ชี้แจง !

 

สมพร เทพสิทธา ประธาน กมธ.ศาสนา ฯลฯ

 

อธิบายเหตุผลกรณี พรบ.พุทธ ไปอินเดีย

 

 

 

ก็อ่านเอาเองนะฮะ ใครมีเหตุผล ใครอ่อนเหตุผล ก็พิจารณากันด้วยสติปัญญา เพราะถือว่าเป็นชาวพุทธเหมือนกัน จะผลักอกผลักหน้ากันก็ต้องฟังให้ชัดเจนก่อน อย่าสุ่มสี่สุ่มห้า หาว่าเขาไม่สนับสนุนพุทธ หรืออะไรไปโน่น ประเดี๋ยวคนของเราก็หนีไปเข้าศาสนาอื่นหมดหรอก เฮ้อ !

 

 

 

 

 

 

ปธ.อนุ กมธ.ศาสนาฯ สนช.แจงสาเหตุไม่ผ่าน พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน

 

 

นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า กรณีพระใบฎีกาคฑาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช.เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ. ซึ่งได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการที่มีตนเป็นประธานพิจารณา แต่คณะอนุกรรมาธิการไม่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น เนื่องจากเป็น พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงิน เพราะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 มาตรา 14 ให้เสนอได้แต่โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น คณะอนุกรรมาธิการไม่มีอำนาจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ และได้แนะนำพระใบฎีกาคฑาวุธให้ดำเนินการให้ถูกต้อง คือเสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส.) หาก มส.เห็นชอบจึงเสนอ ครม. อีกทั้ง มาตรา 6 ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนมัสการสังเวชนียสถาน จึงต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ จึงควรให้ มส.พิจารณาก่อน

 

นายสมพร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม อาจให้ พศ. ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ครม.เห็นชอบ โดยไม่จำเป็นต้องมี พ.ร.บ.นมัสการสังเวชนียสถาน ซึ่งไม่เหมือนกับ พ.ร.บ.การไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่รัฐบาลจำเป็นต้องตรากฎหมาย เพราะรัฐบาลซาอุดีอาระเบียกำหนดโควต้าคนไทยที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ในแต่ละปี และจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาล

 

 

 

ที่มา : มติชน : 6 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264