คืนบาลีให้แม่กองบาลี !

 

 

มมร.ประกาศ ไม่เอาบาลี

ขอสอนเฉพาะหลักสูตรมหาลัย

 

 

ใครมีตำแหน่งก็เอางานไป ถ้าอยากให้ มมร. สอนบาลี ก็โอนตำแหน่ง "แม่กองบาลี" มาให้ด้วยก็แล้วกัน ไม่งั้นมันไม่แฟร์ อา..ถ้างั้น ต่อไปทางฝ่ายมหานิกายก็จะคืน "ธรรมศึกษา" ให้ทางฝ่ายธรรมยุตไปทำเองบ้าง เพราะไม่ถนัดเหมือนกัน

 

มันธรรมดาล่ะฮ่ะ เพราะว่า มีการแบ่งแยกนิกายยังไม่พอ ยังมีการแบ่งแยก "การศึกษาสงฆ์" ออกจากกันอีกด้วย โดยตำแหน่ง "แม่กองบาลี" ถูกผูกขาดโดยมหานิกาย ส่วนตำแหน่ง "แม่กองนักธรรม" ก็ถูกผูกขาดโดยฝ่ายธรรมยุต ก็ต่างคนต่างทำ ไม่เคยมีการประชุมร่วมแบบสภาการศึกษาแห่งชาติเลย มีก็แต่ "เอาแม่กองว่า" มีปัญหาอะไรก็โยนให้แม่กองทำตะพึด สุดท้ายมันก็ไปไม่รอด แหมพูดไปก็อายชาวบ้าน !

 

 

 

สามผู้ยิ่งใหญ่ในวงการสงฆ์ไทย

 

 

 

 

ซ้าย : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แม่กองบาลีสนามหลวง

 

กลาง : สมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย แม่กองธรรมสนามหลวง

 

ขวา : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายกสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

 

 

 

สองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย

 

 

 

ซ้าย : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9) วัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

 

ขวา : พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร น.ธ.เอก ศน.บ.) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (โพธิ์หอม) .ไชโย จ.อ่างทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

 

 

 

 

มส.มีมติโอนหลักสูตรบาลีศึกษา ผู้ไม่ใช่พระภิกษุสามเณร จาก มมร.ไปอยู่ในกำกับดูแลสำนักงานแม่กองบาลี หวังส่งเสริมการเผยแผ่เข้มแข็ง มีชาวพุทธเรียนเพิ่มขึ้น

 

 

วันนี้ (24 ก.ค.) พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า จากการประชุมมส. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบโอนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบาลีศึกษา สำหรับผู้ไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ให้มาอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เนื่องจากสำนักงานแม่กองบาลีฯ ดูแลการเรียนการสอนของพระภิกษุสงฆ์อยู่แล้ว ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรบาลีศึกษาของผู้ไม่ใช่พระภิกษุสามเณร เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนบาลีทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ให้มีความสอดคล้องเอื้อประโยชน์แก่กัน เพื่อที่ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนหันมาสนใจเรียนบาลีมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับหลักสูตรบาลีศึกษา จะมีตั้งแต่ระดับประโยค1-2 จนถึงประโยค 9 เหมือนกับของพระสงฆ์สามเณร โดยผู้ที่จบบาลีศึกษา 9 ประโยค จะมีตัวย่อว่า บ.ศ.9 ขณะที่พระภิกษุสามเณรจะใช้ว่า เปรียญธรรม หรือตัวย่อว่า ป.ธ. ซึ่งที่ผ่านมา มมร.เป็นฝ่ายดำเนินการจัดสอบมาโดยตลอด แต่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการ มส. รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม เพราะเห็นว่า การที่ให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงดูแลจะมีความเหมาะสม เพราะมีหน้าที่ดูแลเรื่องการเรียนการสอนบาลีโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต อย่างไรก็ตามในวันที่ 30 กรกฎาคนนี้ ที่ประชุม มส. จะมีการรับรองมติดังกล่าว เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทางปฏิบัติต่อไป โฆษก มส. กล่าว.

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
25
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264