สรุปยอดสงฆ์ใต้ !

 

เลขาสงฆ์ใต้ประกาศยื่นหนังสือรัฐบาล

 

จี้ตั้งสังฆราช !

 

 

 

ส่วนผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นใครก็คงไม่ต้องบอก รู้แต่เพียงว่า สุดท้ายแล้ว เรื่องลงอุกเขปนียกรรมของพระสงฆ์ทั้งภาคใต้ ภาคอีสาน หรือภาคอื่นๆ ที่จะตามมานั้น ก็เรื่องเดียวกัน นั่นคือ เรียกร้องตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชให้แก่..สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มิเช่นนั้นจะเอา "มติสงฆ์" ไปแจ้งแก่รัฐบาลทำไม ในเมื่อรัฐบาลมิใช่คณะสงฆ์ ถ้าทำเช่นนี้ ต่อไปพระสงฆ์ลงทำสังฆกรรมอะไร ก็คงต้อง "ส่งรายงานไปถึงรัฐบาล" ถามว่ามีประเพณีปฏิบัติหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้ กระแสของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ไหลไปในทิศทางเดียวกันแล้ว บ่งชี้ว่า การเมืองสำคัญกว่าการศาสนา ขนาดพระที่อ้างๆ ว่า "เคร่งศาสนา" ยังเล่นการเมืองในผ้าเหลืองเลย อิอิ  !

 

 

 

 

 

 

ขวา-ธรรมกาย ซ้าย-รถหรู

 

เส้นทางสู่อำนาจอันยาวไกลนับแสนไมล์

 

 

พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ กล่าวว่า องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ จะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อแจ้งว่า จะมีการทำพิธีลงอุกเขปนียกรรมแก่พุทธะอิสระ พร้อมจะแนบรายชื่อพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่ลงชื่อสนับสนุนกับแนวทางนี้ยื่นต่อรัฐบาลก่อนวันสงกรานต์ เพราะอยากให้เรื่องนี้ยุติ โดยการที่รัฐบาลดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) ในการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพื่อที่จะได้มาสนใจดูแลปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ และปัญหาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

 

 

ที่มา : เดลินิวส์  :  3 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264