พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

นำคณะรัฐมนตรีไปพุทธมณฑล

ถวายสักการะมหาเถรสมาคม

 

 

  

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
11 กันยายน 2557

 


 

 

กราบมหาเถร !

นายกฯประยุทธ์ไปพุทธมณฑล

ถวายสักการะมหาเถรสมาคม

 

 

 

 

 

 

 

ายกรัฐมนตรี นำ ครม.เข้าสักการะ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" รับพรให้บริหารประเทศประสบความสำเร็จ

 

 

วันนี้ (10 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมีนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายรายงานเบิกตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงานว่า กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคมที่เคารพรักยิ่ง เกล้ากระผม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ โปรดมีเมตตาให้เกล้ากระผม และคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสักการะในวันนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เกล้ากระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

 

ในการนี้ เกล้ากระผม และคณะรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ อนึ่งในกรณีที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ และพระคุณเจ้ามีความประสงค์จะให้เกล้ากระผมและคณะดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและพึ่งกระทำได้ เกล้ากระผมและคณะมีความยินดีขอน้อมรับที่จะดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ตามความประสงค์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพระคุณเจ้า ในโอกาสอันมงคลนี้เกล้ากระผมขอประทานเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้โปรดประทานสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและความเป็นสิริมงคลสืบไป กราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง

 

จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า ขอขอบใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม และจากที่นายกรัฐมนตรีได้ถวายรายงาน ทำให้ทราบว่ามีความตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติ ให้บังเกิดความสงบสุขต่อประชาชน และประเทศชาติ สนองพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ฝากให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีดำเนินการใน 2 เรื่อง คือ 1. การขุดลอกแม่น้ำ 4 สายหลัก คือ ปิง วัง ยม น่าน ที่มีความตื้นเขินอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม แต่ขอให้ระวังเรื่องผลกระทบจากการคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัย และตลิ่งพัง ขอให้ดำเนินการโดยลดปัญหาความขัดแย้ง 2. การปลูกป่า ปัจจุบันมีพื้นที่ภูเขาหัวโล้นจำนวนมาก โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีว่า ให้ถวายพื้นที่ภูเขาหัวโล้นให้พระในพื้นที่ดูแลและเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมให้ปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติภายใน 5 ปี พร้อมกล่าวต่อไปว่า มหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคมให้พระสงฆ์นำประชาชนปฏิบัติตามศีล 5 ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ปรารถนาให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความปรองดอง ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยขอให้รัฐบาล และสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้ขยายเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างต่อไป

 

ในตอนท้าย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวให้พรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่า "ขออ้างอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดพระทานพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้บริหารประเทศชาติประสบความรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณธรรม และขอบให้ท่านทั้งหลาย จงถึงความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วกัน"

 

 

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวน้อมรับคำเสนอแนะ โดยจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในเรื่องของการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก 4 สาย จะดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เพื่อให้น้ำไหลระบายได้ตามเส้นทาง ป้องกันน้ำท่วม และใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางบก โดยจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ส่วนเรื่องการปลูกป่าจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนในระยะแรก เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่รับไปดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยึดหลักปลูกฝั่ง สร้างค่านิยม 12 ประการให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตต่อไป

 

 

 

ที่มา : รัฐบาลไทย
10 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264