เผยหลักฐาน !

 

 

 

 

ที่แท้..คึกฤทธิ์ไม่ได้บวชวัดบุญญาวาส

 

พระอาจารย์ตั๋นมิใช่อุปัชฌาย์

 

แต่ถามว่า อุปัชฌาย์ของคึกฤทธิ์เป็นใคร

 

หรือว่าคึกบวชจากพุทธวจน ?

 

 

 

 

อา..พุทธวจนะ หรือพระพุทธพจน์ คือพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกโดยตรง ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข คือไม่บิ๊วท์นั้น มีอยู่ว่า คนพูดโกหกทั้งๆ ที่รู้ (สัมปชานมุสาวาท) นั้น จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มี นี่ชัดเจน

 

 

ที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นก็คือ คึกฤทธิ์ ทั้งๆ ที่รู้ ว่ามิได้บวชกับพระอาจารย์ตั๋น วัดบุญญาวาส แต่กลับประกาศว่าบวชที่วัดนั้น มันหมายความว่าอย่างไร ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาก..พุทธวจนมาจากเสาอโศก

ถึง..บวชที่วัดบุญญาวาส

 

 

 

แค่ข้อมูลบวชของตัวเอง นายคึกฤทธิ์ยังบอกไม่ถูก

แล้วอุตริจะไปสอนพุทธวจน ควายที่ไหนจะไปเชื่อ ?

 

 

 

 

พุทธวจนะ : คนโกหกไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มี

 
จริงอยู่ พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว
 
พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้น 
 
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า
 
 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลล่วงธรรมอย่างหนึ่งแล้ว 
เรากล่าวว่า บาปกรรมไรๆ อันเขาจะไม่พึงทำไม่มีเลย 
ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไฉน คือ สัมปชานมุสาวาท
 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว ในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาค
ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ฯ
 
บาปกรรม ที่สัตว์ผู้เป็นคนมักพูดเท็จ ล่วงธรรมอย่างหนึ่งแล้ว
 
ข้ามโลกหน้าเสียแล้ว จะไม่พึงทำ ไม่มีเลย ฯ
 
เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้น 
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ว ฉะนี้แล ฯ
 

สัมปชานมุสาวาทสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
(พระไตรปิฎก เล่มที่
25)

 

 

 

ที่มา : โต๊ะศาสนาพันทิป  : 1 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264