สมณศักดิ์ 57 !

 

 

 

วัดไตรมิตรขึ้น "สมเด็จ" พระพุฒาจารย์

พระธรรมกิตติวงศ์ ขึ้นรองสมเด็จ

คู่พระธรรมคุณาภรณ์ (เจ้าคุณพิมพ์) วัดปทุมคงคา

 

 

 

ส่วนอเมริกาข่าวว่า ได้ 3 รูป เทพ 1 ราช 1 สามัญ 1 พระครูพิเศษอีก 1 ส่วนรายชื่ออีกไม่นานก็รู้ ความจริงเขาก็รู้เป็นการภายในตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว

 

 

 

 

 

พระพรหมเวที
(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

ว่าที่สมเด็จพระพุฒาจารย์

 

 

 

 

 

 

ว่าที่สองรองสมเด็จใหม่

 

ซ้าย : พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7) วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ รองเจ้าคณะภาค 7

ขวา : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9) วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

 

 

 

พระพรหมเวทีได้เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์

 

มติมหาเถรสมาคมเสนอชื่อ พระพรหมเวที วัดไตรมิตรฯ ขึ้นสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชาคณะ รูปใหม่ คาดได้ชื่อสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ขณะที่โควตาพระสงฆ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ประจำปี 2557 มีทั้งสิ้น 85 รูป

 

โผแต่งตั้งสมณศักดิ์พระ ที่คาดหมายกันว่าจะมีการแต่งตั้งกันในช่วงปลายปีนั้น เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ให้กับพระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค.2557

 

ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณา ที่ประชุมมหาเถรฯได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯออกจากห้องประชุมทั้งหมด แล้วหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง มีมติเสนอรายชื่อพระสงฆ์ตามโควตาสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ที่ว่างลงดังนี้ ฝ่ายมหานิกาย พระราชาคณะชั้นสามัญ 28 รูป สายต่างประเทศ 8 รูป พระราชาคณะชั้นราช 17 รูป สายต่างประเทศ 3 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป สายต่างประเทศ 1 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป และพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ หรือสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป ขณะที่ในส่วนของฝ่ายธรรมยุตมีโควตาสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ว่างลงดังนี้ พระราชาคณะชั้นสามัญ 8 รูป พระราชาคณะชั้นราช 4 รูป รวมทั้งสองฝ่ายมี 85 รูป

 

สำหรับพระที่ที่ประชุมมหาเถรฯ มีมติเสนอชื่อเพื่อสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ คือ พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก โดยคาดว่าจะได้ชื่อสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรฯเห็นว่าพระพรหมเวทีมีคุณสมบัติพร้อม โดยมีตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ทั้งยังจบการศึกษาบาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค

 

ซึ่งการเสนอชื่อพระพรหมเวที เพื่อสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะในครั้งนี้ ส่งผลให้ฝ่ายมหานิกาย จะมีสมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป เมื่อรวมกับสมเด็จพระราชาคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ คือ 1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 2.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม 3.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม ขณะที่ฝ่ายธรรมยุตมีสมเด็จพระราชาคณะ 4 รูป เช่นกัน ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม 2.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 3.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ และ 4.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะได้ 8 รูป ไม่รวมสมเด็จพระสังฆราช แบ่งเป็นมหานิกาย 4 รูป ธรรมยุต 4 รูป และสมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการมหาเถรฯโดยตำแหน่ง

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ
30 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264