เถียงมหาเถร !

 

สปช.ระบุ มติมหาเถรสมาคม ขัดรัฐธรรมนูญ

ต้องตีความใหม่ ไม่ให้พระผู้ชายใหญ่กว่าผู้หญิง

 

ถามว่า ทำได้ไหม ? ตอบว่า ได้สิ ! ทีใครก็ทีมัน เพราะทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของ "อำนาจ" มิใช่เรื่องของหลักการอะไรทั้งสิ้น ประชาธิปไตยครองเมือง ก็อ้างไปอย่างหนึ่ง เผด็จการครองเมือง ก็อ้างไปอย่างหนึ่ง พวกมีอำนาจย่อมหวงอำนาจเป็นธรรมดา พวกไร้อำนาจก็ย่อมต้องการอำนาจเป็นธรรมดา แพ้-ชนะ ก็ว่ากันไปตามเกม เรื่องอื่นมันไม่มีหรอก เรื่องเมืองไทยมันมีแค่นี้แหละ จริงๆ ครับท่าน มีโอกาสใครๆ ก็ทำทั้งนั้น แม้กระทั่งปฏิวัติรัฐประหาร ที่เคยคุยว่า "ทหารไม่ทำๆ" นั้น แล้วสุดท้ายเป็นไง ใครทำ ?
 

 

 

 

สปช. ชี้มหาเถรฯออกมติขัด รธน. ห้ามบวชภิกษุณี เสนอตรวจสอบบัญชีส่วนตัวพระ ชี้เถรวาทเคร่งครัดจริงต้องไม่รับเงินทองเป็นของส่วนตน

 

 

น.ส.กาญจนา สุทธิกุล และน.ส.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทยส่งเสริมและเติมเต็มพุทธบริษัทสี่  ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้า และขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย  เข้ายื่นหนังสือกับนายเนาวรัตน์​ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเรียกร้องและเสนอข้อห่วงใยการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงไทยในการเป็นนักบวชในพุทธศาสนา หลังมติมหาเถรสมาคมห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

น.ส.กาญจาระบุว่า การออกมติของมหาเถรสมาคมที่ต้องให้พระสงฆ์จากต่างประเทศจัดทำบรรพชาและอุปสมบทในประเทศไทย แจ้งให้มหาเถรสมาคมทราบและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน รวมถีงการให้ภิกษุทั่วประเทศปฏิบัติตาประกาศของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ เรื่องห้ามพระเณรไม่ให้บวชหญิงเป็นบรรพชิต พ.ศ. 2571 ถือเป็นข้อน่าห่วงใยว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงชาวไทยในการบวชเป็นนักบวชในพุทธศาสนา และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 มาตรา 4

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เป็นพันธกรณีที่ไทยต้องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ขจัดกฎเกณฑ์ กฎหมาย ประเพณี ขนบธรรมเนียม ค่านิยมต่างๆ ที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี และไทยยังเข้าร่วมรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตั้งแต่ 2539 ไทยจึงต้องมีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน ที่บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา การถูกบีบให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนาจะทำไม่ได้ และเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของบุคคลอาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น

 

"มติของมหาเถรสมาคมเป็นการรอนสิทธิของผู้หญิงไทยที่จะนับถือศาสนาและเป็นนักบวช ถูกบีบบังคับให้สูญเสียเสรีภาพในการนับถือศาสนา จึงขอให้ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยมฯและกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาดำเนินการและให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบต่อการออกมติดังกล่าว และทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการบวชภิกษุณีตามพระธรรมวินัย และนำไปสู่การยกมติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้เกิดความเสมอภาคเป็นธรรมในสังคม ให้ผู้หญิงได้เข้าสู่ทางธรรม โดยไม่มีข้ออ้างที่เกิดจากความเชื่อและการตีความที่ขาดการพิจารณาข้อเท็จจริง และหลักพื้นฐานของพุทธบริษัทสี่คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา" น.ส.กาญจนากล่าว

 

นายเนาวรัตน์ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอของเครือข่ายเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยมฯ เพื่อมีมติต่อไป จากนั้นจะแจ้งให้เครือข่ายรับทราบ และส่งเรื่องไปยังคณะ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญอีกด้วย

 

ด้านนายไพบูลย์กล่าวว่า มติของมหาเถรสมาคมขัดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขัดต่อพุทธบัญญัติที่อนุญาตให้มีการบวชภิกษุณี นอกจากนี้ มหาเถรสมาคมควบคุมได้เฉพาะคณะสงฆ์ไทยเท่านั้น การบวชดังกล่าวดำเนินการโดยคณะสงฆ์จากศรีลังกา หากมหาเถรสมาคมเห็นว่าเป็นการดำเนินการตามฝ่ายเถรวาทอย่างเคร่งครัด ก็อยากให้มหาเถรสมาคมให้พระภิกษุที่มีเงินหรือทรัพย์สินส่วนตน ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินออกมา เพราะพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเงินเป็นอสรพิษของภิกษุ จึงได้ห้ามการรับเงินรับทองหรือให้คนอื่นรับไว้เพื่อเป็นของส่วนตน

 

ขณะที่ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ สปช. ให้ความเห็นว่า ไม่สบายใจและไม่เห็นด้วยกับมติของมหาเถรสมาคม เพราะเป็นขัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการนับถือศาสนา เป็นการปิดกั้นคนเข้าสู่ความดีงาม ที่ไม่ควรจะจำกัดไว้ที่ผู้ชายเท่านั้น และศาสนาพุทธเป็นศาสนาตามอัธยาศัย มีอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

 

 

 

ที่มา : ไทยโพสต์
20 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264