สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศักราช 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ พุทธศักราช 2559

 

 

 

  

 

 

 

ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค วิสาขบูชา 2559

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2559 ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม(ป.ธ.) 6 ประโยค และ 9 ประโยค แด่พระภิกษุ - สามเณรที่สอบผ่าน จำนวน 276 รูป แบ่งเป็น ป.ธ. 9 จำนวน 44 รูป และ ป.ธ.6 จำนวน 232 รูป ซึ่งพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมนั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีก่อนถึงวันวิสาขบูชา

 

สำหรับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค เป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบาลีของสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย โดยพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ ป.ธ.9 เมื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จัดเจ้าพนักงานขับรถหลวงส่งถึงยังอาราม ส่วนสามเณรผู้สอบไล่ได้ใน ป.ธ.9 โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้เข้ารับการอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระราชทานเครื่องอัฏฐบริขาร ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี หรือเรียกว่า นาคหลวง

 

 

 

ที่มา : สำนักพระราชวัง - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264