ผลสอบบาลี ปี 57

 

สนามหลวงบาลีประกาศผลสอบแล้ว

ป.ธ.9 ผ่าน 26

 

พระภิกษุ 22 รูป สามเณร  4 องค์

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากวัดสามพระยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงทั้งประเทศไทย วันที่ 21 มีนาคม 2557 ได้มีการประกาศรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ จำนวนดังนี้

 

ประโยค 1-2 สอบได้ 2562 รู

 ป.ธ.3 สอบได้ 902 รูป

ป.ธ.4 สอบได้ 422 รูป

ป.ธ.5 สอบได้ 215 รูป

ป.ธ.6 สอบได้ 279 รูป

ป.ธ.7 สอบได้ 120 รูป

ป.ธ.8 สอบได้ 84 รูป

ป.ธ.9 สอบได้ 26 รูป

 

 

สำหรับประโยค ป.ธ.9 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนั้น มีรายนามดังนี้

 

1. พระมหาบรรลือ ฐานธมฺโม วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

2. พระมหากิตติพจน์ อติเตโช วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ

3. พระมหาธนิษฐ์ วชิรพุทฺธิ วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ) กรุงเทพฯ

4. พระมหากวี สิปฺปกวินฺโท วัดราชาธิวาส (ธ) กรุงเทพฯ

5. พระมหากฤตชญา สุภาจาโร วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

6. สามเณรปรเมศวร์ ประพิณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

7. พระมหาถนอม ชยนฺโต วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

8. พระมหาประภาส โชติเมธี วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

9. พระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

10. พระมหาเอกชัย อภิภทฺโท วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ

11. พระมหาเอกชัย อุปวฑฺฒโน วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ

12. พระมหาหลาวทอง อุตฺตมจิตฺโต วัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ

13. พระมหานพพร อริยญาโณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

14. พระมหาสมชัย สญฺชโย วัดบางไผ่ นนทบุรี

15. พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

16. พระมหาโอภาศ ฐานธมฺโม วัดศิริเสาธง สมุทรปราการ

17. สามเณรปิยะนันท์ ใจซื่อ  วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) พระนครศรีอยุธยา

18. พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร วัดพระพุทธบาท สระบุรี

19. พระมหาวีรพงษ์ มหาวีโร วัดหัวช้าง ลพบุรี

20. พระมหานที อิสฺสริโยภาโส วัดจองคำ ลำปาง

21. สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ วัดศรีโคมคำ พะเยา

22. พระมหาวรพงษ์ วรวํโส วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) เชียงใหม่

23. สามเณรธีรศักดิ์ โสมสุต วัดไร่เกาะต้นสำโรง นครปฐม

24. พระเกริกสัน ป. ญาณสมฺปนฺโน วัดไร่ขิง นครปฐม

25. พระมหาประทีป อคฺคจิตฺโต วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร

26. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

 

ส่วนประโยคอื่นๆ นั้น สามารถเช็ครายชื่อได้ในเฟสบุ๊ควัดปากน้ำ

 

หมายเหตุ : ลำดับที่ 24 คือ พระเกริกสัน ป. นั้น เป็นมหาเปรียญแล้วลาสิกขาออกไป แล้วกลับมาบวชใหม่ ท่านไม่ให้ใช้คำว่า "พระมหา" นำหน้า แต่ให้ใช้คำว่า "ป." ย่อมาจากคำว่า "เปรียญ" ต่อท้ายชื่อ เมื่อสอบได้ ป.ธ.9 แล้ว จึงจะสามารถใช้ชื่อว่า "พระมหา" ได้

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

21 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264