วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 12 จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด, รองเจ้าคณะจังหวัด, และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 134/2546 ณ วัดพราหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก