คายอ้อย !

ธัมมชโย "ยอมคืน" เงินคลองจั่น
หลังรับไปร่วมพันล้าน
แต่ธรรมกายบอกว่า คืนได้แค่ครึ่งเดียว

ที่เหลือก็เป็นขี้ช้าง

 

 

อา..มหกรรมการคืนเงินในครั้งนี้ กลายเป็น "ชนัก" ติดหลังท่านธัมมชโยอีกแผลหนึ่งแล้ว หลังจากต้องคืนทรัพย์สินให้แก่วัดพระธรรมกายเมื่อหลายปีก่อนมาร่วมพันล้าน จึงจะหลุดจากคดีความต่างๆ วันนี้ คงจะมีการ "ไกล่เกลี่ย" คดีคลองจั่น จนมาพบกันครึ่งทางที่ 500 ล้าน ก็ไม่ทราบว่าทางผู้เสียหายจะว่าอย่างไร หรือคิดว่า กำขี้ดีกว่ากำตด ได้มา 500 ล้าน ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

 

 

 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้รับบริจาคจากสหกรณ์คลองจั่นร่วมพันล้านบาท

 

 

 


 

 

หลักฐานชัดๆ ชัวร์ ๆ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 รอ. นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมใหญ่ คสช. ครั้งที่ 7/2557 ว่า คณะ คสช. ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ นิติบุคคลอื่น เป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.

 

จากกรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งประสบปัญหาการดำเนินการและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก สมควรที่จะดำเนินการให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฟื้นฟูกิจการได้ ทั้งนี้ร่างกฎหมายนี้เป็นการกำหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ช่วยบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกและเจ้าหนี้อื่นที่นำเงินมาฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น สหกรณ์อื่น ให้ไม่ต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยหลังจากนี้ จะส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป

 

โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุดใหม่ที่นำโดย นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินการเข้ามาบริหาร ได้มีการประชุมบรรดาเจ้าหนี้ทั้งที่เป็นผู้ฝากเงินรายย่อย รายใหญ่ และสหกรณ์ต่างๆ เพื่อขอมติฟื้นฟูกิจการในเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา จากนั้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ยื่นแผนต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และศาลนัดสหกรณ์คลองจั่นเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงการฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ซึ่งการยื่นขอฟื้นฟูกิจการในครั้งนั้นเพื่อขอให้ศาลเลื่อนการไต่สวนคดีสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ที่ฟ้องให้สหกรณ์ฯ คลองจั่นล้มละลาย

 

นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องให้มีร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ นิติบุคคลอื่น เป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. นั้น เนื่องจาก พ.ร.บ.ล้มละลายที่มีอยู่ครอบคลุมนิติบุคคลเท่านั้น ไม่ได้รวม สหกรณ์ อยู่ จึงไม่สามารถที่จะยื่นขอฟื้นฟูกิจการภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลายได้ ดังนั้นกฎกระทรวงนี้ทำให้สหกรณ์สามารถขอฟื้นฟูกิจการได้แล้ว กระบวนการต่อจากนี้ต้องส่งกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ถ้าประกาศใช้แล้วสหกรณ์ก็จะยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางทันที เพราะขณะนี้แผนฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

15 เดือนที่ผมเข้าทำงาน ได้ดำเนินการจนมีความคืบหน้าในเรื่อง 1. เพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ สหกรณ์ สามารถขอฟื้นฟูกิจการได้ 2. ทำแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะยื่นขอฟื้นฟูต่อศาล 3. ดำเนินการฟ้องร้องกับบรรดาลูกหนี้สมทบมูลหนี้จำนวน 13,000 ล้านบาท รวมทั้งดำเนินการฟ้องร้องในคดีต่างๆ อาทิ คดีวัดธรรมกายที่ฟ้องในนามสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น การฟ้องขอทรัพย์คืนจาก ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ยึดมาจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร โดยคดีที่ดำเนินการฟ้องร้องนี้ ตามขั้นตอนอาจจะช้า แต่เราได้ดำเนินการเพื่อเอาคืนกลับมาให้สมาชิกนายเผด็จกล่าว

 

นอกจากนี้ นายเผด็จกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาสหกรณ์ฯ คลองจั่นไม่คืบหน้าเป็นเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่จริงใจในการแก้ปัญหา รวมทั้งคดีต่างๆที่หน่วยของรัฐที่เข้ามาดำเนินการเป็นเวลา 15 เดือนแล้ว คดียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ประกอบกับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริง ทำให้การแก้ไขปัญหาหลงทาง

 

การแก้ปัญหาล่าช้า ยิ่งนานความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ก็ลดลง ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือ และการที่จะให้รัฐมาช่วยเหลือก็เป็นเรื่องยากเพราะเป็นเงินภาษีประชาชน ตอนนี้แม้จะมีการเจรจากับธนาคารออมสินเพื่อขอกู้เงิน แต่มีเงื่อนไขว่ารัฐต้องค้ำประกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องยาก ตอนนี้ทราบว่า ทางวัดธรรมกาย จะคืนเงินให้ 500 ล้านบาท จากที่บริจาคไปกว่า 900 ล้านบาท และมีบางคดีเริ่มมีการเจรจาขอจ่ายเงินคืน นายเผด็จกล่าว

 

 

 

ที่มา : ไทยพับลิกา
28
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264