ถั่วต้ม เอ๊ย ถูกต้อง !

 

 

เลขาวุฒิสภายืนยัน

 

ผ่าน พรบ.คณะสงฆ์ 3 วาระ โดยถูกต้อง !

 

 

 

 

อา..เห็นมะว่า ถูกต้อง-ต้องถูก มันเป็นคำ "ซ้อน" กันอยู่ สุดแต่ว่าจะเอาคำไหนออกหน้า มันก็ไม่ต่างไปจากตอนที่ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" มีอำนาจ เท่าใดนักหรอก ใครมีเสียงข้างมากก็ลากไปทางนั้น เถียงให้ตายก็ไม่มีวันชนะ โบราณท่านจึงบอกว่า "พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง" นั่นก็เรื่องของประชาธิปไตย จะเต็มใบ ครึ่งใบ หรือไร้ใบ ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสิ้น ที่ควรยินดีก็คือ ขนาดรัฐบาลเผด็จการยังอยากจะเป็นประชาธิปไตยเลย สั่งให้ทำโพลวัดประชานิยมระหว่าง "ประชาธิปไตย" กับ "เผด็จการทหาร" ปรากฏว่าเผด็จการนำลิ่ว แต่ไม่กล้าลงเลือกตั้ง ใช้ ม.44 นี่แหละ มัดมือชก ชนะทุกยก ฮา !

อย่างไรก็ตาม ก็ดังที่บอก ว่า "น้ำเชี่ยว อย่าเอาเรือไปขวาง" ยกเว้นแต่จะเป็น "เรือเดินทะเล" อาทิ ไททานิก ควีนส์แมรี่ เป็นต้น แต่ก็ไม่แน่ เพราะทะเลแม้ไม่ใช่คลอง ถึงคลื่นจะกินเรือใหญ่ไม่ได้ แต่ภูเขาน้ำแข็งที่ทิ่ม "ไททานิก" จนจมลงนั้นเป็นตัวอย่างของความประมาทอย่างพลาดไม่ได้

กรณี "มติลับ 17-0" ของสมเด็จช่วงก็ดี กรณี "พรบ.ลักหลับ 310-0" เหล่านี้ก็ "ข้างมากลากไป" ทั้งสิ้น เพียงแต่มันผิดจังหวะ ก็เลย..ไม่ผ่าน ไม่ผ่านไม่พอ ยังถูก "ล้มโต๊ะ-กินรวบ" อีกต่างหาก ถ้าเป็นภาษานักแข่งรถก็คงเป็น "แซงทางโค้ง" พอเลยโค้งไปก็เลยลง..ก้นเหว !

 

 

 

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือสภายังมี..บิ๊กตู่ !

 

 

สภาฯ ชี้แจง ออมสิน ร่วมประชุม สนช.พิจารณา พ.ร.บ.สงฆ์ ในนาม ครม. ยันดำเนินการถูกต้อง

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ทำหนังสือชี้แจง กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงค์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่) พ.ศ.เสนอโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกัน จำนวน 81 คน ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอจำนวนไม่น้อยกวายี่สิบห้าคน ตามมาตรา 14 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรายอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่..) พ.ศตามรัฐธรรมนูญฯ และเนื่องจากตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ข้อ 117 บัญญัติว่า "การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิก หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติตามข้อ 116 ก็ได้ โดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อนสามสิบวัน"

 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและขอให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มาร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ความเห็นว่าจะดำเนินการตามข้อบังคับฯดังกล่าว ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า  นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ในฐานะสั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทนนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในนามคณะรัฐมนตรี ในคราวที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 84/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่..) พ.ศ

 

โดยหลังจากที่ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ผู้เสนอร่าง ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้สอบถามความเห็น จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ว่า คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรดำเนินการประการใดกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้ตอบชี้แจงว่า คณะรัฐมนตรีไม่มีความเห็นเป็นประการใด ขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ติดใจ และขอให้เป็นเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา จึงถือว่าคณะรัฐมนตรีไม่ใช้สิทธิในการรับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 117

 

ต่อจากนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคณะสงศ์ (ฉบับที่..) พ.ศ.ไว้พิจารณา และในการพิจารณาในวาระที่สอง ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอญัตติให้เป็นการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา โดยมีผู้รับรองถูกต้อง ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ซึ่งมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอภิปรายจำนวนหนึ่ง จากนั้นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้พิจารณาในวาระที่สาม เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 

 

 

ดังนั้น กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ดำเนินการถูกต้อง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ทุกประการ

 

 

 

 ที่มา : มติชน : 31 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264