ถจดประกอบ

 

VS

 

สังฆราชจดประกอบ

 

 

 

 

 

สังฆรถจดประกอบ

 

สมผล ตระกูลรุ่ง

 

 

รถยนต์ แม้โดยประโยชน์อันแท้จริงจะเป็นเพียงพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวก แต่ปัจจุบันรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนไทยไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น รถยนต์ยังเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะ หน้าตาบารมีของผู้คนในสังคม

 

แต่สำหรับพระภิกษุ พระพุทธเจ้าสอนให้ละ ให้ปล่อย ให้วาง ไม่ให้สะสม เพราะการสะสมเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง เป็นกิเลสที่ไม่มีวันพอ พระพุทธองค์สอนให้ภิกษุชำระจิตใจของตัวเองให้ปราศจากความอยากได้ อยากมี อยากเป็น

 

พุทธศาสนาสอนภิกษุให้พอใจในปัจจัยสี่ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ไม่เคยสอนให้มีปัจจัยที่ห้า ไม่เคยสอนให้แสวงหาปัจจัยอื่นนอกจากปัจจัยสี่ เพราะความอยากเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรม กล้าทำผิดกฎหมาย ทั้งพระทั้งโยมที่ยังมีกิเลสอยู่ ซึ่งเป็นกิเลสตัวเดียวกัน จึงกล้าทำผิดกฎหมาย    เป็นธรรมดาที่รถยนต์หรูย่อมมีราคาสูง เนื่องจากรัฐบาลเก็บภาษีแพง เพราะไม่ต้องการให้คนในประเทศใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็น โดยเฉพาะรถยนต์เก่า กระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้ามาในประเทศ เว้นแต่จะเป็นรถที่ผู้นำเข้าใช้อยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อย้ายถิ่นฐานเข้ามาก็ให้นำเข้ามาได้ตามเงื่อนไข

 

โดยความเป็นจริงแล้ว รถจดประกอบไม่ใช่รถผิดกฎหมาย เป็นนโยบายที่ดี เป็นการส่งเสริมให้คนไทยที่มีความสามารถ ผลิตรถยนต์ใช้เองได้ เพราะรถจดประกอบนั้น หมายถึงรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบขึ้นในประเทศโดยบุคคลทั่วๆ ไป ที่มีความสามารถ แต่ต้องมีวิศวกรรับรองความปลอดภัย สามารถใช้ขับขี่บนท้องถนนได้

 

รถจดประกอบหรูๆ ที่วิ่งกันมากมายบนท้องถนน พวกศรีธนญชัยเขาใช้ช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องไว้ โดยนำรถยนต์เก่าเข้าทั้งคัน แต่แจ้งกับกรมศุลกากรว่า เป็นการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรก็ใจดี ไม่เปิดตรวจ

 

หลังจากนำรถเข้ามาแล้ว ก็จะทำเอกสารว่า เป็นการประกอบรถยนต์ขึ้นใหม่ในประเทศ มีวิศวกรรับรองความปลอดภัย แล้วนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งฯ ซึ่งมักจะเป็นสำนักงานต่างจังหวัด ทำให้สงสัยว่า เจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดเขาคงไม่รู้กฎหมาย ไม่มีความสามารถที่จะตรวจสอบว่าเป็นรถประกอบขึ้นเองจริงหรือเปล่า

 

กระบวนการจดทะเบียนรถจดประกอบ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่แกล้งหลับตา รถยนต์จดประกอบที่เลี่ยงกฎหมายไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ รถยนต์จดประกอบที่ผิดกฎหมายนี้ เป็นรถยนต์ยี่ห้อหรูๆ มีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นคันที่วิ่งอยู่บนถนน และบางคันก็จอดอยู่ในวัด

 

กรมศุลกากรเองก็ทราบปัญหาดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า สาระสำคัญของรถยนต์คือตัวถัง เครื่องยนต์ เกียร์ พวงมาลัย หากนำเครื่องชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นสาระสำคัญเหล่านี้ซึ่งเคยประกอบเป็นรถยนต์มาก่อนแล้วเข้ามาในประเทศ ก็ถือว่าเป็นการนำเข้ารถยนต์ทั้งคัน โดยสามารถตรวจสอบได้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศได้ง่าย เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้จะมีหมายเลขกำกับไว้

