โผเจ้าคุณ 5 ธันวา 57 รวมสองนิกาย

 

 

 

อันดับ รายนาม-วัด เลื่อน/ตั้งเป็น
     
01 พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์
02 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พระมหาโพธิวงศาจารย์
03 พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ พระพรหมกวี
04 พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม พระพรหมเวที
05 พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ พระพรหมเสนาบดี
06 พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี
07 พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี
08 พระเทพปริยัตยจารย์ (จัด โกวิโท) วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ พระธรรมปริยัติโสภณ
09 พระเทพมงคลรังษี (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พระธรรมมงคลเจดีย์
10 พระราชพิพัฒนโกศล (โกศล มหาวีโร) วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ พระเทพประสิทธิมนต์
11 พระราชวชิราภรณ์ (สีนวล วชิรปญฺโญ) วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ พระเทพวีราภรณ์
12 พระราชภาวนาวราจารย์ (บุญมา ปุญฺญาภิรโต) วัดชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ พระเทพภาวนาวิกรม วิ.
13 พระราชปริยัตโยดม (โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ ลำปาง พระเทพปริยัติมงคล
14 พระราชวรธรรมโกศล (แฉล้ม เขมปญโญ) วัดชัยมงคล สงขลา พระเทพสุธรรมญาณ
15 พระราชธรรมาภรณ์ (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ) วัดกลาง สมุทรปราการ พระเทพสมุทรมุนี
16 พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย สุรชโย) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ พระเทพรัตนมุนี
17 พระสิริชัยโสภณ (ณรงค์ ปภสฺสรวํโส) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ พระราชสุรวาที
18 พระศรีสิทธิเมธี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ) วัดสวนดอก เชียงใหม่ พระราชรัชมุนี
19 พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) วัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ พระราชพิพัฒนโกศล
20 พระเกศีวิกรม (กอง ติกฺขวีโร) วัดโพธาราม นครสวรรค์ พระราชพุทธิเมธี
21 พระประสิทธิสุตคุณ (ฉลอง สุภาจาโร) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พระราชธรรมาภรณ์
22 พระสิรินันทเมธี (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพฯ พระราชปํญญาโสภณ
23 พระกิตติสารมุนี (สมพงษ์ ฐิตวํโส) วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) พระราชวัชราภรณ์
24 พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพุทธฉาย สระบุรี พระราชธีราภรณ์
25 พระอมรเมธี (สุนทร สุนฺทรเมธี) วัดตากฟ้า นครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน
26 พระปริยัติวรากร (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม) วัดคฤหบดี กรุงเทพฯ พระราชสิทธิมงคล
27 พระสุธีธรรมาภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ) วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ พระราชวชิราภรณ์
28 พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอดุลฐานะจาโร สุรินทร์ (ธ) พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
29 พระบวรปริยัติกิจ (เพชร สุวิชาโน) วัดสว่างสุวรรณาราม นครพนม พระราชสิริวัฒน์
30 พระภัทรธรรมสุธี วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพฯ (ธ) พระราชวินยาภรณ์
31 พระโสภณสุตาลงการ (ไสว สุขวโร) วัดบัวขวัญ นนทบุรี พระราชนันทมุนี
32 พระโสภณธรรมวาที (ธนันท์ชัย ขนฺติโก) วัดบางนานอก กรุงเทพฯ พระราชรัตนโสภณ
33 พระสุธีปริยัติธาดา (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล ชัยนาท พระราชปริยัติสุธี
34 พระชินวงศ์เวที (อาชว์ อาชวปเสฏฺโฐ) วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ (ธ) พระราชสารสุธี
35 พระวิสุทธิธรรมคณี (สมใจ ชินปุตฺโต) วัดท่าเรือ ภูเก็ต พระราชสิริมุนี
36 พระสุวรรณวรมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม) วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ พระราชธรรมมุนี
37 พระสุธีพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร) วัดพราหมณี นครนายก พระราชพรหมคุณ
38 พระครูศีลพัฒนชัย (เบี้ย จนฺทสีโล) วัดสระไม้แดง ชัยนาท พระชัยนาทมุนี
39 พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.9 วัดตะพานหิน พิจิตร พระศรีวิกรมมุนี
40 พระมหาเชิดชัย กตปุญโญ ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์
41 พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.9 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย พระศรีญาณวงศ์
42 พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.8 วัดปากน้ำ อุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี
43 พระครูปริยัติกิจ (พรหมา พฺรหฺมจารี) วัดกลาง มหาสารคาม พระมงคลปริยัติคุณ
44 พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ) วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ พระโกศัยเจติยานุรักษ์
45 พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (แจ่ม กตปุญฺโญ) วัดเขาสำเภาทอง ระยอง พระญาณรังสี
46 พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) วัดมิ่งเมือง น่าน พระสุนทรมุนี
47 พระครูสุทธิวรญาณ (คำปอน สุทฺธิญาโณ) วัดสุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) พระวินัยโมลี
48 พระครูโสภิตจันทสาร (ประเวศ จนฺทสาโร) วัดไตรภูมิ บึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ
49 พระครูศรีปริยัตยากร (จิตติ สุภาจาโร) วัดพระธาตุคีรีเขต พังงา พระสิริธรรมาจารย์
50 พระครูศรีกิตติสุนทร (วีระ มหาวีโร) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี พระวิสุทธิพงษ์เมธี
51 พระครูกิตติสารสุมณฑ์  (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส นครราชสีมา (ธ) พระภัทรธรรมสุธี
52 พระครูสังฆกิจโสภณ (ประวิทย์ อกิญฺจโน) วัดหนองจรเข้ ปราจีนบุรี (ธ) พระปราจีนมุนี
53 พระครูบวรสิกขการ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ) วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ พระสิริชัยโสภณ
54 พระมหาสนธิ์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พระอมราภิรักขิต
55 พระมหาประจักษ์ ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ พระกิตติสารมุนี
56 พระมหาวีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.9 วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระศรีปริยัติดิลก
57 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (ประเสริฐ มนฺตเสวี) วัดพิชัยญาติฯ กรุงเทพฯ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.
58 พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ (ธ) พระพระกิตติสารสุธี
59 พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรญฺญู วรญฺญู) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ พระศรีสมโพธิ
60 พระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ พระพุทธพยากรณ์
61 พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ พระโสภณธรรมวาที
62 พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) พระอุดมสารโสภณ
63 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (บุญฤทธิ์) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ พระพิศิษฏ์วิหารการ
64 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ วัดสะแก นครราชสีมา พระภาวนาประชานาถ วิ.
65 พระมหาจำนง วรวฑฺฒโน ป.ธ.9 วัดพังม่วง สุพรรณบุรี พระศรีธรรมคุณาธาร
66 พระมหาอุ้น ปณฺฑิโต ป.ธ.9 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ กรุงเทพฯ พระศรีสุธรรมเมธี
67 พระมหาสนั่น ยสชาโต ป.ธ.9 วัดสังฆานุภาพ กำแพงเพชร พระศรีศากยวงศ์
68 พระมหาเชาว์ สารตฺถิโก ป.ธ.7 วัดศาลา นครราชสีมา พระพิศาลปริยัติการ
69 พระครูพิเศษเขมาจารย์ (ท้วม เขมจาโร) วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี พระสุวรรณสุมงคล
70 พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา พระภาวนาเขมคุณ วิ.
71 พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ (กิจจา สุเมโธ) วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี พระสิทธิวีรานุวัตร
72 พระครูวิสุทธิปัญญาโสภณ (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน
73 พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ ป.ธ.9 วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ (ธ) พระสุธีวินยานุวัตร
     
