วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนทธมฺโม) อายุ 79 ปี พรรษา 58 วัดแจ้ง จ.สงขลา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และพระครูพิทักษ์นิมพเขต (ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ) อายุ 79 ปี พรรษา 59 วัดพังลา จ.สงขลา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ตามที่พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เสนอ

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 21 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264