ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตนานาชาติ

ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

 

8 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มจร.

9 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264