ด่านสอง !

 

ไพบูลย์ยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอให้ตีความ "มาตรา 7" พรบ.คณะสงฆ์

ใครมีอำนาจเสนอนามสมเด็จพระสังฆราช

ระหว่าง "มหาเถรสมาคม" กับ "นายกรัฐมนตรี"

 

ถ้าผู้ตรวจการตีความว่า เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี แบบนี้ก็คงลำบาก เพราะการประชุมครั้งพิเศษ (ลับ) ของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา จะกลายเป็น "โมฆะ" ไปทันที ไม่มีผลอะไรเลย ถ้าหากว่าผู้ตรวจการวินิจฉัยให้เป็นอำนาจของ มส. ก็ต้องไปลุ้นที่ "ดีเอสไอ" อีกด่าน ไหนจะมีกลุ่มศิษย์หลวงตาบัวรอขวางอยู่ที่หน้า "ประตูวัง" อีก รอดไปได้ก็ยิ่งกว่า "กวนอู" ฝ่าด่านซ้าย !

 

 

 

 

 

 

'ไพบูลย์' ยื่นผู้ตรวจฯ ตีความ ม.7 พ.ร.บ.สงฆ์ หวั่นมหาเถรฯ ชงนามผิดขั้น

 

 

"ไพบูลย์" ยื่นร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตีความ ม.7 ใน พ.ร.บ.สงฆ์ หวั่น มหาเถรสมาคม เสนอนาม สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ผิดขั้นตอน เตรียมเบรกเรื่องก่อนถึงมือนายกฯ

 

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วย นพ.มโน เลาหวณิช อดีตศิษย์วัดพระธรรมกาย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย มาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2535 หมวดสมเด็จพระสังฆราช ว่า หน่วยงานใดมีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากเห็นว่าตามเจตนารมณ์ของมาตรา 7 นั้น บัญญัติว่า นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุด ซึ่งเท่ากับกฎหมายมีเจตนารมณ์ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ริเริ่มในการพิจารณาและเสนอนามของสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุดต่อมหาเถรสมาคม เพื่อให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูล ไม่ใช่มหาเถรสมาคม จะเป็นผู้ริเริ่มหยิบยกขึ้นพิจารณาเสนอนามและลงมติเลือกเอง แล้วจึงเสนอนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม เปรียบเทียบได้กับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่บัญญัติว่า หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. มีอำนาจในการออกคำสั่ง ซึ่งย่อมหมายความว่าหัวหน้า คสช. ต้องเป็นผู้ริเริ่มเสนอเรื่องต่อ คสช. เพื่อให้ความเห็นชอบ หรือกรณี พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายอื่นๆ ที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การดำเนินการก็ต้องนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มนำเรื่องเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ

 

ดังนั้น การที่มหาเถรสมาคม มีการประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา และมีการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุด ขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช เป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาปัญหาการปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสำนักพระพุทธศาสนา ในฐานะเลขานุการของมหาเถรสมาคม ที่นำมติดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

 

"หลายฝ่ายมักจะอ้างประเพณีปฏิบัติ ซึ่งถ้าบทบัญญัติมาตรา 7 เขียนไว้อย่างชัดเจนเรื่องขั้นตอน ดังนั้นจะอ้างประเพณีปฏิบัติคงไม่ได้ ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบ และหากผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยว่านายกฯ มีอำนาจตามมาตรา 7 มติของมหาเถรสมาคม ที่เสนอนามของสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุด ต่อมหาเถรสมาคมเพื่อให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ก็ต้องเป็นโมฆะ และเพื่อให้เรื่องนี้ไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ ผมก็ได้มีหนังสือไปถึงนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีการชะลอการส่งมติดังกล่าวให้นายกฯ ไว้ก่อน เพราะผู้ตรวจการฯ กำลังวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวอยู่ ซึ่งก็คงจะทราบผลโดยเร็ว และคงจะแจ้งผลคำวินิจฉัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการผิดขั้นตอน ก็จะส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการแก้ไขต่อไป" นายไพบูลย์ กล่าว.

 

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ : 19 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264