คริสต์เคลื่อนไหว !

 

 

ไม่เอาปฏิรูปศาสนา ตามมาตรา 44

 

สหพันธกิจคริสเตียนไทยน้อยใจไม่มีส่วนร่วม

 

เมื่อไร้ส่วนร่วม มันก็ไม่เป็นธรรม !

 

 

 

 

อา..และแล้ว "หุ้นส่วนสำคัญวงการศาสนาโลก" ก็ขยับตัว ขอมีหุ้นส่วนในวงการศาสนาของไทย ไม่ยอมให้ "พุทธ-มุสลิม" กินแบ่งกันอีกต่อไป ในเมื่อคริสต์ก็ถือว่าเป็น "ขาใหญ่" ของโลก จะปล่อยประเทศไทยให้สองศาสนายึดครองไปได้หรือ อ่านประวัติศาสตร์ดูก็จะรู้ว่า ตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ชาวคริสตัง-คริสเตียน ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ "สยาม-ไทย" มานานมาก สมัยรัตนโกสินทร์ก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ถ้าไม่มีคริสต์ ป่านนี้ไทยแลนด์ยังเป็นบ้านนอกคอกนา ดังนั้น ในการปฏิรูปศาสนา เรา-ในนามพระเจ้า จึงขอ "เอี่ยว" ในการปฏิรูปด้วย เพื่อความเป็นธรรม !

 

 

 

 

 

 

ร้องบิ๊กตู่ ชะลอแผนปฏิรูปคุ้มครองศาสนา ชี้กรมศาสนาเรียกถกองค์กรคริสต์ไม่ครอบคลุม

 

 

"สหพันธกิจคริสเตียนไทย" ร้อง "บิ๊กตู่" ชะลอแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาตามคำสั่ง คสช.49/59 หลังกรมศาสนาเรียกประชุมองค์กรคริสต์ไม่ครอบคลุม

 

 

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สมาชิกสมาคมสหพันธกิจคริสเตียนไทยจำนวน 60 คน นำโดย นายสุรพล บุญประถัมภ์ นายกสมาคมฯ และนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์ และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทางศาสนาต่างๆ ที่ทางราชการรับรองร่วมกันกำหนดมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา

 

นายสุรพล กล่าวว่า การนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ แต่กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่อง ได้เชิญผู้แทนองค์กรศาสนาคริสต์เพียง 5 องค์กร เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างดังกล่าว และไม่ได้เชิญองค์กรศาสนาคริสต์อื่น โดยอ้างว่าทางราชการไม่ได้รับรอง ซึ่งองค์กรศาสนาคริสต์ นอกเหนือจาก 5 องค์กร เห็นว่าไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง จึงขอให้นายกฯ พิจารณาสั่งการให้กรมการศาสนาดำเนินการเชิญหรือเรียกให้องค์กรศาสนาคริสต์อื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรองตามกฎหมาย นอกเหนือจากองค์กรศาสนาคริสต์ทั้ง 5 องค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดทำร่าง แผนหรือมาตรการ และกลไกในการส่งเสริม ความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา ตามเจตนารมณ์ของคำสั่ง คสช. ที่ 49/2559

 

"ทางกลุ่มต้องการให้ชะลอการนำร่างแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 49/2559 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไว้ก่อน ซึ่งกลุ่มทราบมาว่าจะมีการนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาในวันที่ 15 พฤศจิกายน และขอให้ภาครัฐได้เชิญองค์กรศาสนาคริสต์อื่นที่ทางราชการให้การรับรองตามกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำร่างแผนฯ ซึ่งกลุ่มเห็นว่าหากที่ประชุม ครม.ได้มีมติพิจารณาไปแล้วจะทำให้แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น" นายสุรพลกล่าว

 

 

 

ที่มา : มติชน : 15 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264