ตั้ง "เจ้าคุณฉ่ำ" พระเทพกิตติเวที

 

รักษาการ "เจ้าอาวาส" วัดเบญจฯ

 

จ่อขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดเบญจฯเต็มตัว

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวง ให้แก่ พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9) รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้เนื่องจาก พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ได้ถึงแก่มรณภาพลงไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา และเป็นที่คาดหมายกันว่า พระเทพกิตติเวที คงจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็นองค์ต่อไป

 

ประวัติของพระเทพกิตติเวทีนั้น พื้นเพเป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค และปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย ตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าคณะภาค 17 ปกครองคณะสงฆ์ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา และระนอง  ทั้งนี้ พระเทพกิตติเวที ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ป้จจุบัน พระเทพกิตติเวที มีอายุได้ 54 ปี พรรษา 33

 

 

 

ที่มา : แวดวงสงฆ์ไทยสมณศักดิ์พัดยศ (เฟสบุ๊ค)

3 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264