กลับลำ !

 

มหาเถรสมาคมตั้งกรรมการสอบเสี่ยเหนาะ

 

หลังจากถูกสังคมสงฆ์โจมตีหนัก

ไม่ทำอะไร เดี๋ยวก็มีอันเป็นไปทั้งทีม

 

 

อา..ถ้างั้น นับจากวันนี้เป็นต้นไป เสี่ยเหนาะก็เข้าประชุมมหาเถรสมาคมไม่ได้แล้ว ตำแหน่งอื่นๆ เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะภาค หรือประธานพระธรรมทูต ก็ต้องรอกรรมการสอบชี้มูล ถ้าแค่มีมูลก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดในทันที

 

 

 

 

 

ซ้าย : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์) วัดพิชัยญาติ ประธานสอบเสี่ยเหนาะ

 

ขวา : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

มส.ตั้งกรรมการสอบเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

 

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ตนได้รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 12 และกรรมการ มส. ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามสำหรับการสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลก็จะมีการตั้งกรรมการสอบอธิกรณ์ตามพระธรรมวินัย ซึ่งโดยหลักการแล้ว พระสงฆ์รูปใดที่ต้องอธิกรณ์ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทางการปกครองจนกว่าผลสอบอธิกรณ์จะปรากฏชัดเจน

 

ในวันเดียวกัน องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (อพช.) ได้นำหนังสือยื่นต่อกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เรื่องขอคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม 7 รูป และเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงของพระพรหมสุธี โดยนายชัยธนพล ศรีจิวังษา ผู้ประสานงาน อพช. กล่าวว่า ตนได้นำภาพถ่ายฟาร์มกล้วยไม้ร่มวรีย์ ออร์คิด ที่พระพรหมสุธี กล่าวอ้างว่า เป็นธุรกิจครอบครัวที่ทำมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ มาถวายต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพิ่มเติมซึ่งท่านได้บอกมาว่า เอกสารหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้มีเพียงพอแล้ว และกำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่

 

นายชัยธนพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนฯ ยังได้มาร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯจำนวน 7 รูป ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมติ มส. มติที่ 178/2553 ครั้งที่ 8/2553 เรื่องรายงานการพักตำแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เนื่องจากพระพรหมสุธี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯทั้ง 7 รูป เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2553 และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้น และส่งรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะภาค 12 แล้ว แต่ปรากฏว่า เจ้าคณะภาค 12 ไม่ได้แจ้งผลการสอบสวนจริยาผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้แก่ มส. รับทราบ จงใจปกปิดรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง เป็นเหตุให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้ง 7 รูป ยังไม่สามารถกลับมาทำงานในหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงได้จนถึง ปัจจุบัน

 

องค์กรมาขอคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้ง 7 รูป และร้องขอ มส. ว่าระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทำผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง ขอให้มส.สั่งพักตำแหน่งหน้าที่ของพระพรหมสุธี จากตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 และกรรมการ มส. โดยให้ยึดบรรทัดฐานมติ มส. มติที่ 178/2553 เพื่อให้การสอบสวนอธิกรณ์เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่สร้างความเสียหายแก่คณะสงฆ์โดยรวม นายชัยธนพลกล่าว

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
10 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264