ทุนเล่าเรียนหลวง 59 !

 

 

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ถวายพระสงฆ์สามเณร

 

9875000 บาท ปีหน้าคาดว่าทะลุ 10 ล้าน

 

อนุโมทนา สาธุ

 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

 

 

 

องคมนตรีถวายทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย 456 ทุน

 

14 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม  เมื่อเวลา 14.30 น. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปีที่ 13 ประจำปี 2559 โดยถวายแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวง 163 ทุน พระธรรมทูต 9 ทุน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญดีเด่น 9 ทุน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16 ทุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 222 ทุน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 36 ทุน รวมทุนที่จัดถวายแก่พระภิกษุสามเณรทั้งสิ้น 456 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,875,000 บาท

 

พร้อมกันนี้ ได้ถวายตาลปัตรและย่ามโครงการฯ แก่พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับทุนและสอบได้เปรียญธรรม 4-9 ประโยค จำนวน 125 รูป พระภิกษุสามเณรที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 81 รูป จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 5 รูป

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก  :  15 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264