สิ่งที่คึกฤทธิ์เหยียดหยาม !

ว่ามิใช่พุทธวจนะ

แต่เป็นพิธีกรรมนอกรีตนอกศาสนา

ไม่เป็นไปตามพระไตรปิฎก

 

 

 


 
 

หล่อพระ-ปลุกเสก มิใช่พุทธะ

 

 

สรุปว่า บูรพมหากษัตริย์ไทย พระสงฆ์ไทย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ไม่เคยสอนชาวไทยในทางที่ถูกหลักพระพุทธศาสนา มีแต่ลัทธิเดียรถีย์เต็มเมืองไทย เพิ่งจะมีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันบริสุทธิ์ผุดผ่องในตอนที่ "นายคึกฤทธิ์" เข้ามาทำการเผยแผ่เท่านั้น โดยนายคนนี้ไปรับเอามาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาโดยตรง

 

 

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อฟังคำบรรยายของคึกฤทธิ์

 

 

 

ที่มา : Youtube
19 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264