พระธรรมทูต รุ่นที่ 22/2559

 

 

ประกาศรายชื่อ-เปิดโครงการอบรม

 

 

 

 

 

 

3 ผู้บริหารโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตรุ่นใหม่

 

 

กลาง : พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

ขวาสุด : พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10 กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ซ้ายสุด : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค 2 กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

 

 

 


 

 

 

 

ที่มา : มจร : 12 มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264