สอบธรรมศึกษา 59 !

 

พระพรหมมุนี แม่กองธรรม มาเองเป็นครั้งแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา : 16 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264