เปิดบัญชี

รายนามผู้นำพุทธโลก ปี 57

 

 

ของสำนักพุทธฯและองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดงาน

 

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 

เรื่อง รายนามผู้ได้รับ รางวัลผู้นำพุทธโลก

ครั้งที่ 1 ปี 2557

 

The 1st World Buddhist Outstanding Leader Award 2014

 

 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ประชุมอันประกอบไปด้วย ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติถวายรางวัลผู้นำพุทธโลก World Buddhist Outstanding Leader Award แด่พระภิกษุ และมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศชีวิต เพื่อปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างโดดเด่น อันสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติสืบไป

 

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก อันประกอบไปด้วย พระภิกษุ บุคคล และ องค์กร ทั้งในและต่างประเทศดังนี้

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2557

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(Mr. Nopparat Benjawatananan)
Director General of National Office of Buddhism

 

 

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์
ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
(Dr. Pornchai Pinyapong)
President of World Fellowship of Buddhist Youth

 

 

 

 

 

ที่มา : องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

8 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264