ธรรมาธิปไตยใกล้เป็นจริง !

 

มหาเถรสมาคมสั่งพระทุกวัดเทศน์ปรองดอง

 

ใครจะทะเลาะกับใครหรือไม่ก็ตาม

แต่ต้องฟังเรื่องปรองดอง

 

เข้าทำนองป่วยหรือไม่ป่วยก็ต้องกินยา

เพราะว่าหมอสั่ง !

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ มส. ให้ทุกวัดเทศน์สร้างปรองดอง

 

ช่วงเช้า ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และกล่าวเปิดอบรมว่า พระวิทยากรที่มาอบรมนี้มาจากทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 รูป หลัง จากนี้ต้องไปลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ซึ่งคณะสงฆ์ดำเนินการให้ตรงกับแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ของ คสช. หากประชาชนรักษาศีล 5 ได้ ก็จะเกิดความสมานฉันท์และมีความสุข ประเทศชาติจะเกิดความสงบสุข มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ปลายเดือน ก.ค. จะมีการประเมินผลเบื้องต้นโครงการหมู่บ้านศีล 5 แต่ละจังหวัด นอกจากนี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ยังมีมติให้ทุกวัดเทศน์สั่งสอนประชาชนเรื่องการปรองดอง การสร้างความสมานฉันท์ด้วย ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ทำหนังสือเวียนแจ้งมติดังกล่าวไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทั่วประเทศแล้ว

 

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
6
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : peesang2555@hotmail.com

 

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264