เอา เอา เอา เอาแน่ !

2 กุมภา 57

ห้ามพระเหนือขับรถทุกชนิด

ฝ่าฝืนโทษหนักถึงสึก

 

"ขับรถ ปาราชิกข้อที่ 5 ของพระเหนือ"

 

เจ้าคุณสุชาติประกาศ "กำลังเร่งออกระเบียบ" ก็ดีฮะ จะคอยดูว่าระเบียบที่ว่าแน่ๆ นั้น แน่จริงหรือไม่ เขียนให้ดีนะครับท่าน อย่าให้ตกหล่นเชียว ประเดี๋ยวนักกฎหมายจับไต๋ได้ว่ามีช่องโหว่ มันจะเสียมวยค่ายวัดปากน้ำ เพราะลำพังอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและพระสังฆาธิการทั้งภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้ว มองยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ออกระเบียบที่มีโทษรุนแรงถึงกับจับพระสึก (ถ้าเพียงใช้อำนาจทางการปกครองคาดโทษหรือห้ามสมณศักดิ์ 2-3 ปี ก็พอฟัง แต่ถึงกับจับสึกนั้นเกินไป เท่ากับเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง) ถ้าออกมาได้ก็เท่ากับคณะสงฆ์หนเหนือตั้งตัวเป็นมหาเถรสมาคมเสียเอง แถมระเบียบนี้ยังออกใช้เฉพาะในเขตภาคเหนือเท่านั้น มิได้ผูกพันถึงภาคอื่นๆ ซึ่งเท่ากับว่า สมเด็จวัดปากน้ำออกระเบียบมาเพื่อใช้ "แบ่งแยกแล้วปกครอง" ในเขตปกครองของตนเองเท่านั้น เมื่อท่านเป็นถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมอยู่ด้วย แต่ไม่ยอมออก "กฎ-ระเบียบ" ในนามมหาเถรสมาคม แล้วจะให้คำตอบแก่คณะสงฆ์ทั้งประเทศไทยยังไง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีอำนาจหน้าทีรับผิดชอบเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นนะหรือ ต่อไปภาคอื่นๆ สามารถออกระเบียบใช้เป็นการส่วนตัวโดยไม่ต้องผ่านมหาเถรสมาคมได้ใช่ไหม ? และแม้แต่ว่า ถ้ามีพระถูกจับสึกเพราะขับรถ ก็อาจจะมีนักกฎหมายเข้าช่วยเหลือ แล้วส่งให้กฤษฎีกาหรือศาลอาญาตีความว่า ลำพังการขับรถมีโทษตามพระวินัยถึงสึกหรือไม่ ? หากกฤษฎีกาหรือศาลอาญาตีความว่า "คณะสงฆ์หนเหนือไม่มีอำนาจในการจับพระสึกเพราะขับรถ" เมื่อนั้นก็จะหน้าแตกในประวัติศาสตร์เชียวครับ เพราะระเบียบที่ว่านี้จะกลายเป็นกระดาษชำระไปทันที โชคดีครับท่านเจ้าคุณสุชาติ ว่าแต่ เฮ้อ ปัญหาพระศาสนามีเป็นร้อยเป็นพัน ดันมาเล่นเรื่องรถเรื่องเรือ เสียของหมด อิอิ !

 

 

 

 

พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

เจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

 

 

ห้ามพระ-เณร ขับรถ ขี่มอไซค์ ประกาศใช้กุมภาพันธ์นี้

 

พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 5 กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือ พ.ศ. และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ พ.ศ..ว่า จากการประชุมเจ้าคณะปกครองหนเหนือ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการในร่างประกาศดังกล่าวแล้ว แต่ให้ไปปรับเนื้อหาบางคำในร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ... และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือ ว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ พ.ศ...

 

"ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของประเภทยานพาหนะ ที่มีการระบุถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ/หรือ พาหนะอื่นๆ อันไม่เหมาะสมต่อสมณสารูป เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สมควรที่จะขับพาหนะทุกประเภท แต่การพายเรือบิณฑบาตก็ยังคงสามารถทำได้ตามปกติ ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริเพิ่มเติมว่า ในระเบียบบางข้อมีข้อยกเว้น ซึ่งไม่ควรมี ต้องมีการแก้ไขคำให้เป็นข้อห้ามเพียงอย่างเดียว เพราะพระสงฆ์ สามเณรไม่มีสิทธิที่จะขับพาหนะทุกประเภท ยกเว้นในยามฉุกเฉินจริงๆหรือเหตุจำเป็นภายในวัด เช่น เจ็บป่วยกะทันหันไม่มีญาติโยม เป็นต้น หากกรณีอื่นๆถือว่า มีความผิดตามระเบียบ" พระพรหมโมลี กล่าว

 

พระพรหมโมลี กล่าวว่า ส่วนในเรื่องโทษนั้น ที่ประชุมยืนยันตามร่างระเบียบดังกล่าว โดยภาคทัณฑ์ห้ามทำเรื่องเสนอเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเวลา 3 ปี การพิจารณาความดีความชอบต่างๆ ในสายการปกครองต่างๆ หรือ หากกระทำซ้ำซากจนไม่สามารถตักเตือนได้ ก็อาจจะลงโทษจนถึงขั้น ขับจากวัด หรือให้ขาดจากความเป็นพระ เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของระเบียบยังได้มีการระบุไว้ว่า พระภิกษุ สามเณร หรือพระสังฆาธิการใดขับขี่ยานพาหนะ แต่มิได้สังกัดคณะสงฆ์หนเหนือ ให้เจ้าคณะตำบลเจ้าของพื้นที่จัดทำบันทึกพร้อมบันทึกภาพถ่ายของพระภิกษุสามเณรที่กระทำผิด รายงานตามลำดับชั้นถึงเจ้าคณะภาค เพื่อแจ้งต่อไปยังเจ้าคณะภาคที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รูปนั้นสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศและระเบียบนี้ จะนำฉบับแก้ไขคำมาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อเสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ลงนามประกาศใช้คาดว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ และคาดว่าสามารถนำไปบังคับใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน

 

 

 

 

ที่มา : มติชน

11 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264