เปิดราชกิจจานุเบกษา

หาที่มาพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

 

  

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
สังคายนาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2470


 

 

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ผู้อำนวยการทำสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ


 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เป็นผู้อำนวยการ
 


 

 

 

 

เป้าหมายสูงสุด

"ประเทศสยามจักเป็นคลังพระธรรมของโลก
รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ สิ้นกาลหาที่สุดมิได้"

 

หมายถึงว่า พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

 


 

 

 

 

 

ถวายมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการสังคายนา มีอำนาจในการวินิจฉัยทั้งด้านวิธีการและระเบียบการทำสังคายนา แต่งตั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิต แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงาน สั่งการและสั่งพิมพ์ ..ตลอดไป หมายถึงว่า มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรที่ดูแลพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและรัฐบาลไทยในสมัยนั้น ถวายการอุปถัมภ์ พระไตรปิฎกของไทยจึงมิใช่ของใคร หากแต่เป็นสมบัติของ..แผ่นดิน

 


 

 


 

คึกฤทธิ์และบริวาร
ศรีธนญชัยสมัยรัตนโกสินทร์

 

แต่เหลือเชื่อว่า พระคึกฤทธิ์ก็ดี กลุ่มพุทธวจนก็ดี ที่อ้างเอารายงานฉบับนี้มาเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติตามแบบ "พุทธวจน" ที่คิดขึ้นใหม่นั้น กลับทำการ "ฉีก" พระไตรปิฎกฉบับนี้ออกไปมากมายถึง 8 เล่ม รวมทั้งยังตัดสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ เหลือสวดเพียง 150 ข้อเท่านั้น

 

ศรีธนญชัย ได้รับคำสั่งมารดาสั่งให้อาบน้ำให้น้อง โดยกำชับว่า "จงล้างให้สะอาดทั้งข้างนอกข้างใน" ศรีธนญชัยครั้นอาบน้ำให้น้องจนด้านนอกหมดจดแล้ว ก็จัดการเอามีดกรีดท้องของน้อง ลากเอาไส้พุงออกมาล้างจนสะอาด ยัดเข้าไปให้เหมือนเดิม แล้วอุ้มศพน้องไปนอนไว้ในอู่เช่นเดิม ห่มผ้าให้เรียบร้อย จนน้องหลับไม่ตื่น เป็นการ "ทำตามคำสั่ง" อย่างเถรตรงของศรีธนญชัย

 

คึกฤทธิ์ อ้างเอาข้อความในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเพียงบางแห่ง ว่าห้ามมิให้เชื่อฟังถ้อยคำของสาวก จึงคัดพระอภิธรรมปิฎกทิ้ง และพบในพระวินัยบางแห่งว่า พระปาติโมกข์มี 150 ข้อ จึงตัดพระปาติโมกข์เหลือสวดเพียง 150 ข้อ ฉีกทำลายพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเสียพิกลพิการ ก็ทำนอง..ศรีธนญชัย ใช้คำสั่งมารดาฆ่าน้อง เป็นยุทธวิธีที่กะล่อนและโหดเหี้ยม

 

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
19 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264