เจ้าคุณฉ่ำ-เจ้าอาวาสวัดเบญจฯ !

 

 

มหาเถรสมาคมลงมติตั้งแล้ว

อย่างเป็นทางการ

 

 

งานนี้เจ้าคุณฉ่ำไปโลด ปีหน้าจ่อขึ้นชั้นธรรม

ส่วนเจ้าคุณสีนวลขึ้นนั่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์

 

 

 

 

พระเทพกิตติเวที
(ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9)

 

เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เจ้าคณะภาค 17

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ได้มีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยแต่งตั้ง พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และแต่งตั้ง พระราชวชิราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

 

พร้อมกันนี้ที่ประชุม มส. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ดังนี้

 

พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 5

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) วัดพระแก้ว จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งเจ้าคะภาค 6

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุณ) วัดปากน้ำ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 7

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมนี้

 

นอกจากนี้ที่ประชุม มส. ยังมีมติแต่งตั้ง พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) วัดจุมพลสุทธาวาส จ.สุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.สุรินทร์

 

 

 

ที่มา : มติชน
11 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264