เขตปลอดฮาลาล !

 

คณะสงฆ์เชียงใหม่และองค์กรต่างๆ รวมพลัง

ต่อต้านสร้างฮาลาลทุกพื้นที่ในเชียงใหม่

 

เชียงใหม่โมเดล คู่กับ ปัตตานีโมเดล

ที่ปัตตานีสร้างพุทธมณฑลไม่ได้ ฉันใด

ที่เชียงใหม่ก็สร้างฮาลาลไม่ได้ ฉันนั้น

 

 

 

เผยคณะสงฆ์ผนึกกำลังร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-นายกเทศมนตรี-นายก       อบต.ทั้ง 25 อำเภอในเชียงใหม่ มีมติคัดค้านไม่ให้สร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ทุกอำเภออย่างเด็ดขาด เกรงจะมีผลกระทบสร้างความขัดแย้ง โดยจะยื่นหนังสือตอกย้ำกับ ผวจ. เชียงใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ฟังเสียงจะแสดงพลังครั้งใหญ่

 

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 ที่วัดพันอ้น ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการประชุมร่วมกันของคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่นในนามสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ สันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ และอบจ.เชียงใหม่ มีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาย กมลศิษฐ์ โรจน์ธนภิวัช สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาส โดยนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 25 อำเภอ ตัวแทนองค์กรชาวพุทธอีกหลายกลุ่มร่วมประชุม เพื่อหารือและลงมติในการคัดค้านโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่เคยคัดค้านสำเร็จมาแล้วใน อ.ดอยหล่อ และทราบว่ายังมีความพยายามจะหาสถานที่สร้างอีก

 

การประชุมครั้งนี้ ตัวแทนจากสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ ศูนย์เผยแพร่ธรรม จ.เชียง ใหม่ พุทธสมาคม จ.เชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นต้นรวมแล้ว 12 องค์กร เสนอต่อคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ทำหนังสือยืนยันมตินี้ต่อ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาห กรรมฮาลาลในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ทุกอำเภออย่างเด็ดขาด ที่ประชุมยังกล่าวถึงความพยายามของหอการค้า จ.เชียงใหม่ ที่จะผลักดันโครงการนิคมอุตสาห กรรมฮาลาล  เมื่อไม่ได้ที่ดอยหล่อ จะไปสร้างในอำเภออื่นแทน จึงไม่เห็นด้วยที่จังหวัดจะสนับสนุน ตามเหตุผลเดิมที่ดอยหล่อเคยแจ้งไว้แล้ว

 

ตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ ย้ำว่าจะแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ จ.เชียงใหม่อย่างเต็มที่ โดยจะเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด เนื่องจากหวั่นเกรงว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่หลายเรื่อง ทั้งปัญหามลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความแตกต่างทางวิถีชีวิตระหว่างชาวพุทธใน จ.เชียงใหม่ กับชาวมุสลิมที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ และที่มีการอ้างว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนท้องถิ่น ไม่เป็นความจริง เพราะตามหลักศาสนาอิสลามห้ามคนนับถือศาสนาอื่นทำงานฮาลาลอยู่แล้ว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องมา         จากการประชุมที่ อ.เชียงดาวเมื่อเร็วๆนี้ และนำมาขอความเห็นชอบสนับสนุนจากคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ โดยขอให้การสนับสนุนแบบไม่ร่วมลงชื่อในบันทึกข้อตกลง แต่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ สันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่ จะเป็นตัวแทนหลักในการเคลื่อนไหว และในเร็วๆ นี้จะประชุมหารือกันอีกครั้งที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนภิวัช นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้ เพราะมองไม่เห็นผลดีจากโครงการนี้ในทุกด้าน ทั้งการจ้างงาน การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น หรืออื่นๆ แต่เกรงว่าจะมากกว่า ทั้งมลพิษของเสียจากโรงงาน และความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความเชื่อที่แตกต่างกัน

 

นอกจากนั้น ตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ไม่ได้ต้องการจะจุดประเด็นสร้างความขัดแย้งทางศาสนา เพราะเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้น เพียงต้องการรักษาความสงบสุข วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามแบบล้านนาที่สืบทอดยาวนานมา 720 ปีให้คงอยู่ต่อไป เพราะหากเกิดโครงการนี้ขึ้น ทางราชการหรือหน่วยงานองค์การต่างๆ ไม่มีหลักประกันใดๆ ที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาอย่างที่ทุกฝ่ายกังวลกัน โดยสรุปแล้ว คือ ขอให้พับโครงการนี้ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่อย่างเด็ดขาด พร้อมกับขอคำยืนยันจาก ผวจ.เชียงใหม่ และหอการค้า จ.เชียงใหม่ว่าจะหยุดยั้งความพยายามใด ๆ ในเรื่องนี้ด้วย.

 

 

 

ที่มา : ไทยนิวส์  : 28 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264