คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

มาตรา 7 แห่ง พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505

 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535

 

 

 

 

 ที่มา : เฟสบุ๊ค วิรังรอง ทัพพรังษี 4 มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264