รอบสาม !

 

ดัน ป.ธ.9 เทียบเท่า ด๊อกเตอร์

 

เจอกระทรวงศึกษาธิการขวาง !

 

 

 

 

า..เรื่องแบบนี้พูดมากไปก็ไม่ดี เหมือนกับว่าไม่อยากให้การศึกษาของสงฆ์พัฒนาอย่างนั้นแหละ และพระหนุ่มเณรน้อย ได้มาอ่านพบเข้าก็จะเสียกำลังใจ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ยิ่งเคลื่อนไหวในลักษณะ "ขอเป็น" มันแสดงให้เห็นว่า การศึกษาของพระสงฆ์เรา "ด้อย" กว่าปริญญาทางโลก จึงต้องขอเทียบเท่า เลยโดนตั้งด่านสกัดตั้งแต่ พรบ. ยัน..หลักสูตร ที่บังคับให้ต้องเรียนเสริม เรียนเพิ่ม นี่ไงที่มันอายเขา อายว่าเราไม่มีปัญญาจะตั้งมหาวิทยาลัยบาลีขึ้นมาผลิตบัณฑิตและปริญญาได้เอง ต้องไปขอปริญญาผ่าน "กระทรวงศึกษาธิการ" และหน่วยงานอีกสารพัดแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ "สพฐ" ซึ่งดูแลการศึกษาของเด็กประถม ว่าอนุญาตให้ประโยคเก้าเป็นด๊อกเตอร์หรือไม่ ทั้งๆ ที่ สพฐ. ยังเรียนไม่จบมัธยมด้วยซ้ำ พูดไปก็อายปาก ไม่อยากพูดเลย เจ้าคุณพลเอ๊ย !

 

 

 

 

 

 

 

 

พศ.ชง "ออมสิน" หารือ "หมอธี" หาข้อยุติ "ป.ธ.9" เทียบเท่าวุฒิ ป.เอก หลัง ครม.ให้คุย "ศธ." เหตุเห็นต่างหน่วยงานอื่น

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยผลการหารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ร่วมกับตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ พศ.และคณะสงฆ์ ได้แก่ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม, พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ประกอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น โดยมีพระพรหมมุนี เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุม เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้รายงานที่ประชุมรับทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน กรณีที่มีมติให้ พศ. หารือร่วมกับ ศธ. เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่กำหนดให้ผู้สำเร็จเปรียญธรรม (ป.ธ.) 6 ประโยค เทียบเท่ากับวุฒิปริญญาตรี และ ป.ธ.8-9 ประโยค เทียบเท่ากับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก ตามลำดับ เพื่อให้การเทียบเคียงวุฒิเป็นไปตามหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายหลังจาก ครม. รับทราบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6-7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นต้น ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องกับสาระร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คงมีเพียง ศธ. ที่เสนอขอให้หารือร่วมกันอีกครั้งในรายละเอียด เพื่อให้เกิดความรอบคอบในแนวทางปฏิบัติ

 

ได้รายงานที่ประชุมรับทราบมติ ครม. ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ความเห็นของ 6-7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร รวมถึง ได้รายงานให้ทราบด้วยว่าที่ผ่านมา พศ. และคณะสงฆ์ ได้ร่วมกันยกร่างกรอบแนวทาง ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประกอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ แล้ว โดยหลักสูตรที่ผู้ศึกษาประโยค ป.ธ.6 และประโยค ป.ธ.8-9 ต้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้วุฒิ และวิทยฐานะเป็นปริญญาตรี โท และเอก ตามลำดับนั้น ได้ล้อตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. นายบุญเลิศกล่าว

 

 

นายบุญเลิศ กล่าวอีกว่า หลังได้รับฟังรายงานแล้ว ผู้แทน ศธ.เสนอความเห็นว่า เพื่อให้ความเห็นของหน่วยงานภายใน ศธ.ได้ข้อยุติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พศ.ควรเสนอเรื่องนี้ในระดับรัฐมนตรีด้วยกัน ดังนั้น จากนี้ พศ. จะเร่งสรุปรายละเอียดเรื่องนี้ ทั้งในส่วนของมติ ครม. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6-7 หน่วยงาน สาระร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม และร่างกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประกอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ เสนอนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พศ. เพื่อลงนามส่งถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของความเห็นของ ศธ. ซึ่งถ้า ศธ. เห็นด้วย หรือถ้าจำเป็นต้องหารือภายในหน่วยงาน ศธ.ร่วมกันอีกครั้งแล้วมีความเห็นอย่างไร จะได้ทำหนังสือส่งกลับไปยัง ครม. ผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งแจ้งให้ พศ. รับทราบต่อไป

 

 

 

ข่าว : มติชน : 27 ธันวาคม 2559

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264