บิ๊กเซอร์ไพรซ์ !

 

 

 

พนม ผอ.สำนักพุทธฯ บินสวิสเซอร์แลนด์

 

ร่วมงานประชุมสหภาพพระธรรมทูตยุโรป

 

งานแรกของชีวิต !

 

 

 

พนม ศรศิลป์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นักการศาสนานัมเบอร์วันของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่วัดพระศรีนครินทราราม เมืองโซโลทูร์น (Solothurn) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีงานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 10/2559 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในทวีปยุโรป มีพระธรรมทูตจากทุกวัดในทวีปยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และอินเดีย เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง นอกจากนั้นยังมีพระมหาเถระและบุคคลสำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น

 

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10 กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 

พระเทพพุทธิมงคล (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองวาแวก ประเทศเนเธอแลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

 

พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล

 

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

 

พระปัญญาพุทธิวิเทศ (เหลา ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร รองประธานและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองค์การพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

 

พระกิตฺติโสภณวิเทศ (เศรษฐี สมาหิโต) เจ้าอาวาสวัดนาคปรก หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายโอเชเนีย

 

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

 

พระโสภณจริยาภรณ์ ในนามองค์การคณะสงฆ์สยามประเทศมาเลเซีย

 

พระครูโสภณพุทธิคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์

 

นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

เป็นต้น

 

รวมทั้ง นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักพุทธฯ คนปัจจุบัน

 

 

 

 

 

วัดศรีนครินทรวรารามนั้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันมีอายุได้ 20 ปี มีพระเทพกิตติโมลี (ทองสุรย์ สุริยโชโต ป.ธ.8 Ph.D) จากวัดเบญจมบพิตร เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในสหภาพยุโรปครั้งนี้ ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของวัดพระศรี ทั้งเป็นงานใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในทวีปยุโรป เนื่องเพราะในปัจจุบัน มีคนไทยไปศึกษา ทำงาน และตั้งรกรากในทวีปยุโรปเป็นจำนวนมาก ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้ก่อตั้งวัดไทยขึ้นมา ปัจจุบันมีวัดไทยในยุโรปเข้าหลักเกือบ 100 วัดแล้ว โดยเฉพาะประเทศเยอรมันนี มีวัดไทยถึงครึ่งร้อยแล้ว

 

นายพนม ศรศิลป์ นั้น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 นับเป็นเวลา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยเดินทางไปร่วมงานประชุมชาวพุทธในต่างประเทศเลย ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แต่ครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายพนมเดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

 

แน่นอนว่า การเดินทางมาสวิสเซอร์แลนด์ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญ ย่อมจะเป็นการทำงานพระศาสนา "เชิงรุก" ในต่างประเทศ เป็นการก้าวอินเตอร์อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่พระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนชาวไทยในต่างประเทศ ต่างก็มุ่งหวังให้รัฐบาลไทย (โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้ให้ความสำคัญกับงานพระศาสนาในต่างประเทศอย่างจริงจัง เพราะคนไทยในต่างประเทศ ถือเป็นคนไทยที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษาและการงานอันสูงมาก การมาสวิสฯครั้งนี้ จึงเป็นบทบาทอันสำคัญยิ่ง ของนายพนม ศรศิลป์ ในฐานะนักการศาสนา "นัมเบอร์วัน" ของประเทศไทย

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน จากวัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

20 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264