 

การเลี่ยงกฎหมายสำหรับรถจดประกอบนี้ นอกจากผิดกฎหมายการห้ามนำรถยนต์เก่าเข้ามาในประเทศแล้ว ยังเป็นการสำแดงรายการนำเข้าเป็นเท็จ หลีกเลี่ยงการเสียภาษี

 

รถยนต์จดประกอบที่ไปตั้งแสดงอยู่ที่วัดปากน้ำ ยิ่งต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ ตรงไปตรงมา และควรจะทำอย่างรวดเร็ว อย่าให้ดีเอสไอถูกนินทาได้ว่าเป็นข้าราชการที่เชื่อคนง่ายๆ เชื่อคำพูดทั้งของพระของโยมอย่างง่ายๆ การตรวจสอบครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของพุทธศาสนาในประเทศไทย

 

ในสถานะของพระภิกษุ ผู้สืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความจำเป็นต้องมีรถยนต์ไว้ใช้หรือไม่ แม้จะมีญาติโยมนำรถยนต์มาถวาย หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง ท่านก็ไม่รับ ซึ่งการรับการถวายจากญาติโยม ก็ไม่ผิดอะไร แต่กรณีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มิใช่เพียงแค่รับการถวาย แต่กลับไปแสวงหา ไปซื้อเอามา ซึ่งเพียงแค่การไปซื้อหาก็ต้องอาบัติแล้ว เพราะพระวินัยไม่ให้ภิกษุซื้อขายสิ่งของ ยิ่งการซื้อหามานั้น เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งถือเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในข้ออทินนาทาน ถ้าเกิน 5 มาสก ก็ขาดจากความเป็นพระ เหมือนกรณีศิษย์โปรด ธัมมชโย ที่เจ้าอาวาสวัดปากน้ำทั้งอุ้มทั้งปกป้อง 

 

การคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นสังฆราช ไม่ใช่เป็นการคัดค้านด้วยเรื่องของนิกาย ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องของนิกาย ทั้งสองนิกายต่างยึดถือพระธรรมวินัยจากพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทเหมือนกัน พระภิกษุผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไม่ควรแสวงหาลาภยศ ตำแหน่งสมณศักดิ์ ไม่ใช่แก่นของศาสนา เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น ในหลักการแล้ว สมณศักดิ์จะใช้เฉพาะงานพระราชพิธีเท่านั้น พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ได้กลั่นแกล้งด้วยเรื่องของนิกาย

 

สมเด็จพระญาณสังวร ถึงท่านจะเป็นธรรมยุต แต่พระมหานิกายผู้ปฏิบัติดี ก็ให้ความเคารพ ไม่ว่าจะเป็นพระสายหลวงพ่อชา ท่านพุทธทาส ซึ่งล้วนแต่เป็นมหานิกาย ท่านก็ให้ความเคารพ และสมเด็จญาณสังวรท่านก็ปกครองสังฆมณฑลโดยธรรม ไม่ได้แบ่งแยกมหานิกายกับธรรมยุต การที่ท่านมีพระลิขิต วินิจฉัยว่า ธัมมชโยต้องอาบัติปาราชิก ก็เป็นการวินิจฉัยโดยธรรม แต่มีสมุนบริวารของธรรมกายปกป้องไม่ยอมทำตามพระลิขิตของพระองค์ท่าน

 

การแต่งตั้งพระสังฆราช จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะครั้งนี้เป็นการชี้ชะตาว่า พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ในเมืองไทยต่อไปได้หรือไม่ จะเป็นพุทธแท้ที่ยึดหลักธรรม หรือจะเป็นพุทธพาณิชย์อย่างธรรมกาย

 

 

จงอย่าแต่งตั้งพระสังฆราชเหมือนรถจดประกอบ ที่จดทะเบียนโดยไม่ตรวจสอบความจริง

 

 

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์   : 25 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264