รับพระบรมราชโองการ !

 

พนม ศรศิลป์ รับพระบรมราชโองการ

ขึ้นดำรงตำแหน่ง "ผอ.สำนักพุทธ" คนที่ 7

ถือฤกษ์เด็ด 829-909 เข้าตำรา

 

 

 


 

 

ระกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพนม ศรศิลป์ ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.29 น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สักการะ องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ จากนั้นเวลา 09.09 น. เข้ารับพระบรมราชโองการ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
15 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264