 

พระราชาคณะในต่างประเทศ

 
74 พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร)
วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระเทพมงคลวิเทศ
75 พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)
วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
พระราชมงคลรังษี
76 พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร)
วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระราชธรรมวิเทศ
77 พระวิเทศโพธิคุณ (ผดุงพงษ์ สุวํโส) วัดปากน้ำญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น พระราชรัชวิเทศ
78 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (มงคล มงฺคโล)
วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเสตต์ สหรัฐอเมริกา
พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.
79 พระครูวิเทศพรหมคุณ (วินัย ปุญฺญญาโณ) วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา พระวิเทศพรหมคุณ
80 พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.
81 พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน) วัดไทยมคธ ประเทศอินเดีย พระวิเทศโพธิคุณ
82 พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ)
วัดพระธรรมกายเบลเยี่ยม ประเทศเบลเยี่ยม
พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.
83 พระครูโสภิตจริยาภรณ์ วัดไทยเชตวัน มาเลเซีย พระโสภณจริยาภรณ์
84 พระครูวิเทศธรรมภาวนา (วิโรจน์ วิโรจโน) วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมันนี พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.
85 พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) วัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน พระวิเทศธรรมาภรณ์

 

 

 

หมายเหตุ : เป็นแต่เพียงรายชื่อที่คาดหมายว่าจะได้รับเลื่อนและแต่งตั้งในฝ่ายมหานิกายเท่านั้น

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
5 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264