ทุนเล่าเรียนหลวง 57

 

 

  

 

 

 

 

ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์

 

 

วันนี้ (3 ก.ค.) ที่ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม ได้มีพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2557 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ กล่าวว่า ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีการมอบทุนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดีเด่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มสามเณร โดยจะอยู่ในส่วนของทุนเล่าเรียนหลวงฯที่มอบให้แก่กองธรรมสนามหลวงจำนวน 9 ทุน โดยจะแบ่งการมอบทุนตามขนาดโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 รูป) โรงเรียนขนาดกลาง (121-300 รูป) และโรงเรียนขนาดใหญ่(มากกว่าหรือเท่ากับ 301 รูป) โรงเรียนละ 3 ทุน ทุนละ 100,000 บาท, 70,000 บาท และ 50,000 บาท 

 

สำหรับทุนเล่าเรียนหลวงของพระสงฆ์ไทยประจำปี 2557 ประกอบด้วย  1. ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 147 ทุน  2.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 242  ทุน  3.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต 9  ทุน 4. ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16 ทุน และ 5. ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองธรรมสนามหลวง  9  ทุน  รวม 423 ทุน เป็นเงินจำนวน  8,458,000  บาท

 

 

 

 

ภาพ : มจร.นิวส์ ข่าว : เดลินิวส์
4 กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264