เปิดชื่อ 81 สนช. ขอแก้ พรบ.สงฆ์ !

 

 

 

 

 

 

เปิดรายชื่อ 81 สนช. ดัน พ.ร.บ.สงฆ์

 

 

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ จะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดย พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิก สนช. และคณะ รวม 84 คน โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จากเดิมที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมก่อน โดยให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมศักดิ์ และนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจับตามองว่าจะมีสมาชิก สนช. เตรียมเสนอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้เสร็จทั้ง 3 วาระ ภายในวันเดียวหรือไม่
 

 


สำหรับรายชื่อสมาชิก สนช. ที่ร่วมกันลงชื่อประกอบด้วย

 

 

 

 

1. พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์

2. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

3. นายประมุท สูตะบุตร

4. พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ

5. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

6. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร

7. พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร

8. พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

9. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

10. พล.อ.วินัย สร้างสุขดี

 

11. พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล

12. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์

13. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

14. พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย

15. พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ

16. นายสีมา สีมานันท์

17. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

18. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ

19. นายกล้านรงค์ จันทิก

20. นายสมพร เทพสิทธา

 

21. พล.ร.อ.วีระพันธ์ สุขก้อน

22. นายสมชาย แสวงการ

23. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

24. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

25. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

26. นายสมพล พันธุ์มณี

27. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ

28. นายมณเฑียร บุญตัน

29. พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์

30. นายธานี อ่อนละเอียด

 

31. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ

32. พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

33. พล.ท.อำพน ชูประทุม

34. พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร

35. คุณพรทิพย์ จาละ

36. พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู

37. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม

38. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา

39. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร

40. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 

41.
พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

42. พล.อ.สุนทร ขำคมกุล

43. พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์

44. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

45. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

46. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง

47. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

48. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

49. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

50. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข

 

51. พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ

52. พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ

53. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์

54. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน

55. นายสนิท อักษรแก้ว

56. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์

57. นายพรศักดิ์ เจียรณัย

58. พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์

59. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ

60. พล.อ.ดนัย มีชูเวท

 

61. พล.อ.อรุณ สมตน

62. พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

63. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

64. นายแถมสิน รัตนพันธุ์

65. นายวันชัย ศารทูลทัต

66. พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว

67. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข

68. พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์

69. นายชัชวาล อภิบาลศรี

70. นายยุทธนา ฟักผลงาม

 

 

71. พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต

72. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

73. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล

74. พล.อ.สุชาติ หนองบัว

75. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์

76. นายเจน นำชัยศิริ

77. นายวรพล โสคติยานุรักษ์

78. พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

79. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช

80. นางเสาวณี สุวรรณชีพ

81. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

 

 

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 29 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264